Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Program

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Vystoupení veřejnosti
 6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
 7. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
 8. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
 9. Žatecká teplárenská, a.s. - jmenování člena dozorčí rady
 10. Žatecká teplárenská, a.s. - smlouva o výkonu funkce
 11. Technická správa města Žatec, s.r.o. - jmenování členů dozorčí rady společnosti
 12. Převod majetku z Technických služeb města Žatec, p.o.
 13. Smlouva o nájmu a omezení užívání části silničního pozemku
 14. Informace o investičních akcích
 15. Splnění podmínek kupních smluv, lokalita Pod Kamenným vrškem
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene - stavba Žatec - opuštění TS Kroblův mlýn
 17. Prodej části pozemku p.p.č. 60_1 v k.ú. Žatec
 18. Prodej pozemku st.p.č. 115_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce
 19. Prodej pozemku st.p.č. 125_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce
 20. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st.p.č. 233, 234 a 235 k.ú. Žatec
 21. Povolení výjimky z počtu dětí na třídě na školní rok 2016-2017
 22. Žádost o pokračování činnosti tří přípravných tříd při ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
 23. Přijetí věcného daru
 24. Souhlas s přijetím darů v roce 2016 - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
 25. Uzavření nájemní smlouvy - byty v DPS
 26. Zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch, finanční příspěvky ostatním organizacím na rok 2016
 27. Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání, finanční příspěvky ostatním organizacím na rok 2016
 28. Volby
 29. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města
 30. Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
 31. Souhlas s přijetím daru pro PO Chrám Chmele a Piva CZ
 32. Různé
 33. Diskuze a podněty
 34. Usnesení a závěr
další aktuálně předkládané materiály na jednání

Jarní burza věcí na Hošťálkově náměstí v Žatci

Prodej objektu č.e. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci

Smlouva se společností DARUMA, s.r.o. v Rakovníku

Užití znaku Města Žatec v rámci projektu MAS Vladař o.p.s. - Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016

Vzdání se funkce