Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Územní plán Čeradice

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 24.10.2013

Zastupitelstvo obce Čeradice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Čeradice, který nabyl účinnosti dne 24.10.2013.

textová část

hlavní výkres

etapizace

koncepce uspořádání krajiny

koncepce veřejné infrastruktury

VPS a VPO

základní členění

dopravní řešení

koordinační výkres

struktura krajiny

ÚSES

zásobování vodou

odkanalizování

ZPF

zásobování energiemi

širší vztahy

 

 


Vytvořeno: 5. 1. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2019 13:15
Autor: Bc. Martina Oppelová