Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Lucie Zahradníčková DiS.

 

Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociální práce: poskytováním odborné pomoci, realizací sociálního šetření, včetně depistáže. Realizuje sociální šetření k institutu zvláštního příjemce dávek důchodového systému. Vykonává funkci opatrovníka a zvláštního příjemce sociálních dávek, včetně důchodových dávek u svěřených osob.
Na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.
Agenda sociální práce:

 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna,
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • popis životní situace klientů zaznamenává do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi“
 • vede přiměřenou spisovou dokumentaci v souladu s legislativou
 • poskytuje odborné poradenství osobám v hmotné nouzi, aby tyto měly potřebné aktuální informace k řešení své situace
 • vypracovává zprávy a písemné podklady pro jednání participujících úřadů, policie ČR, soudů, příp. dalších institucí;
 • účastní se plánování rozvoje sociálních služeb jako člen nebo tajemník pracovní skupiny (komunitní plánování)
 • účastní se případových konferencí na základě výzvy OSPOD
 • organizuje kazuistické konference na které zve další odborníky, kteří mohou napomoci řešení situace jeho klientů
 • doprovází klienta na jednání u institucí, úřadů a dalších subjektů
 • předává klientovi informace o dalších možnostech využití sociálních služeb, nebo služeb obdobného charakteru vedoucí k řešení klientovy situace
 • průběžně vyhodnocuje práci s klientem
 • provádí kontrolu klienta, pokud má k tomuto od klienta souhlas

 

Bc. Lucie Zahradníčková DiS.

Role v org. struktuře

Odbor sociálních věcí - Sociální práce

Úsek sociální práce - Sociální práce