Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bc. Michaela Šípková DiS.

 

 

Zajišťuje ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochrany oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho majetku, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.
Příprava a realizace víkendových pobytů, táborových pobytů a poznávacích výletů pro děti a mládež.
Sociálně právní ochrana (dále SPOD) se především zaměřuje na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, popř. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, popř. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jede li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by byl jinak trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob nebo právnických osob odpovědných za jejich výchovu;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popř. násilím mezi dalšími osobami;
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popř. jiných osob odpovědných za jejich výchovu
 • Dítě má právo požádat orgány SPOD o pomoc a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

Orgány SPOD mají ze zákona povinnost:

 • vyhledávat děti, na které se SPOD zaměřuje;
 • působit na rodiče, aby plnili povinnost plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově, stejně tak projednat s dítětem nedostatky v jeho chování;
 • sledovat, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující a činit v tomto opatření;
 • poskytovat nebo zprostředkovat poradenství;
 • zprostředkovávat náhradní rodinnou péči;
 • vytvářet předpoklady pro kulturní, sportovní jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí - např. zajišťovat programy sociální prevence, pořádat letní tábory či víkendové akce.

Orgány SPOD mají ze zákona oprávnění:

 • Na bezplatné sdělení potřebných informací k zabezpečení SPOD;
 • Na vstup do prostor, kde se dítě zdržuje – má právo zde zjišťovat, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Dále jsou oprávněny na tomto místě pořizovat obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, ve kterém se dítě zdržuje

Komise SPOD

 • Je zvláštním orgánem SPOD, kterou jmenuje starosta obce s rozšířenou působností;
 • Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů takových dětí v komisi za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině;
 • Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí;
 • Koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností;
 • V některých případech rozhoduje o vydání pověření k výkonu SPOD a o odnětí tohoto pověření.

Případové konference

 • Odbor sociálních věcí jako orgán sociálně právní ochrany pořádá případové konference v souladu se zákonnými předpisy vedoucí k optimálnímu řešení případu ohroženého dítěte - vždy před podáním návrhu soudu na některé z opatření, kterými se zasahuje do rodičovské zodpovědnosti rodičů nebo kterými se dítě svěřuje do náhradní péče, s výjimkou případů, kdy je uspořádání případové konference fakticky nemožné či zjevně bezúčelné.
 • Odbor sociálních věcí jako orgán sociálně právní ochrany realizuje rodinné konference jako jednu z dalších metod sociální práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou
Bc. Michaela Šípková DiS.

Role v org. struktuře

Odbor sociálních věcí - Kurátor pro děti a mládež

Úsek sociálně právní ochrany dětí - Kurátor pro děti a mládež