město Žatec
Královské město

Ochrana ovzduší

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Projekt kotlíkových dotací pokračuje i v roce 2022

Bližší informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí, kde najdete termíny, podmínky a další detailní informace: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.

Informační leták pro základní informace zde

Krajský úřad Ústeckého kraje poskytuje na svém pracovišti kotlíkových dotací konzultace k možnosti dotace na výměnu kotle.

Konzultační hodiny:

Pondělí 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Středa   9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

 

Kontaktní osoby:

Ing. Tomáš Vaněk tel.: 475 657 511 vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková tel.: 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová tel.: 475 657 392 feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová tel.: 475 657 354 franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik tel.: 475 657 363 minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová tel.: 475 657 514 radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová tel.: 475 657 677 svarcbachova.n@kr-ustecky.cz

 

Ochrana ovzduší

ISPOP

Databáze techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva

Od 01.09.2019 vešla v platnost novela vyhlášky 415/2012 přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30.08.2019, vyšla ve Sbírce zákonů, částka 91, vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost novely je stanovena na 1. leden 2020, s výjimkou nově vloženého § 27a, který upravuje referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu kotle, tento § nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tj. 1. září 2019. Vyhláška nově stanovuje také referenční finanční limit revize kotle ve výši 1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle). Tato částka odpovídá reálným nákladům na revizi včetně dojezdu technika do vzdálenosti 50 km (pokud pojede technik kratší vzdálenost, měla by být cena samozřejmě nižší).

Pro snadnější a přehlednější vyhledávání kompetentních techniků byla spuštěna databáze, která je aktuálně přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/. Pomocí vyhledávače můžete najít odborně způsobilou osobu, která je proškolena výrobcem Vašeho kotle.  V následujících měsících bude možné prostřednictvím online databáze komunikovat přímo s výrobci kotlů. S pomocí této funkce bude lépe doložitelné, zda výrobce vašeho kotle, Vám byl schopen vyhledat technika za vyhláškou stanovenou cenu. Pokud nastane situace, že ani samotný výrobce kotle nebude schopen najít odpovědného technika, nastává možnost si vybrat jiného vyškoleného technika na daný typ kotle ale už od jiného výrobce.

Aktuální novelou vyhlášky chce MŽP předejít předraženým revizím kotlů z důvodu nedostatku techniků vyškolených výrobci zejména kvůli dojezdové vzdálenosti k zákazníkovi.

MŽP současně připomíná, že do 3 let, tedy do 31.08.2022, musí všechny provozované kotle na pevná paliva v ČR splňovat parametry emisí odpovídající alespoň 3. třídě (dle ČSN EN 303-5). Tento údaj by měl být uveden na štítku kotle a v dokladu o kontrole jeho technického stavu a provozu. Provozování kotlů 1. a 2. tříd nebo kotlů bez stanovené třídy je po tomto datu zakázáno.

 

Kotlíkové půjčky

Jedná se o pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Bezúročné půjčky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) a zároveň jako dotační podpora obcí na projekty zlepšující životní prostředí. Občané města Žatce a jeho místních částí (Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří) měli možnost se zapojit, aktuální informace podá Odbor rozvoje města. Občané zbylých obcí, nechť se obrátí na svůj obecní úřad o možnosti využití kotlíkové půjčky.

 

Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisního technika najdete snadno i na internetu.

Informace ke kontrole technického stavu kotle a jeho provozu, která je nutná provést do 31.12.2016 a pak jedenkrát za 3 roky, naleznete zde.

Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu kotlů

Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů má provozovatel stacionárního zdroje povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít uvedený seznam OZO , kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů

(povinnost kontroly a plnění emisních limitů)

Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou mimo jiné povinni:

1. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h)

- provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím tzv. odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje,

- zároveň také předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší), a to v případě jeho vyžádání ze strany tohoto orgánu.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 20 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

2. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g)

- provozovat tento zdroj s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 (alespoň 3 emisní třída)

Podle § 41 odst. 16 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 01.09.2022.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve stejné výši.

V dlouhodobějším časovém horizontu může tato povinnost významně přispět k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.

Bližší informace o kotlíkových dotacích můžete získat zde.

  

Přehled důležitých termínů

Termín Popis
Září 2012 Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 2018 Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisní třídy.
Září 2022 Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, které  nesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí  pokuta až 50 000 Kč.

 

Závazná stanoviska

Závazná stanoviska   - dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (.xls)

Vzorová žádost o vydání závazného stanoviska. 

Podle § 16 odst. (7) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je každá právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Podrobný popis způsobu vyhodnocení ekonomické přijatelnosti uvádí příloha č. 5 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění.

Metodický pokyn MŽP naleznete zde: 

Stav ovzduší

Informace o stávajícím stavu ovzduší naleznete zde.

 

Evidence pálení

Určeno především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu. Pokud tuto aplikaci využije právnická či podnikající fyzická osoba nesmí opomenout na skutečnost, že jí tato aplikace nezbavuje zákonných povinností (stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru apod.)

Odkaz na evidenci naleznete zde.
 

Zajímavosti

Jak správně topit?

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz