Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Radnice přijme pracovníka úseku sociálně právní ochrany

Typ: ostatní
žatecMěstský úřad Žatec vypisuje výběrové řízení na pracovníka úseku sociálně právní ochrany. Přihlášky je nutné odevzdat do 22. února 2019 do 11 hodin. Předpokládaný nástup je od března 2019.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

pracovník úseku sociálně právní ochrany

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění),

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 359/1999 Sb.,
  o sociálně právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 109/2002 Sb.,
  o výkonu ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,

 • výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 3/2019

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky, očkování, penzijní nebo životní pojištění.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 22.02.2019 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník úseku sociálně právní ochrany“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.

Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 07.02.2019

žatec


Vytvořeno: 7. 2. 2019
Poslední aktualizace: 7. 2. 2019 16:03
Autor: Tomáš Kassal