Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mgr. Kamila Sulíková

 

Odpovídá za výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného úřadu příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami, zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákonem č. 395/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí a vybranými ustanoveními předpisů souvisejících – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Odpovídá za finanční kapitolu č. 728. Sestavuje rozpočet a zajišťuje finanční kontrolu čerpání rozpočtu.

Metodicky vede a kontroluje činnost příspěvkových organizací města: Domova pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci a Kamarád - LORM a schvaluje jejich organizační řád.

Spolupracuje se sociálně zdravotní komisí a s komisí sociálně-právní ochrany.

Schvaluje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení podle příslušných právních předpisů.

Spolupracuje a metodicky pomáhá nestátním neziskovým organizacím působícím na území města.

Na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, sociálně zdravotních služeb a souvisejících služeb, včetně prorodinných aktivit.

Zajišťuje agendu „poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou“.

Rozhoduje o stanovení úhrady sociálních služeb pro děti svěřené do péče výchovného ústavu za sociální služby (§ 74 zákona č. 108/2006 Sb.),

Zajišťuje přístup do  informačního systému pomoci v hmotné nouzi „OK nouze“ (provozovatel MPSV).

Je oprávněn zastupovat Městský úřad Žatec v záležitostech uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, v rámci žádosti o státní příspěvek na výkon pěstounské péče na výkon těchto dohod a dalších s těmito činnostmi bezprostředně souvisejících úkonech.

Vydává správní rozhodnutí na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Je přímo zodpovědný za výkon samosprávy v oblasti rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů města.

Podílí se na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce. Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob. Účastní se jednání pracovních skupin komunitního plánování. Dohlíží na pravidelnou aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb tak, aby odpovídal aktuální situaci.

Spolupracuje s manažerem prevence kriminality a podílí se na tvorbě a podávání projektů v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže.

Zpracovává a předkládá podklady a materiály pro jednání rady a zastupitelstva.

Mgr. Kamila Sulíková

Role v org. struktuře