město Žatec
Královské město

ZChÚ v ORP Žatec

PP Kozinecká stráň - Tato přírodní památka (dále jen „PP“) byla zřízena v roce 1997 k ochraně zbytku smíšené teplomilné Doubravy. PP se nachází v prudkém jižním svahu hřebene vrchu Výrov v přírodním parku Džbán. Zavede nás sem po 2 km červená turistická značka z vrcholu Výrov.

 

PP Miocénní sladkovodní vápence – nachází se nad obcí Tuchořice směrem na Lipno. Výška vápenců dosahuje výšky až 13 m a zaujímá plochu cca 1,7 ha. Miocén je označován jako časový úsek třetihor. V dřívějších dobách zde bylo naleziště mineralizovaných pramenů, ze kterých se vápence usazovali. Díky těmto vápencovým usazeninám se tato lokalita stala oblíbená díky častým nálezům fosilních zbytků živočichů  a ojediněle i rostlin. V této lokalitě se vyskytuje hořeček brvitý (Gentianella cilliata), který je také předmětem ochrany.

 

PP Na Spáleništi - jedná se o lokalitu o rozloze 1,6 ha, která se nachází asi 3 km jižně od obce Tuchořice v rozsáhlejším lesním komplexu. Nalezneme zde bučinu a kulturní bor ve svazích ploché vrchoviny. Přirozenou vegetaci tvoří černýšové dubohabřiny a mochnové doubravy. Lesy, které se zde vyskytují jsou hospodářskými lesy, kde byla původní dřevinná skladba nahrazena z části jehličnatou skladbou. Můžeme zde najít střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), který je předmětem ochrany a dále zde byl také zaznamenán výskyt lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a okrotice bílé (Cephalathera damasonium), které jsou taktéž předmětem ochrany.

 

PP Staňkovice – jižně exponované svahy s nadmořskou výškou 210 – 250 m pod terasovou plošinou asi 500 m od obce Staňkovice. Můžeme se setkat také s označením ¨Bílá skála¨. Leží na lesní půdě a předmětem ochrany je tu hlavně ochrana teplomilných společenstev s výskytem vzácných teplomilných druhů hmyzu. Druhy hmyzů, kteří se zde vykysují žijí pouze na některých místech ČR a Moravy. Bylo zde nalezeno několik druhů nosatců, mandelinek, střevlíků a vrubounů.

 

PP Stráně nad Chomutovkou - severní dílčí lokalita se nachází asi 800m JV od centra obce Velemyšleves, jižní dílčí část je situována asi 400m od sídla Minice směrem na Bitozeves. Jedná se především o zarůstající stráně, které jsou tvořeny křovinami, náletovými dřevinami a prorůstající vegetací. Místy je zde vegetace zastoupena úzkolistými xerotermními trávníky, které jsou spolu s biotopem slanisek předmětem ochrany EVL. Ve vegetaci těchto trávníků se vyskytují vzácné druhy např. hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), sesel fenyklový (Sesel hyppomarathrum), kozinec dánský (Astragalus danicus), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), smilka tuhá (Nardus stricta) a další.

 

PP Stroupeč – tato přírodní památka je současně EVL a nachází se severně od obce Stroupeč po obou stranách silnice Žatec – Hrušovany. Nachází se zde především křoviny, teplomilné trávníky s dominantním pelyňkem pontickým (Artemisia Pontia). EVL představuje biotop pro některé vzácné druhy hmyzu. Mimořádně významný je zde výskyt teplomilného hmyzu a motýlů např. okáč skalní (Charaza briseis), modrásek východní (Pseudophilotes vicrama), krasec (Cylindromorphus bohemicus) a vzácné druhy nosatců.

 

PP Travertinová kupa – Jedná se o paleontologické naleziště s výskytem kosterních zbytků třetihorních šelem a měkkýšů. Díky usazování travertinu se zde vytvořil obrovský masiv tohoto vápence. Tuto přírodní památku nalezneme nad obcí Tuchořice směr Markvarec.

 

PP Údolí Hasiny u Lipence - Přírodní památka o rozloze 16,8 ha a nadmořskou výškou od 200 m do 245 m vyhlášena v roce 2002. Hlavním důvodem ochrany jsou zde přirozené odkryvy druhohorních hornin s významnými paleontologickými nálezy druhohorních rostlin a živočichů. Dále se zde vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů. Biokoridor potoka Hasina zde působí jako významný prvek ekologické stability krajiny.

 

PP Žatec – jižně exponovaná stráň, která se nachází severně od nádraží Žatec západ. Území je také známé pod názvem Na Staré hoře nebo pod Astrou. Důvodem ochrany jsou teplomilná společenstva s výskytem vzácných druhů hmyzu. Má charakter jako PP Staňkovice nebo PP Stroupeč.

 

Všechny výše uvedené lokality má v působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje a na jejich webových stránkách (http://www.kr-ustecky.cz/ochrana-prirody-a-krajiny/ds-99199/p1=204363) naleznete k nim i bližší informace.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz