město Žatec
Královské město

Město platí za odpady stále více, poplatky občanů kryjí jen část výdajů

Ilustrační foto

Nový způsob platby za odpady, který popisuje obecně závazná vyhláška (OZV) města na základě novelizace zákona o odpadech, vyvolává řadu dotazů a nejasností. Odpovědi na nejčastější dotazy obecné povahy nyní přinášíme.

Častou výhradou k novému systému je jeho zdánlivá nespravedlnost, tady že někteří obyvatelé Žatce za odpady platit nemusí. Je to pravda a týká se to například dětí z dětského domova, klientů domova pro seniory nebo lidí, kteří mají trvalé bydliště jinde. Existuje ale i další případy, které už nejsou tak časté. Všechny tyto výjimky však upravuje  zákon o poplatcích a nejde tedy o nespravedlnost, která by vyplývala z nové OZV města Žatce. „Lidé, kterých se výjimka týká, proto mohou požádat o osvobození od poplatku, ale musí doložit konkrétní důvod. Například že je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu v jiné obci,“ upozornila vedoucí finančního odboru žatecké radnice Renata Sedláková. Město, jako správce místního poplatku, může na žádost poplatníka zcela nebo částečně prominout místní poplatek za komunální odpad nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit z důvodu odstranění tvrdosti .

Osvobozeni od poplatku nebudou podle nové vyhlášky cizinci, což ostatně vyplývá z přihlašovacího formuláře. A městská pokladna by také neměla přijít o poplatky za lidi v ubytovnách, ač nemají v Žatci trvalý pobyt. Náklady na svoz a likvidaci odpadu má hradit majitel ubytovny. „Majitel ubytovacího zařízení jako podnikající subjekt  by měl mít zajištěnu likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou, tedy svozovou společností,“ doplnila Renata Sedláková.

Velkým tématem diskuzí je změna mechanismu hrazení poplatku za odpady ze strany obyvatel bytových domů. Ti dosud platí kontejnery prostřednictvím SVJ (společenství vlastníků jednotek) za celou svou domácnost, ale nově se musí každý (včetně dětí prostřednictvím svých rodičů) přihlásit k platbě poplatku individuálně. To vyplývá právě z nové vyhlášky a zvolené metody placení poplatky – tedy roční paušální částkou za osobu. Tuto metodu zvolilo město na základě vyhodnocování řady okolností, zvážení různých doporučení a dlouhé diskuze, do níž bylo zapojeno jak vedení města, tak příslušné odbory městského úřadu.

Teoreticky je možné, aby i nadále platila SVJ poplatky za každého nájemníka s trvalým pobytem. Právě pro SVJ by to ale bylo velmi administrativně náročné, navíc se v tomto postupu skrývají možné právní problémy. Například kdo ponese odpovědnost, když SVJ platbu neprovede? Nebo: v případě neplacení nájemného (v němž by poplatek za odpad byl zahrnut) nemůže tento poplatek vymáhát SVJ, neboť v případě odpadů jde ze zákona o smluvní vztah mezi městem a občanem.

Kritici nového systému, kteří často poukazují na jednotlivé body obecně závazné vyhlášky, kterou je ale nutné posuzovat v různých dalších finančních a právních souvislostech, zmiňují i hrozbu, že kvůli zdánlivě vysokému poplatku 900 Kč na osobu a rok se budou obyvatelé Žatce alespoň formálně odhlašovat a klesne počet obyvatel města. To si ale vedení města nemyslí. „Úbytek trvale přihlášených obyvatel v Žatci výrazně nepředpokládáme,“ prohlásila starostka města Zdeňka Hamousová.

Pro své přesvědčení předkládá i argumenty. Například pro obyvatele bytových domů nejde o nijak výrazné zdražení, jedná se přitom o dvě třetiny poplatníků. Současný poplatek za odpady, hrazený přes SVJ, bývá 75 Kč či více na osobu a měsíc. To je za rok zhruba 850 korun, nově to bude 900 Kč.

Změna poplatku se může projevit spíše u majitelů rodinných domů. Těm ale město vychází už několik let vstříc nabídkou dotovaných nádob na třídění odpadu, tuto službu chce radnice ještě rozšiřovat. Navíc výdaje za odpady pro město rostou a budou růst i nadále v souvislosti s rostoucími cenami za skládkování směsného komunálního odpadu. „Město dlouhodobě tuto oblast dotuje, nepřenáší na obyvatele plnou tíži nákladů. Výše poplatku v budoucnosti bude ovlivněna přístupem k odpadům každého z nás,“ zdůraznila starostka města. Zatímco v minulých letech Žatec dotoval svoz a likvidaci odpadů částkami kolem 10 až 12 milionů korun, příští rok to bude minimálně 15 milionů korun.

Do budoucna bude možné výdaje města i občanů za odpady ovlivňovat (tedy nezvyšovat, v ideálním případě i snižovat) jediným způsobem: maximálním separováním odpadu. Třídění totiž zvyšuje příjmy od společností, které recyklují odpady, a zároveň snižuje výdaje za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Tomáš Kassal

 

Jak vyplnit formulář a platit za odpady

Od 01.01.2022 budou občané hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Žatce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Každý občan, včetně dětí, je povinen splnit ohlašovací povinnost - přihlásit se k místnímu poplatku prostřednictvím formuláře na předchozím listu zpravodaje. Tyto formuláře jsou dále k dispozici na městském úřadě, na jeho webových stránkách a dalších místech, jejichž seznam je uvedený spolu s dalšími informacemi na www.mesto-zatec.cz → Odpady.

Formulář vyplní každý občan, včetně dětí, za které tuto povinnost učiní jejich zákonní zástupci.

  1. Poplatník + Adresa - údaje o poplatníkovi (včetně dětí) - může být fyzická nebo právnická osoba

  2. Zákonný zástupce - osoba, která splnila ohlašovací povinnost za poplatníka
    z důvodu věku či zdravotního stavu (tzn. zákonný zástupce či soudem určený opatrovník) nebo osoba oprávněná jednat v poplatkových věcech jménem právnické osoby

  3. Vztah - vztah k poplatníkovi (otec, matka, pěstoun, zmocněnec, atd.)

  4. Nemovitost bez osob hlášených k trvalému pobytu - vyplní pouze vlastník nemovitosti, ve které není hlášena žádná k osoba k trvalému pobytu; u bytových domů za každou bytovou jednotku, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu

  5. Vznik poplatkové povinnosti je od 01.01.2022

Vyplněné formuláře je nutné odevzdat nejpozději do 15.01.2022 osobně na MěÚ,
či vhozením do boxů umístěných v podatelně radnice a na pokladně budovy MěÚ, tř. Obránců míru čp. 295, nebo zaslat prostřednictvím pošty, či datové schránky.

Každý poplatník má povinnost zaplatit za svoz komunálního odpadu částku ve výši 900 Kč
na rok 2022 se splatností nejdříve od 01.01.2022 do 30.06.2022. Platbu lze provést hotově/bezhotovostně na pokladnách městského úřadu, převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím QR kódu (uveden na www.mesto-zatec.cz, v záložce Odpady → správa poplatku).

 

Datum vložení: 24. 11. 2021 10:52
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2021 10:55
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký chmel

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz