město Žatec
Královské město

Základní školy se musely naučit, jak učit na dálku

Ilustrační foto

Učitelé i děti ze základních škol zažívají většinou poslední týden distanční výuky, která je pro všechny náročnější. Jaké problémy bylo nutné vyřešit?

Ředitelka ZŠ nám. 28. října popsala své zkušenosti podrobněji v první části textu. Druhou část tvoří anketa mezi některými dalšími řediteli žateckých základních škol.

Jana Hassmanová: Nejdůležitější je spolupráce a komunikace

Základní školy v Žatci se už v minulých letech díky dotačním projektům a podpoře města věnovaly rozvoji svých počítačových učeben nebo komunikačních technologií, a tak je přechod na distanční výuku nezastihl úplně nepřipravené. Přesto pro ně byla organizace výuky na jaře nová a náročná.

Školy ale díky tomu získaly cenné zkušenosti, které nyní, když se děti opět učí z domova, využívají a dále pracují na zlepšení kvality výuky na dálku. Ve velice krátké době se museli pedagogové, žáci a jejich rodiče naučit, jak v době zavřených škol vzájemně komunikovat.

Konkrétní zkušenosti popsala ředitelka ZŠ nám. 28. října Jana Hassmanová, jejíž škola už při jarním nouzovém stavu aktivně využívala nové technologie, které získala díky dotačním projektům, podpoře města – zřizovatele, ale i vlastní iniciativě.

„Úplně nejdůležitější je spolupráce a komunikace, na tom je efektivita distanční výuky závislá. Po zkušenosti s jarním uzavřením škol, jsme už začátkem září na mimořádných třídních schůzkách s rodiči, určili způsob a pravidla, jak budeme v tomto školním roce se všemi komunikovat a jak budeme pracovat v případě opětovného uzavření školy,“ vysvětlila Jana Hassmanová.

Informace se dají předávat přes web, prostřednictvím elektronické žákovské, přes maily či telefony, ale v některých případech je nutná i osobní komunikace. Dalším důležitým úkolem pro školu je správné nastavení podílu on-line výuky. Běžně výuka probíhá od 8.00 do 13.30 hodin. Ale žáci nemohou stejně dlouhou dobu pracovat doma jen u počítače. Proto se kombinuje přímá on-line výuka se samostatnou prací (off line výukou).

Distanční výuka a on-line nástroje

„Při přípravě na případné distanční vzdělávání jsme nejdříve zmapovali možnosti žáků a jejich rodin. Škola také zapůjčila žákům vlastní starší počítače, pomohla se žádostí o notebook od jedné nadace, sama podala žádost o notebooky. V některých případech ale ani zapůjčení počítače nepomůže. Pokud nemá rodina připojení na internet, jsou naše možnosti omezené. Pro tyto žáky jsme nastavili systém, kdy dvakrát týdně docházejí ke škole a tam jim asistentky pedagoga a družinářky předávají nejen nové zadání a úkoly od učitelů, ale i návody k pochopení látky. Zároveň vybírají hotové práce a zjišťují, jaké problémy tito žáci při distanční výuce mají,“ popsala řešení ředitelka ZŠ nám. 28. října.

ZŠ nám. 28. října využívá k výuce nástroje GoogleSuit, s nimiž začala pracovat už na jaře. K novým možnostem školy tak patří i chytré nástroje, jako je třeba GoogleUčebna, Meet, GoogleDisk a JamBoard - tabule, se kterou pracuje zároveň učitel ve škole ze svého počítače a na druhé straně žáci z domova na svém počítači. Pro nejmladší žáky využívá především nástroje aplikace Škola v pyžamu, která je pro malé žáky a jejich rodiče vhodnější. Podobné možnosti skýtá i program Teams, který využívají zase jiné školy v Žatci.

Současná doba je náročná doba pro všechny – pro žáky, pro rodiče i pro učitele. Děti se musí vyrovnat se samostatným učením či absencí kamarádů, samy musí udržovat pozornost. Rodiče musí zvládat své vlastní povinnosti a k tomu pomáhat svým dětem s výukou a sledovat informace ze školy. Naopak učitelé svou práci nemohou vykonávat, jak jsou zvyklí a musí se co nejrychleji naučit využívat nové nástroje a vhodně je do distanční výuky zařazovat. Různé tipy, rady, návody hledají, kde se dá. Metodickou pomoc jim nabízejí různé odborné i dobrovolné organizace, ale i vzdělávací instituce Ministerstva školství a Česká školní inspekce.

