město Žatec
Královské město

Městský úřad hledá pracovníka úseku sociálně právní ochrany

Ilustrační foto

Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na dobu neurčitou.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

PRACOVNÍK ÚSEKU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 341/2017 Sb., v platném znění):

platová třída 11 (platové rozpětí v závislosti na praxi 22.980 Kč až 33.790 Kč)

 

Nabízíme:

pružnou pracovní dobu,

5 týdnů dovolené,

stravenky (stravenkové karty)

4 dny zdravotního volna (indispozice),

osobní příplatek,

vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace,

pravidelný růst platu,

služební mobilní telefon,

příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,

příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,

příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,

možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,

společensko kulturní aktivity,

stabilní a profesionální zázemí,

přátelský kolektiv.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

minimální věk 18 let,

způsobilost k právním úkonům,

morální a trestná bezúhonnost,

znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

 

Požadavek na odborné kompetence, dovednosti:

zvládání sociální práce v terénu (vyhledávání, šetření, rozhovory atp.)

schopnost vyhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny (míra ohrožení a faktory, které ho způsobují), minimálně v teoretické rovině

zvládání účinné komunikace včetně vyjednávacích a mediačních přístupů

schopnost komunikovat s dětským klientem

schopnost poskytovat poradenství rodičům v záležitostech, které se týkají dětí

schopnost zastupovat dítě během soudního řízení

schopnost zprostředkovat dítěti optimální náhradní rodinnou péči v případě, kdy je ohroženo na zdraví nebo vývoji

schopnost vytvářet, rozvíjet, ukončovat a evaluovat vztahy s klienty s respektem k osobě klienta

schopnost hájit lidská práva

schopnost vedení spisové dokumentace

 

Ostatní předpoklady:

VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),

ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),

znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

znalost souvisejících zákonů,

samostatnost, odpovědnost, dobré komunikační schopnosti, empatický přístup a sociální cítění,

zvládání stresové zátěže,

znalost a využívání klíčových teoretických přístupů a metod sociální práce

znalost a prosazování vlastní profesní role v multioborovém prostředí v nejlepším zájmu klienta

orientace v systému státní správy a samosprávy a v síti veřejných služeb

orientace v systému soudního opatrovnického řízení

znalost a využívání sítě nestátních neziskových organizací (NNO) v ORP Žatec, orientace v legislativě týkající se NNO

ZOZ a praxe v oboru výhodou,

řidičský průkaz skupiny B,

předpokládaný nástup: ihned, případně dohodou

 

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

název pracovní pozice,

jméno a příjmení, titul,

datum a místo narození, státní příslušnost,

místo trvalého pobytu,

telefonické spojení, e-mailovou adresu,

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

číslo řidičského průkazu,

datum a podpis.

 

K přihlášce budou připojeny tyt doklady:

strukturovaný životopis,

ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u VŠ diplomu včetně dodatku k diplomu

výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu

nám. Svobody 1, 438 01 Žatec

obálka musí být označena textem „Pracovník úseku sociálně právní ochrany 03“, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

nejpozději do 19.05.2021 do 16:00.

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Datum pro osobní pohovory byl předběžně stanoven na 21.05.2021 od 8:00. Osobního pohovoru se budou účastnit všichni, kteří podali přihlášku do příslušného výběrového řízení, splnili formální a kvalifikační náležitosti dané výzvou. O pozvání k osobnímu pohovoru budou informováni zájemci e-mailem a telefonicky v den ukončení podání přihlášek.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Žatec 03.05.2021

 

Datum vložení: 3. 5. 2021 12:48
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2021 12:51
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz