Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad Žatec hledá pracovníka na přípravu investic

Typ: ostatní
RadniceVýběrové řízení na pracovní pozici na dobu neurčitou na přípravu investic vyhlašuje Městský úřad Žatec. Zájemci se musejí hlásit personalistce do 9. listopadu do 11 hodin. Nástup je možný v průběhu listopadu.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

investice

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10

Popis činnosti pracovního místa:

Komplexní příprava a realizace oprav a investičních akcí města a oprav místních komunikací a dopravních staveb (pozemní stavby, památky, školská zařízení, objekty občanské vybavenosti aj.), včetně projektové přípravy, výběrových řízení, občasného technického dozoru a kontrolní činnosti. Zveřejňuje veřejné zakázky v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Výkon technika školských zařízení. Správa budov. Garance za doplňování a vedení pasportů budov užívaných příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami. Péče
o nemovitosti bez určeného správce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor technického směru)

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
  a stavebním řádu; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 • výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 11/2018

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování; příspěvek na penzijní spoření.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 09.11.2018 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – investice“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 08.10.2018

Radnice


Vytvořeno: 8. 10. 2018
Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 09:47
Autor: Tomáš Kassal