Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Územní plán Měcholupy

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 13.10.2012

Zastupitelstvo obce Měcholupy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Měcholupy, který nabyl účinnosti dne 13.10.2012.

hlavní výkres A

hlavní výkres B

hlavní výkres C

koordinační výkres A

koordinační výkres B

koordinační výkres C

širší vztahy

technická infrastruktura A

technická infrastruktura B

technická infrastruktura C

textová část

textová část - odůvodnění

VPS a VPO A

VPS a VPO B

VPS a VPO C

základní členění A

základní členění B

základní členění C

ZPF A

ZPF B

ZPF C


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 08:36
Autor: Bc. Martina Oppelová