Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Volba člena správní rady Nemocnice Žatec, o. p. s.

07. Vystoupení věřejnosti

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Centrum Šafaříkova v Žatci – výzva č. 82 IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II

10. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

11. Rozpočtové opatření - TSM Žatec - uložení odvodu

12. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2017 a Roční závěrka

13. Rozpočtové opatření - DPH

14. Rozpočtové opatření - daň z příjmu právnických osob hrazená obcí

15. Zápis z jednání finančního výboru

16. Zápisy z jednání kontrolního výboru

17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 656-16 k. ú. Žatec

18. Nabytí pozemků p. p. č. 2726-1 a p. p. č. 2844-54 v k. ú. Žatec z majetku společnosti České dráhy, a.s. do majetku města

19. Prodej části pozemku p. p. č. 6535-2 v k. ú. Žatec

20. Prodej části pozemku p. p. č. 5502-2 v k. ú. Žatec

21. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

22. Záměr prodat pozemky p. p. č. 6537-3 a p. p. č. 6535-22 v k. ú. Žatec

23. Prodej budovy č. p. 1925 třída Obránců míru, včetně příslušného pozemku v k. ú. Žatec

24. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2018

25. Rozpočtové opatření - Podpora domácího kompostování města Žatec

26. Rozpočtové opatření Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci - Městská knihovna

27. Rozpočtové opatření - Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec - mostní svršek a zábradlí

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Nabytí nemovitostí zapsaných na LV č. 3876 a LV č. 4479 pro obec a k. ú. Žatec