město Žatec
Královské město

Úmrtí

Základní informace

Úmrtní list podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění lze vydat členům rodiny zemřelého a zplnomocněným zástupcům. Za členy rodiny se pak podle tohoto zákona považují manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci a sourozenci. Příbuzenský poměr je třeba doložit matričním dokladem.

Matriční úřad vydá úmrtní list také fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Pro vystavení úmrtního listu je třeba předložit:

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný list zemřelého
 • občanský průkaz pozůstalého manžela
 • oddací list, pokud byl zemřelý ženatý (vdaná)
 • fakturu o úhradě pohřbu
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu

Pokud se k vyřízení úmrtního listu nedostaví nikdo z oprávněných osob, lze alespoň dodat požadované doklady, úmrtní list bude zaslán na adresu oprávněné osobě. Zároveň je možno u našeho matričního úřadu odevzdat řidičský průkaz a cestovní pas zemřelého.

 

Úmrtí občana ČR, ke kterému došlo v cizině

Úmrtí občana ČR, ke kterému došlo v cizině, je třeba zapsat do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brno – střed.  Zápis se provádí podáním žádosti u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci, případně jejich zplnomocnění zástupci
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu úmrtí

Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.

K žádosti je třeba předložit tyto doklady:

 • úmrtní list zemřelého (s úředním překladem do jazyka českého)
 • český rodný list, nebo oddací list zemřelého
 • doklad o státním občanství ČR zemřelého (lze prokázat cestovním dokladem nebo občanským průkazem)
 • průkaz zdravotní pojišťovny, je-li k dispozici
 • doklad o pohřbu nebo zpopelnění
 • rozsudek o rozvodu u rozvedených, je-li k dispozici
 • úmrtní list u ovdovělých

Předložení úmrtního listu nelze prominout, jen ve výjimečných případech lze úmrtní list nahradit lékařskou a policejní zprávou o úmrtí. Úmrtní list zemřelého musí obsahovat příslušná ověření (§52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním): 

 • v případech, kdy je mezi cizím státem a Českou republikou uzavřena bilaterální smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, není vyžadováno vyšší ověření předloženého úmrtního listu 
 • v případech, kdy je cizí stát účastníkem Haagské úmluvy č. 45/1999 Sb., vyžaduje se opatření předloženého úmrtního listu s předepsanou doložkou 
 •  v ostatních případech musí být doklady tzv. superlegalizovány naším zastupitelským úřadem v cizině.

Doklady potřebné k provedení zápisů matričních událostí jsou součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně, žadatelům se nevracejí. Doporučujeme nejprve se obrátit na úsek matriky.

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz