město Žatec
Královské město

Trvalý pobyt obyvatel

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.  

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Pro přihlášení k trvalému pobytu je zapotřebí dostavit se osobně na Městský úřad Žatec, Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec – konkrétně evidenci obyvatel (při vstupu do radnice se nachází v přízemí po levé straně, číslo dveří 29 a 30). Odhlášení z původního trvalého pobytu není nutné, tuto povinnost mají evidence obyvatel ze zákona.

Veškeré požadované doklady je nutno předkládat v originále.

 
Je-li přihlašovaná osoba nájemcem nebo vlastníkem nemovitosti předloží při jednání:
 • občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz (nutno doložit potvrzením o OP) a jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • pokud je přihlašovaný nájemcem – platnou nájemní smlouvu
 • 50 Kč (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)
 
Není-li přihlašovaná osoba nájemcem nebo majitelem bytu předloží při jednání:
 • občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz (nutno doložit potvrzením o OP) a jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • platnou nájemní smlouvu - nutná je přímá účast nájemce nebo vlastníka nemovitosti – tzn. oprávněné osoby (oprávněná osoba – osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo byt, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). V případě nepřítomnosti oprávněné osoby je nutno předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.  
 • 50 Kč  (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny)
Místo pobytu ohlašuje:
 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu 

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost platným občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (podle §10 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění) a současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Na základě zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění podle § 14 odst. 1 písmena d) je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz