Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

vybírané živnostenským úřadem dle zákona 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

POLOŽKA 2
b) nahlédnutí do živnostenského rejstříku 20,-Kč
POLOŽKA 3
d) vydání ověřeného výpisu z informačního systému veřejné správy 100,-Kč za první stránku
50,-Kč za každou další
POLOŽKA 6
a) zápis zemědělského podnikatele do evidence 1000,-Kč
b) změna zápisu zemědělského podnikatele 500,-Kč
c) změna zápisu identifikačních údajů 100,-Kč
POLOŽKA 10
a) přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
(jedná se o výpis pro vlastní potřebu, pro potřebu oznámení živnosti si jej zajistí ŽÚ sám a to bezplatně)
50,-Kč
POLOŽKA 22
a) přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace příslušníkům členských států EU (pokud uznávají profesní komory výše poplatku je stanovena komorou) 2000,-Kč
POLOŽKA 24
a) ohlášení živnosti při vstupu do podnikání (první ohlášení 1000,-Kč
b) ohlášení další živnosti (ohlašovatel již podniká dle ŽZ 500,-Kč
c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000,-Kč
d) ohlášení další žádosti o koncesi(ohlašovatel již podniká dle ŽZ 500,-Kč
e) změna rozhodnutí o udělení koncese 500,-Kč
f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500,-Kč
g) vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny 100,-Kč
h) vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku) 20,-Kč
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy dle §72 živnostenského zákona (na živn. úřadu zdarma, týká se podání přes CzechPOINT) 50,-Kč


Předmětem poplatku není

- Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
- Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
- Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
- Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
- Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.


Poznámky

- Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
- Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
- Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.


Úhrada správních poplatků

Správní poplatek je možné uhradit
- v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Žatci (přízemí radnice)
- platební kartou (MAESTR, MASTERCARD, MASTERCARD – ELECTRONIC, VISA, VISA-ELECTRON, V-PAY, JCB CARDS, DINERS CLUB INTERNATIONAL) přímo v kanceláři živnostenského úřadu při ohlášení