Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum v termínu 23. 9. - 25. 9. 2019 uzavřeno - z důvodu stěhování do nových prostor

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad přijme referenta stavebního úřadu

Typ: ostatní
Městský úřad ŽatecMěstský úřad Žatec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent stavebního úřadu. Smlouva bude na dobu neurčitou. Přihlášky lze posílat do 30. 9. 2019 do 13 hodin, předpokládaný nástup je od října 2019.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

referent stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10

Popis činnosti pracovního místa:

Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob
a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví s požadovanou délkou praxe (v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,

 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 • výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 10/2019.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny sick day; příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování, příspěvek na penzijní (důchodové) připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 30.09.2019 do 13.00 hod
. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent SÚ“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška
k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 11.09.2019

Městský úřad Žatec


Vytvořeno: 12. 9. 2019
Poslední aktualizace: 12. 9. 2019 09:01
Autor: Tomáš Kassal