město Žatec
Královské město

Územní plán Čeradice

nabytí účinnosti dne 24.10.2013

Zastupitelstvo obce Čeradice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy ÚP Čeradice, který nabyl účinnosti dne 24.10.2013.

textová část

hlavní výkres

etapizace

koncepce uspořádání krajiny

koncepce veřejné infrastruktury

VPS a VPO

základní členění

dopravní řešení

koordinační výkres

struktura krajiny

ÚSES

zásobování vodou

odkanalizování

ZPF

zásobování energiemi

širší vztahy

 

 

Datum vložení: 5. 1. 2018 12:27
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2019 13:15
Autor: Bc. Martina Oppelová

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz