Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad přijme referenta stavebního úřadu

Typ: ostatní
RadniceMěstský úřad Žatec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu. Přihlášky mohou zájemci podávat do 20.července, nástup je 1. srpna.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního úřadu

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10

Popis činnosti pracovního místa:

Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících, výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání
  s maturitní zkouškou s požadovanou délkou praxe (v souladu s 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,

 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 • výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
  a vyvlastnění,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 01.08.2018.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 20.07.2018 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního úřadu“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 12.06.2018

Radnice


Vytvořeno: 12. 6. 2018
Poslední aktualizace: 12. 6. 2018 12:55
Autor: Tomáš Kassal