město Žatec
Královské město

Manželství

Základní informace

V určenou dobu a v určeném místě mohou snoubenci bezplatně uzavřít manželství u kteréhokoli matričního úřadu v ČR.

 

Usnesení č. 372/23 schválené 11. RM Žatce dne 15. 05. 2023 určuje

s účinností od 01. 06. 2023

 • úřední místo pro konání slavnostních obřadů a uzavírání manželství:

obřadní síň budovy radnice na adrese Žatec, náměstí Svobody 1

Křížovu vilu na adrese Žatec, Zeyerova 344, (včetně zahrady u Křížovy vily)

 

Usnesení č. 777/2023 schválené 23. RM Žatce dne 16.10.2023 určuje

s účinností od 01. 01. 2024

níže uvedené úřední dny k uzavírání manželství v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin

- 10.02.; 02.03.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 08.06.; 15.06; 13.07.; 20.07.; 10.08.; 17.08.; 24.08.; 21.09.; 05.10.; 19.10.; 09.11.; 14.12. pro obřadní síň budovy radnice na adrese Žatec, náměstí Svobody 1,

- 27.04.; 25.05.; 29.06.; 27.07. pro Křížovu vilu na adrese Žatec, Zeyerova 344 (včetně zahrady u Křížovy vily). 

Uzavřít manželství v obci, která nemá matriční úřad, je možné před starostou nebo místostarostou obce a za přítomnosti matrikářky z příslušného matričního úřadu za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt.

Do správního matričního obvodu Městského úřadu Žatec náleží tyto obce a jejich části: Bitozeves,  Blažim, Čeradice,  Libočany, Lišany. Nové Sedlo, Staňkovice, Velemyšleves, Zálužice,  Žiželice.

Další variantou je uzavření manželství v těchto obcích i bez splnění podmínky trvalého pobytu jednoho ze snoubenců, oddávajícím je pak obřadník matričního úřadu.

Doklady potřebné při podávání žádosti o uzavření manželství

 • Snoubenci vždy předloží vyplněný a oběma podepsaný tiskopis (dotazník k uzavření manželství) a prokáží se platným průkazem totožnosti.
 • Svobodní dále předkládají:
  • své rodné listy
  • rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
  • nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
 • Rozvedení dále předkládají:
  • své rodné listy
  • rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
  • pravomocné rozsudky o rozvodu předchozího manželství (nepovinný doklad)     
 • Ovdovělí dále předkládají:
 • své rodné listy
 • rodné listy nezletilých dětí, které se ze vztahu již narodily
 • úmrtní list manžela (nepovinný doklad)

VŠECHNY DOKLADY SE PŘEDKLÁDAJÍ V ORIGINÁLE

Je-li snoubenec cizincem doporučujeme osobní návštěvu matriky ještě před tím, než si cizinec potřebné doklady začne ve svém domovském státě vyřizovat.

 

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti k tomu oprávněné, jedná se o církevní sňatek  (§ 657  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“). Orgánem oprávněné církve je osoba, pověřená oprávněnou církví (§ 658 odst. 2 občanského zákoníku). Církevní obřad se uskutečňuje na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve (§ 663 občanského zákoníku). Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu Osvědčení, vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na základě jejich písemné žádosti. Toto Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od jeho vydání do církevního obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců. Po uzavření církevního sňatku je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství (§ 666 odst. 2 občanského zákoníku).

Viz rejstřík registrovaných církví, náboženských společenství:                           

                                                                          http://www3.mkcr.cz/cns_internet/  

Byl –li uzavřen církevní sňatek, NELZE následně uzavřít občanský sňatek (§ 670 odst. 2 občanského zákoníku).

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost snoubence, který hodlá uzavřít manželství v cizině. 

V den sňatku nesmí být doklad starší 6 měsíců, jeho vydání je zpoplatněno částkou 500,- Kč při podání žádosti a žádost je nutno podat u matričního úřadu, v jehož obvodu má snoubenec z ČR trvalé bydliště.

 

Jubilejní svatební obřady – informace

Městský úřad v Žatci, úsek matriky nabízí žateckým manželským párům, které v letošním roce oslaví stříbrnou svatbu, tj. 25 let společného života, zlatou svatbu, tj. 50 let společného života, diamantovou svatbu tj. 60 let společného života, železnou svatbu tj. 65 let společného života  konání jubilejního svatebního obřadu.  

V případě Vašeho zájmu o konání jubilejního obřadu se obraťte na úsek matriky Městského úřadu v Žatci.

 

Správní poplatky, týkající se uzavření manželství, dle zákona

č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích k 01.01.2024

 • vydání osvědčení k církevnímu sňatku - 500 Kč
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině - 500 Kč
 • povolení uzavřít manželství (partnerství) mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou obřadní místnost - 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo osobami vstupujícími do registrovaného partnerství, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR - 5 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo osobami vstupujícími do registrovaného partnerství, z nichž 1 má trvalý pobyt na území ČR - 3 000 Kč
 • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před   starostou, místostarostou nebo pověřeným   členem zastupitelstva obce, městské části   hlavního města Prahy, městského obvodu nebo   městské části územně členěného statutárního   města, které nejsou matričním úřadem,   není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen   k trvalému pobytu ve správním obvodu této   obce, městské části hlavního města Prahy,   městského obvodu nebo městské části územně   členěného statutárního města - 1 000 Kč

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dreherův pivovar

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz