Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vratislava Kopřivová

 

Výkon státní správy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek:

 • působnost dopravního úřadu v oblasti taxislužby a městské autobusové dopravy.

Výkon státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel
 • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • stanovení po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci.

Výkon státní správy a státního dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • rozhodování o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí.

Výkon působnosti silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích vyhlášek v těchto oblastech:

 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • projednávají správních deliktů podle § 42a a 42b ve věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu s výjimkou správních deliktů podle § 42a odst. 2 až 4 a § 42b odst. 2, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,
 • uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Zajištění financování městské autobusové dopravy v Žatci, financování ostatní dopravní obslužnosti, financování oprav a změn dopravního značení na místních komunikacích v Žatci a místních částech, vedení účetní agendy a úhrada faktur odboru a části kapitoly 710. Zajištění likvidace autovraků (dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Vratislava Kopřivová

Role v org. struktuře

Odbor dopravně správních agend - Silniční doprava a BESIP