město Žatec
Královské město

Poskytování údajů z AIS evidence obyvatel

Poskytování osobních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Údaje vedené v Informačním systému evidence obyvatel se na základě písemné žádosti poskytují obyvateli staršímu 15 let  k jeho vlastní osobě nebo k osobě blízké (tj. otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner). Neposkytují se  údaje o osvojení (§ 3 odst. 3 písm. p) zákona o evidenci obyvatel). Tyto údaje poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou.

K osobě blízké se poskytují následující údaje:
 • datum, okres a místo úmrtí,
 • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, 
 • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník

O poskytnutí údajů může rovněž požádat  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Pokud za obyvatele žádá zákonný zástupce, opatrovník, popř. zmocněnec nebo člen domácnosti, musí prokázat svoji totožnost a identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Subjekty, které získávají osobní údaje z Informačního systému evidence obyvatel podle zvláštního právního předpisu nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu a jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováním

Poskytování osobních údajů z ISEO je zpoplatněn částkou 50,- Kč.

 

Poskytování  údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy objektu

Ohlašovna sdělí vlastníku objektu na jeho písemnou žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající jeho vlastněného objektu. Ohlašovna sdělení doručí vlastníku do vlastních rukou.

Žádost o poskytnutí údajů lze podat přímo na příslušné ohlašovně podle adresy vlastněného objektu 
 • osobně:
  • vlastník předloží občanský průkaz
  • správní poplatek 15,- Kč a 5,- Kč za každou i započatou stránku
  • sdělení lze po dohodě převzít přímo na ohlašovně
 • poštou:
  • vlastník zašle ohlašovně písemnou žádost
  • správní poplatek 15,- Kč a 5,- Kč za každou i započatou stránku
  • sdělení zašle příslušná ohlašovna vlastníkovi poštou do vlastních rukou

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz