Obsah

Ochrana ovzduší

ISPOP

Kotlíkové dotace

V Ústeckém kraji startují dne 31. 10. 2017 kotlíkové dotace, podat půjdou pouze elektronicky. Bližší informace naleznete zde.

Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisního technika najdete snadno i na internetu

Informace ke kontrole technického stavu kotle a jeho provozu, která je nutná provést do 31. 12. 2016 neleznete zde.

Informační leták

 

Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 (podle ustanovení ů 17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován v souladu se zákonem a s pokyny jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít  uvedený seznam OZO , kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

 

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů

(povinnost kontroly a plnění emisních limitů)

 

Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou mimo jiné povinni:

1. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. h)

- provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím tzv. odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje,

- zároveň také předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší), a to v případě jeho vyžádání ze strany tohoto orgánu ochrany ovzduší.

Podle § 41 odst. 15 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 31. 12. 2016.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 20 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

2. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. g)

- provozovat tento zdroj s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 (alespoň 3 emisní třída)

Podle § 41 odst. 16 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 01. 09. 2022.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve stejné výši.

V dlouhodobějším časovém horizontu může tato povinnost významně přispět k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.

Bližší informace o kotlíkových dotacích můžete získat zde popř. zde.  

  

Předled důležitých termínů

 
Termín Popis
Září 2012 Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 2014 Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňující podmínky první a druhé emisní třídy.
Prosinec 2016 Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017 Majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá paliva. Hrozí pokuta 20 000 Kč.
Leden 2018 Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisní třídy.
Září 2022 Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, které  nesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí  pokuta až 50 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná stanoviska

Závazná stanoviska - dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (.xls)

Vzorová žádost o vydání závazného stanoviska. 

Podle § 16 odst. (7) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je každá právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Podrobný popis způsobu vyhodnocení ekonomické přijatelnosti uvádí příloha č. 5 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění.

Metodický pokyn MŽP nalezente zde: 

Stav ovzduší

Informace o stávajícím stavu ovzduší nalezente zde.

Evidence pálení

Určeno především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu. Pokud tuto aplikaci využije právnická či podnikající fyzická osoba nesmí opomenout na skutečnost, že jí tato aplikace nezbavuje zákonných povinností (stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru apod.)

 

Odkaz na evidenci naleznete zde.

Ovzduší - změny v legislativě

Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší nebudou již ohlašovat své zdroje na MěÚ Žatec, ale u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Od září letošního roku totiž došlo ke změnám legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší z toho vyplývají zejména jiné povinnosti při ohlašování zdroje, nově jsou stanoveny i výpočty a platby poplatků, které budou nyní předepisovat krajské úřady.


Dne 1.9.2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Přijetím tohoto zákona došlo k několika významným změnám, které se dotknou provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší. Byla zrušena dosavadní kategorizace zdrojů (malé, střední a velké zdroje). Nově jsou zdroje rozděleny na ty, co jsou nebo naopak nejsou vyjmenované v příloze č.2 k tomuto zákonu.
Další změnou je to, že obce s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska k územnímu, ke stavebnímu řízení i k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u zdrojů neuvedených v příloze č.2 k zákonu.
Poměrně významná změna je způsob placení poplatků za znečištění ovzduší. Plátcem poplatku je nově ten provozovatel stacionárního zdroje, který je uveden v příloze č.2 k zákonu a zároveň je od poplatku osvobozen takový provozovatel, u něhož je celková výše poplatků menší než 50 000,- Kč. Poplatkové přiznání dále nemusí podávat provozovatel, u něhož celková výše poplatků činí méně než 5 000,- Kč a správou poplatků jsou pověřeny pouze krajské úřady. Obecní úřady, ani obce s rozšířenou působností již správu poplatků nevykonávají.
Upozorňujeme na skutečnost, že povolení provozu musím mít podle nového zákona ovzduší všechny zdroje, pokud spadají do skupiny vyjmenovaných zdrojů podle přílohy č. 2 tohoto zákona. V této souvislosti jsou důležitá ustanovení § 41 odst. 4, odst. 5 a odst. 6.

Zajímavosti

Jak správně topit?

Prezentace


Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU
- Ochrana biodiverzity v podmínkách zemědělské intenzifikace“
(Konference ve slovinském Žalci 2006) (k dispozici i anglická verze)

 

ODVOLÁNÍ SMOGOVÉ SITUACE

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací  troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území Ústeckého kraje.

Smogová situace skončila 22.6.2017 v 17:37 hod.

.

2. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017

 
DOTACE URČENÁ POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU!!!

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 3.4.2017 od 8:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30.6.2017 do 12 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler, tel: 475 657 339, miler.j@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová, tel: 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková, tel. 475 657 988, e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel. 475 657 583, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz
Mgr. Nikola Rážková, tel. 475 657 357, razkova.n@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová, tel. 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz
Ing. Lucie Dandová, tel. 475 657 683, dandova.l@kr-ustecky.cz
 
 
 

DOTACE URČENÁ POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU!!!

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 3.4.2017 od 8:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 30.6.2017 do 12 hod.

 

 

Kotlíková dotace v roce 2017 v Ústeckém kraji

Informace k připravované výzvě

Ústecký kraj v současné době připravuje vyhlášení 2. Výzvy Ústeckého kraje na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).

Na základě žádosti Ústeckého kraje došlo k navýšení finančních prostředků alokovaných pro 1. Výzvu Ústeckého kraje o 10 % (cca 16 mil. Kč). Tyto finanční prostředky budou ještě navýšeny o nevyčerpané finanční prostředky z 1. Výzvy Ústeckého kraje.

2. Výzva Ústeckého kraje a finanční prostředky alokovány pro tuto výzvu jsou určeny na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za nové tepelné zdroje –

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA  SPALUJÍCÍ  VÝHRADNĚ BIOMASU.

Termín vyhlášené výzvy:    předpoklad do 24. 2. 2017

Termín příjmu žádostí:        předpoklad od 3. 4. 2017

3. Výzva Ústeckého kraje bude vyhlášena v 2. pololetí roku 2017. V této výzvě bude podporována i výměna za další nové zdroje tepla.       

Přesné datum vyhlášení a podmínky této výzvy nejsme v současné době schopni určit. Vše se bude odvíjet od data vyhlášení a nastavení podmínek výzvy Ministerstva životního prostředí.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace-v-roce-2017-v-usteckem-kraji/d-1708523/p1=204744 

 

Průběžné informace - kotlíková dotace

Informace o "nových" kotlíkových dotacích naleznete zde. Popř. na stránkách Ústeckého kraje zde, či stránkách Mžp.

Výňatek z tiskové zprávy u 87. jednání Rady Ústeckého kraje týkající se finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva:

Radní Ústeckého kraje schválili připravu projektového záměru, který spadá do výzvy Ministerstva životního prostředí. Konkrétně jde o Prioritní osu 2, Operační program Životního prostředí 2014 - 2020.

Celkový cíl programu: vyměnit cca 80 tisíc kotlů

Milník do konce roku 2018: 20 tisíc kotlů

Celková alokace finančních prostředků na 1. výzvu: 3 mld. Kč.

Na Ústecký kraj připadá minimálně 5,39 % z alokace ve výši 162 milionů korun. Podle požadavků MŽP musí být do konce roku 2018 v Ústeckém kraji minimálně zrealizováno 1 080 projektů. Dle podkladových materiálů MŽP je v Ústeckém kraji potřeba vyměnit cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva. Maximální způsobilé výaje na jednotlivý projek pak  budou ve výši 150 000 Kč.