město Žatec
Královské město

Výběrové řízení: Právník

Výběrové řízení: Právník

Městský úřad Žatec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou: Právník.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v pl. znění): platová třída č. 11

 • platové rozpětí 11. pl. třídy v závislosti na praxi 25.280 Kč až 37.170 Kč (za 32 let uznatelné praxe)

 

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené + 4 dny pracovního volna
 • stravenkové karty, stravenky v hodnotě 150 Kč na den
 • osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu
 • stabilizační odměna ve výši 2.500 Kč již při nástupu
 • pravidelný růst platu, možnost mimořádných odměn
 • vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
 • příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání ve výši 10.000 Kč
 • příspěvek na očkování
 • služební telefon
 • služební notebook
 • příspěvek na životní nebo penzijní pojištění ve výši 1.000 Kč
 • možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace města Žatec
 • společenské a kulturní aktivity, stabilní a profesionální zázemí
 • práci, ve které můžete měnit město k lepšímu a podílet se na jeho rozvoji

 

Popis činnosti pracovníka:

 • zajišťuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti
 • odpovídá za škody a následky, způsobené nesprávným úředním postupem
 • zodpovídá za úplnost smluv uzavíraných městem z hlediska právních náležitostí předepsaných zákonem
 • poskytuje oprávněným osobám informace, a to výhradně podle zvláštního předpisu
  a v rozsahu tímto předpisem vymezeným
 • vypracovává a právně posuzuje smlouvy uzavírané městem
 • navrhuje veřejnoprávní smlouvy včetně navrhování jejich změn, výpovědí a zrušení,
 • samostatně pracuje nebo se podílí na tvorbě obecně závazných vyhlášek
 • vypracovává a vyjadřuje se k právním dokumentům (smlouvy, nařízení města, žaloby apod.)
 • vypracovává stanoviska k právním otázkám pro potřeby města a jeho orgánů
 • poskytuje právní pomoc úředníkům MěÚ a dalším zaměstnancům města
 • vede a zajišťuje agendu přísedících soudu
 • zastupuje město v právních věcech před soudem nebo jinými státními orgány
 • dle požadavků vedení města a vedoucích odborů se účastní jednání, jejichž účastníkem je město
 • účastní se zasedání zastupitelstva města
 • je správcem rozpočtu, a to kapitoly 719 – právní služby, konzultace, soudní poplatky

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR
 • minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům, morální a trestná bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)

 

Ostatní předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
 • orientace v právních předpisech, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • znalost práce s Microsoft 365
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost
 • předpokládaný nástup: dohodou

 

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

 • název pracovní pozice
 • jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
 • telefonické spojení, e-mailovou adresu
 • č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu
 • datum a podpis

 

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně dodatku k diplomu
 • výpis z evidence rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

obálka musí být označena textem PRávník 04

 

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec

nejpozději do 22.05.2024 do 13:00

 

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Datum pro osobní pohovory byl předběžně stanoven na 24.05.2024 od 09:00. Osobního pohovoru se budou účastnit všichni, kteří podali přihlášku do příslušného výběrového řízení, splnili formální a kvalifikační náležitosti dané výzvou.  O pozvání k osobnímu pohovoru budou informováni zájemci e-mailem a telefonicky po ukončení podání přihlášek.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

 

Žatec 08.04.2024

Bc. Kateřina Černá, DiS., personalistka

Datum vložení: 9. 4. 2024 8:50
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2024 8:53
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz