město Žatec
Královské město

Změna jména a příjmení

Změna jména nebo příjmení se povolí zejména tehdy,  jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod dle § 72 odst. 2 zákona o matrikách. U nezletilých dětí musí být uvažovaná změna v souladu s jejich potřebami a zájmy dle § 72 odst. 4 zákona o matrikách. Neberou se tedy v úvahu potřeby a zájmy rodičů, nýbrž dětí.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel nebo nezletilé dítě přihlášen k trvalému pobytu a musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • jméno(a), příjmení, které si žadatel zvolil (příp. zvolil pro nezletilé dítě)
 • údaj o státním občanství žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • řádné odůvodnění

 

K žádosti o povolení změny je třeba doložit tyto doklady:

 • rodný,  popřípadě oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (u rozvedených)
 • úmrtní list (u ovdovělých)
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • doklad o státním občanství
 • u nezletilých dětí pak ještě připojit:
  • písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let, jde-li o změnu jeho jména nebo příjmení
  • písemný úředně ověřený souhlas druhého rodiče nebo pravomocný rozsudek soudu, nahrazující tento souhlas (pokud bude souhlas učiněn před matričním úřadem, který o změně rozhoduje, není nutné úřední ověření)
 • příp. oddací list z nového manželství žadatele, rodné listy dětí, narozených z nového manželství

Nepřechýlené tvary ženských jmen

Fyzická osoba má povinnost užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu. Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Za předpokladu, že bude žadatelka splňovat některou z níže uvedených možností, lze užívat příjmení v mužském tvaru:

 • žadatelka je cizinka
 • žadatelka je občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • žadatelka je občanka ČR, ale její manžel je cizinec
 • žadatelka je občanka ČR, ale hlásí se k jiné než české národnosti 

Stejná pravidla platí pro užívání  příjmení v mužském tvaru u nezletilých děvčat.

 

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.  To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení (§ 759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Oznámení lze učinit u kteréhokoli matričního úřadu a je nutno k němu předložit průkaz totožnosti, oddací list a pravomocný doklad o rozvodu manželství - § 31 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz