Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Stránka

  • 1

Územní studie krajiny správního území ORP Žatec

Je koncepční dokument řešení krajiny celého správního území ORP Žatec s využitím principů územního plánování. Jedná se o vytvoření základního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost orgánu územního plánování, orgánu ochrany přírody – odboru životního prostředí, stavebního úřadu a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině a pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech. Výstupy z ÚSK ORP Žatec budou sloužit k upřesnění typů krajin a pro doplnění jevů v územně analytických podkladech ORP Žatec – průchodnost krajiny, obnovení pěších cest, cyklotras apod.

4. 11. 2019 Zobrazit více

Formuláře

.

12. 1. 2018 Zobrazit více

Územně analytické podklady ORP Žatec 2016

aktualizováno 12/2016

- aktualizace - prosinec 2016

 

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Žatec

Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres problémů v území
Výkres hodnot v území
Výkres limitů využití území

Technická infrastruktura

 

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


30. 1. 2017 Zobrazit méně

Stránka

  • 1