Škola slouží i k tomu, aby se děti potkávaly. Proto někteří učitelé pravidelně organizují setkávání v třídnických hodinách a nechávají i prostor mimo hodiny, aby si žáci mohli povídat. „Aby si řekli, co je nového, co dělají. Vidíme, že právě za tohle jsou hodně vděční, protože spolužáci a kamarádi jim chybí,“ potvrdila J. Hassmanová.

I proto všichni věřili, že se brzy budou moci žáci vrátit do lavic ke svým kamarádům, protože osobní kontakt jim žádná sebechytřejší technologie nahradit neumí a nemůže.

 

Anketa: Učitelé přizpůsobují výuku možnostem žáků

1) Jaké používáte druhy distanční a on-line výuky?

2) Co je největší problém on-line výuky?

3) Kolik hodin zhruba trvá on-lina výuka denně? Dostávají pak děti i další úkoly?

4) Jak náročná je on-line výuka pro učitele?

5) Řešíte zpětnou vazbu od žáků a rodičů?

 

Zděnka Pejšová,

ředitelka ZŠ Petra Bezruče

1) Ve škole máme zavedený jednotný systém - Google učebnu a Google Meet. Výjimečně někteří učitelé ještě používají WhatsApp nebo "Školu v pyžamu" a to jen u žáků 1. a 2. tříd - prvňáčkové se nestačili práci v tomto prostředí naučit a druháčci byli zvyklí zjara například na zmiňovaný WhatsApp. Každopádně on-line hodiny probíhají již v jednotném systému Google Meet na 1. a 2. stupni. 

Osobní předávání úkolů řešíme u žáků, kteří doma nemají připojení k internetu. Převažuje on-line výuka.

2) Největší problém on-line výuky - kvalita internetového připojení a technika v rodinách. Zvláštní program k on-line výuce není třeba. Pedagogický sbor je vybaven sice funkčními, ale staršími notebooky, které budou nahrazeny z dotace MŠMT.

3) Z pohledu učitele, který dělí třídu na 2 skupiny, jsou to průměrně tři až čtyři šedesátiminutové hodiny a z pohledu žáka je to cca 1,5 hodiny (3krát po 30 minutách). Další úkoly žáci dostávají většinou na procvičení učiva z on-line hodiny. Jsou to jednoduché úkoly, které by měli zvládnout samostatně.

4) On-line výuka je pro učitele určitě náročnější než běžná. Je to zcela nový nástroj, se kterým se teprve učí (od září) efektivně pracovat. Rozhodně tráví přípravou hodin a hlavně materiálů daleko více času než při prezenční výuce. V hodinách si to netroufám vyčíslit - záleží na dovednosti práce s PC, na konkrétním vyučovacím předmětu, na materiálech využívaných v on-line hodinách a distančním vzdělávání apod. 

5) Zpětná vazba od rodičům nám není lhostejná a jsme vděční za "pohled z druhé strany". Pokud je to technicky možné, snažíme se vyhovět.

 

Martin Hnízdil,

ředitel ZŠ Jižní

1. K oficiální komunikaci s rodiči a žáky používáme Školu online, k výuce MS Teams. Další komunikace s žáky, ale především rodiči je pomocí telefonu, e-mailu, někdy WhatsApp. Několika žákům je připravováno učivo v listinné podobě a předáváno podle předem dohodnutých termínů. 

2. Největší problém výuky je u některých rodin neochota spolupracovat a uvědomit si zákonnou povinnost distanční výuky (jedná se ale pouze o jednotlivce, většinou ty, kteří měli problém s výukou i v prezenční podobě). Přesto jsou všichni žáci do distanční výuky nějakým způsobem zapojeni. Na prvním i druhém stupni je vybraným žákům poskytnuta denní podpora pomocí asistentů pedagoga formou individuálních konzultací i přítomností jednotlivých asistentů při výuce v domácím prostředí žáků. Několika žákům jsme již zapůjčili notebooky a chystáme další (v této souvislosti bych rád poděkoval firmě ANECT a. s. Brno, která nám pro tyto účely věnovala 5 starších notebooků).

