město Žatec
Královské město

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Dotčený správní orgán (ohlašovna) rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek ve správním řízení o zrušení údaji o místu trvalého pobytu občana. 

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Ke zrušení údaje trvalého pobytu je třeba předložit tyto doklady:
  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu
  • prokázat splnění zákonných podmínek pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je ev evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt, nebo vymezenou část
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • správní poplatek 100 Kč za 1 osobu uvedenou v návrhu

Vzhledem k tomu, že se jedná o různorodost případů, doporučujeme před podáním návrhu na zrušení trvalého pobytu zkonzultovat předkládané podklady pro řízení s příslušnou ohlašovnou.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz