Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Ing. Tomáš Trávníček

 

Vedoucí odboru je přímo zodpovědný za výkon státní správy ve věcech provádění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a předpisů s ním souvisejících, včetně stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona. Výkon státní správy ve věcech odnětí, nebo omezení vlastnického práva k pozemku, nebo ke stavbě v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“), ve znění pozdějších předpisů. Výkon speciálního stavebního úřadu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů. Výkon státní správy v oblasti památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů. Výkon státní správy dle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti svěřené činnosti. Výkon státní správy v oblasti vodního hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), ve znění pozdějších předpisů, v integrované prevenci podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o lesích“), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o rybářství“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti veterinární péče podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „veterinární zákon“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti rostlinolékařské péče podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti ochrany zvířat proti týrání podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), ve znění pozdějších přepisů, ve věcech stanovení správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích“), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech přestupků svěřených agend podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „zákon o přestupcích“), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.
Vedoucí dále zodpovídá za vedení agendy dle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (dále jen „zákon o ekologickém zemědělství“), ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a zemědělského majetku“), ve znění pozdějších přepisů.
Vedoucí odboru zajišťuje agendu dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen „zákon o právu na informace o životním prostředí“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti svěřené činnosti, agendu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve znění pozdějších přepisů, v oblasti svěřené činnosti. Spolupráci a partnerství se specialisty, speciálními institucemi, veřejnou správou a veřejností na úseku stavebního a vyvlastňovacího úřadu, památkové péče a životního prostředí, ekologickou výchovu mládeže, včetně osvětové, publikační a propagační činnosti.
Vedoucí odboru je přímo zodpovědný za výkon samosprávy = za návrhy koncepce a systému nakládání s odpady města, za správu kapitoly 702, kapitoly 709 (životní prostředí) a kapitoly 739 (životní prostředí) a ekonomickou agendu odboru, včetně přípravy rozpočtu a hospodaření se svěřenými prostředky a za deratizaci města.
Zpracovává a předkládá podklady a materiály pro jednání rady a zastupitelstva. Poskytuje metodickou pomoc příspěvkové organizaci Městské lesy Žatec.

Ing. Tomáš Trávníček

Role v org. struktuře

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Vedoucí odboru

Krizový štáb - Vedoucí skupiny analýzy a plánování

Povodňová komise - Člen