město Žatec
Královské město

Žatecká Dočesná jinak - logo ke stažení ZDE

Městský úřad hledá architekta

Ilustrační foto

Městský úřad Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou: Architekt

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou

ARCHITEKT

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

- Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb.,NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 11

- platové rozpětí 11. platové třídy v závislosti na praxi 22.980,-Kč až 33.790,- Kč

Nabízíme:

- pružnou pracovní dobu,

- 5 týdnů dovolené,

- stravenky/stravenkové karty,

- 4 dny zdravotního volna (indispozice),

- osobní příplatek,

- vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace

- možnost profesního růstu

- pravidelný růst platu,

- příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,

- příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,

- příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,

- možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,

. společensko kulturní aktivity,

- stabilní a profesionální zázemí,

- přátelský kolektiv.

Popis činnosti pracovního místa:

- architektonická a urbanistická řešení jednoduchých staveb na vymezeném území podle podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní projektovou dokumentací,

- posuzování projektových úkolů všech staveb na území města z hlediska urbanistické koncepce oblasti nebo místa stavby,

- řešení rozmístění obytné výstavby, občanské vybavenosti a služeb,

- zpracovávání urbanistických návrhů, legislativně-technických podkladů a dokumentace a podmínek pro stavby a soubory staveb včetně grafického znázornění,

- spolupráce s ostatními odbory MěÚ, institucemi,

- překládání návrhů radě města,

- příprava a realizace rozvojových studií a jejich návrhů,

- posuzování a vyjadřování se k předkládaným materiálům pro jednání rady města – zaměření se na kvalitu městských investic,

- podílí se na přípravě zadání studií a projektů investičních záměrů,

- spolupráce při zadávání a řešení změn územně plánovací dokumentace rozvojových projektů města,

- konzultační činnost při investičních záměrech na území města a místních částí,

- pracovník se aktivně účastní agendy strategického a rozvojového plánování města,

- zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko Města Žatce k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení (EIA, SEA), a předkládá radě města ke schválení,

- spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými institucemi z hlediska urbanismu, veřejného prostoru a architektury.

Ostatní předpoklady:

- VŠ vzdělání v oboru architektura

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazujících prováděcích předpisů, výhodou;

- znalost práce v programech Adobe a AutoCAD

- znalost 3D programů a GIS výhodou

- aktivní zájem o rozvoj města Žatce

- autorizace v oboru architekt výhodou

- praxe v oboru min. v délce 5 let

- řidičský průkaz skupiny B,

- předpokládaný nástup 9/2020

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

- minimální věk 18 let,

- způsobilost k právním úkonům,

- morální a trestná bezúhonnost,

- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

- název pracovní pozice,

- jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

- telefonické spojení, e-mailovou adresu,

- č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

- číslo řidičského průkazu,

- datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

- strukturovaný životopis,

- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce

- doložení přehledu vlastní projekční a další (konzultační a publikační) činnosti (včetně ukázky konkrétního projektu)

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1

438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 03.08. 2020 do 10:00 hod.

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „ ARCHITEKT “.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Žatec 25.06.2020

Ilustrační foto

Datum vložení: 25. 6. 2020 10:56
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2020 11:01
Autor: Tomáš Kassal

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz