město Žatec
Královské město

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Detašované pracoviště ŽATEC, tř. Obránců míru 295, 2. patro

KOORDINOVANÉ STANOVISKO = souhrnné vyjádření k předkládanému záměru. V případě, že záměrem jsou dotčeny zájmy některého z dotčených orgánu (např. záměr vyžaduje kácení dřevin, záměr spočívá v demolici objektu, záměr se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného  k plnění funkcí lesa apod.), které vyžadují vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu, bude žadatel na tuto skutečnost pouze upozorněn a dále si musí žadatel požádat samostatně o závazné stanovisko (např. orgán státní správy lesů, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny apod.).

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona (externí odkaz, MMR)Úřad územního plánování 

Do územních plánů a územních studií, včetně jejich dokladové části uvedených pod jednotlivými odkazy obcí, je možné v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na příslušné obci. 

Uvedené územní plány a územní studie bez dokladové části, jsou dále uloženy na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadu Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování.

V případě jakéhokoliv záměru podejte PŘED podáním žádosti na STAVEBNÍ ÚŘAD žádost o koordinované či koordinované závazné stanovisko dotčenému orgánu státní správy, a to vč. kompletní projektové dokumentace, která je zpracována v souladu s aktuálními prováděcími předpisy - např. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a včetně vlastnoručního podpisu a otisku razítka v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Podle typu záměru je dále nezbytné přiložit další přílohy (např. stanovisko správce povodí, hydrogeologický posudek, PBŘ, stanovisko SčVK, a.s. apod.). Doporučujeme k podání žádosti využít formulář zde

Na tuto jednu žádost obdržíte stanovisko: úřadu územního plánování, odboru dopravně správních agend, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu a památkové péče.

Jaký je rozdíl mezi koordinovaným a koordinovaným závazným stanoviskem?

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO = souhrn jednotlivých závazných stanovisek k předkládanému záměru, nežádejte u většiny dotčených orgánů samostatně o vydání závazného stanoviska (existuje několik výjimek, ale ty se řeší individuálně s konkrétním žadatelem), obdržíte stanovisko těchto specializací:

  • Úřadu územního plánování
  • Odboru dopravně správních agend
  • Ochrany ovzduší
  • Odpadového hospodářství
  • Ochrany přírody a krajiny
  • Lesního hospodářství
  • Ochrany zemědělského půdního fondu
  • Vodoprávního úřadu
  • Památkové péče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz