město Žatec
Královské město

Ochrana zvířat a rostlin

Pozornost bychom měli věnovat nejen krajině jako celku, ale také fauně a floře v ní obsažené. V dnešní době se čím dál více setkáváme s ustupováním některých druhů, ať už se to týká rostlin či živočichů. Jejich ochrana je nedílnou součástí práce ochrany přírody a krajiny. Pro jejich záchranu a zachování je potřeba, jak podpora obcí, tak ohleduplnost a informovanost obyvatel. Z kriticky ohrožených živočichů se v Ústeckém kraji vyskytuje vrápenec malý (Rhinolopus hipposideros). Za silně ohrožené druhy lze považovat populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), netopýra velkého (Myotis myotis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), skokana štíhlého (Rana dalmatina) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Mezi ohrožené druhy řadíme kuňku ohnivou (Bombina bombina), výra velkého (Bubo bubo), užovku obojkovou (Natrix natrix) a ropuchu obecnou (Bufo bufo).

 

Populace rostlin v Ústeckém kraji, kteří patří mezi silně ohrožené druhy jsou kosatec sibiřský (Iris sibiricana), Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Ohrožené druhy nacházející se na území Ústeckého kraje jsou bledule jarní (Leucojum vernum), okrotice bílá (Cephalathera damasonium), prstnatec májový (dactylorhiza majalis) a prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata).

 

Právní předpisy vztahující se k ochraně zvířat a rostlin:

Zákon č. 114/1992, Sb. O ochraně přírody a krajiny, vyhláška 395/1992.,Sb – příloha 2. a 4.

Zákon č. 114/1992, Sb. O ochraně přírody a krajiny §50

Směrnice 2009/147/ES, O ochraně volně žijících ptáků

Směrnice 92/43/EHS, O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

 

NATURA 2000 – soustava chráněných území evropského významu. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu druhů, rostlin a stanovišť, které jsou vzácné, jedinečné, ohrožené nebo se vyskytují pouze v určité oblasti (endemity). Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality, které vyhlašuje vláda ČR dohromady tvoří soustavu chráněných oblastí NATURA 2000. Na těchto chráněných území se povoluje i vliv člověka, ale pouze za předpokladu, že nebude mít negativní dopad. Za správu a přípravu NATURA 2000 zodpovídá Ministerstvo Životního prostředí, pro které shromažďuje podklady Agentura ochrany přírody krajiny (AOPK)

 

FALCO – Člověk stále více zasahuje hlouběji do nedotčené přírody a zastavuje čím dál větší území. Tento fakt přispívá k jevu, který je v naší civilizaci stále častější. Setkání člověka s divokým zvířetem je dnes skoro na denním pořádku. Není to nic zvláštního, avšak občas se stane, že vlivem lidské činnosti dojde ke zranění zvířete, ať už vinou člověka nebo vinou zvířecí nevědomosti. Pro tyto případy je zde záchranná stanice FALCO, která se stará o zraněná zvířata a pomáhá je navracet zpět do přírody. Poskytuje telefonickou konzultaci a odborný zásah na místě, kde došlo k incidentu. Bližší informace naleznete na webové stránce www.zachranazvirat.cz či v případě nálezu zraněného volně žijícího zvířete volejte 606 280 121.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz