Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Volba člena správní rady Nemocnice Žatec, o. p. s.

07. Vystoupení věřejnosti

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Centrum Šafaříkova v Žatci – výzva č. 82 IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II

10. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

11. Rozpočtové opatření - TSM Žatec - uložení odvodu

12. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2017 a Roční závěrka

13. Rozpočtové opatření - DPH

14. Rozpočtové opatření - daň z příjmu právnických osob hrazená obcí

15. Zápis z jednání finančního výboru

16. Zápisy z jednání kontrolního výboru

17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 656-16 k. ú. Žatec

18. Nabytí pozemků p. p. č. 2726-1 a p. p. č. 2844-54 v k. ú. Žatec z majetku společnosti České dráhy, a.s. do majetku města

19. Prodej části pozemku p. p. č. 6535-2 v k. ú. Žatec

20. Prodej části pozemku p. p. č. 5502-2 v k. ú. Žatec

21. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

22. Záměr prodat pozemky p. p. č. 6537-3 a p. p. č. 6535-22 v k. ú. Žatec

23. Prodej budovy č. p. 1925 třída Obránců míru, včetně příslušného pozemku v k. ú. Žatec

24. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2018

25. Rozpočtové opatření - Podpora domácího kompostování města Žatec

26. Rozpočtové opatření Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci - Městská knihovna

27. Rozpočtové opatření - Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec - mostní svršek a zábradlí

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Nabytí nemovitostí zapsaných na LV č. 3876 a LV č. 4479 pro obec a k. ú. Žatec