3. Výuku máme podle stávajícího rozvrhu s vynecháním Tv a zredukováním dvouhodinových výchov na jednu hodinu. Zrušili jsme odpolední výuku a hodiny přesunuly na dopoledne. Na prvním stupni si mohou učitelé uspořádat rozvržené hodiny dle potřeb způsobu výuky (např. rozdělení do skupin při videohovorech atd.). Žáci pracující v hodinách zvládnou zadanou práci do konce hodiny. Na pedagogické radě jsme se dohodli, že zvláštní úkoly na procvičování učiva zadávat nebudeme. Dodržením pravidelného rozvrhu se snažíme udržet zavedený režim dne žáků.

4. Distanční výuka je pro učitele mnohem náročnější než výuka prezenční. Příprava zabírá učitelům průměrně o polovinu více času než výuka běžná. Nová je především neustálá práce na počítači, která určitě nepůsobí dobře na zdraví fyzické i psychické učitelů (samozřejmě i žáků a jejich rodičů), učení se novým ovládacím prvkům několika prostředí, přizpůsobení výkladu i zadávané práce bez osobního kontaktu se skupinou, individuální reakce na dotazy i potřeby žáků a zdlouhavé vyhodnocování zasílaných prací. 

5. Zpětná vazba zabírá učitelům velké množství času, protože vyhodnocujeme práci v každé hodině. Individuální přístup je zajištěn po celou dobu výuky, protože učitelé reagují na jakékoliv dotazy, nejasnosti, potíže a problémy okamžitě během vyučovacích hodin. Neustále se řeší komplikace jednotlivců s připojením, omluvenou nebo neomluvenou účastí na povinné výuce, vyzvedávání připravovaného učiva atd. S žáky i rodiči je v těchto případech v kontaktu učitel konkrétního předmětu, třídní učitel a následně i ředitel. Dotazy, žádosti, problémy nebo stížnosti obecnějšího charakteru řeším osobně.

 

Navíc bych chtěl dodat, že jsme školou určenou o péči dětí zákonných zástupců zaměstnaných ve vybraných profesí. Na dohled těchto dětí jsou určeni vychovatelé, asistenti pedagoga, ale i učitelé tělesné výchovy. Mohu tedy s čistým svědomím říct, že se naše škola postavila k zajištění distanční výuky na sto procent.

 

Zdeněk Srp,

ředitel ZŠ Komenského alej

1) Distanční výuku máme tzv. Off line - zadávání úkolů a online k přímé výuce pomocí videokonferencí.

Používáme balíček programů pro školy Google Suite - hlavně Google Classroom k zadávání a plnění úkolů a Google meet k on-line výuce. 

Převažuje samozřejmě práce doma na úkolech. Učitelé při on-line výuce učivo vysvětlí a pak žáci plní úkoly. Pokud se vyskytne problém, žáci se mohou obrátit na paní učitelku a zkonzultovat s ní nastalou situaci.

2) Největší problém je internetové připojení a IT v rodinách. Programy problémem nejsou, snažíme se o využití nástrojů na internetu a případně nabídnutých bezplatných licencí.

Zatím se nám nedaří sehnat techniku pro asi 7 žáků. Zařídili jsme pro děti, které nemají přístup na internet i datové karty od T-Mobile zdarma.

3) Na 1. stupni do 4. třídy maximálně 2 hodiny, 5. ročník má 2x týdně 3 hodiny, ale cítíme, že je to pro některé mnoho. Na 2. stupni máme každý den 3 hodiny.

Všichni mají mimo on-line výuky úkoly, jejichž počet máme pro každý předmět přesně stanovený. Úkoly plní žáci i z ostatních předmětů, které on-line nevyučují.

4) Příprava učitelů je rozhodně náročnější, je to kolem 2 hodin, důležité je rozmyslet se, jak a co použít, aby výuka nebyla monotónní. 

5) V každém případě řešíme zpětnou vazbu od rodičů, proto jsme po týdnu distanční výuky dali rodičům dotazník a na základě výsledků jsme navýšili počty on-line výuky. Zabýváme se i individuální podporou formou on-line konzultací.

Tomáš Kassal

 

Datum vložení: 25. 11. 2020 8:33
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2020 8:40
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz