Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Kamila Krejčí DiS.

 

Péče o místní komunikace a veřejně přístupné komunikace ve vlastnictví města (běžné opravy a údržba těchto komunikací – oprava a údržba komunikací, výtluků, uličních dešťových vpustí). Elektronická evidence místních a veřejně přístupných komunikací (pasport komunikací) - § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Přehled o uličních vpustích a o stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu. Provádí evidenci v pasportu komunikací a dopravního značení.

Podklady pro vyjádření za vlastníka pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění povinnosti vlastníka komunikace dle ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zimní údržba), zajištění uzavírání nájemních smluv na pronájem místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města a veřejných prostranství v majetku města za účelem provádění stavebních prací (zábory, výkopy, překopy…). Kontrola stavu místních komunikací, veřejně přístupných komunikací v majetku města a veřejných prostranství v majetku města po provedení stavebních prací. Reklamace případných vad, závad a nedodělků v rámci záruční doby sjednané v nájemní smlouvě. Kontrolní měření hutnění výkopů.

Spolupráce s Technickými službami města Žatec, příspěvkovou organizací a společností Technická správa města Žatec, s.r.o. na zabezpečení veškerých úkolů, správ a agend ve spolupráci s těmito organizacemi. Koordinace se správci inženýrských sítí. Správa a budování městského informačního systému.

Pravidelně kontroluje stav dopravního značení ve městě Žatci a místních částech vč. změn a údržby dopravního značení.

Podílí se na kontrole využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za neoprávněné využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím. Ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek spáchaný dle zákona o odpadech, kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.

 

 

Bc. Kamila Krejčí DiS.

Role v org. struktuře