město Žatec
Královské město

Místní akční plánování v regionu Podbořanska a Žatecka pokračuje

Místní akční plánování v regionu Podbořanska a Žatecka pokračuje

V rámci snahy o zlepšení úrovně vzdělávání se, na základě výzvy 02_20_082 Akční plánování v území, od 1. 9. 2022 rozběhl projekt MAP3 PODBOŘANSKO-ŽATECKO, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023126.

Místní akční plánování

Ten plynule navázal na předchozí projekty MAP1 a MAP2. Obecná definice toho, co je MAP, říká, že tzv. MAP neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

V praxi to znamená, že se propojí školy, školky a další subjekty a zařízení podílející se na vzdělávání dětí a na základě spolupráce pak analyzují jeho silné a slabé stránky, a případné hrozby a příležitosti. Následně hledají a navrhují kroky, jak eliminovat slabiny a posílit to, co je prospěšné. Cílem pak není nic jiného než podpora rozvoje a zlepšován stavu vzdělávání v daném území (v tomto případě tvořeného územími spadajícími pod ORP Podbořany a ORP Žatec). V rámci projektu se takto propojilo 35 základních, mateřských a základních uměleckých škol z celého území, plus neziskové organizace, zástupci zřizovatelů, muzea, knihovny a další aktéři. Cílem je mimo jiného vytvoření partnerství, tj. propojení a užší spolupráce, vzájemné sdílení zkušeností a dobrých praxí a v neposlední řadě strategické plánování a hledání řešení problémů ve vzdělávání.

V průběhu podzimu minulého roku se tak řešila nezbytná aktualizace a schvalování potřebných dokumentů projektu, poté následovala aktualizace složení pracovních skupin. Náplní práce těchto skupin tvořených především zástupci pedagogů, vedení škol a zřizovatelů (případně dalších aktérů) je pak analyzování, popisování a rozpracovávání cílů a priorit pro jednotlivé oblasti či kompetence (Předškolní vzdělávání, Rovné příležitosti, Matematická a digitální gramotnost, Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí, Cizí jazyky, Polytechnické vzdělávání a kariéra, Financování), a další úkoly pro úspěšnou realizaci a plnění cílů projektu i samotné aktivity MAP.

V současné době už pracovní skupiny začaly pracovat na prvních úkolech a plnění priorit a cílů. Ředitelé škol a školských zařízení pak mají za sebou první kolo tzv. plánování na školách, tj. schůzky zaměřené na mapování situace na jednotlivých školách, jejich potřeb a plánů do budoucna. Za realizační tým (realizátorem je MAS Vladař o.p.s.) bych rád poděkoval) všem zapojeným aktérům. Věřím, že se cíle a záměry jak nás, tak všech zainteresovaných osob naplní a projekt MAP3 Podbořansko-Žatecko bude zpětně hodnocen jako projekt úspěšný. Zbývá jen dodat, že projekt MAP3 Podbořansko-Žatecko bude realizován do 30. 11. 2023 a každý, kdo by chtěl jakkoli přispět k zlepšení vzdělávání v regionu, je vítán.

Martin Zárybnický

Datum vložení: 14. 3. 2023 11:25
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2023 12:04
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz