Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Prodej nákladního automobilu

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu roku 2018

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - účelová neinvestiční dotace

12. Kontrola usnesení zastupitelstva města

13. Žádost o účelovou investiční dotaci - PO Kamarád-LORM

14. Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR - Environmentální prevence - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

15. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 624-1 k. ú. Žatec

17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 690-1 k. ú. Žatec

18. Upuštění od vymáhání pohledávek

19. Nabytí pozemků p. p. č. 3788-1 a p. p. č. 6953-2 v k. ú. Žatec do majetku města z majetku ČR - Ministerstva obrany

20. Směna částí pozemků ostatní plocha p. p. č. 4624-5 díl b a ostatní plocha p. p. č. 4624-12 díl c v k. ú. Žatec

21. Prodej části pozemku p. p. č. 6532-2 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

23. Oprava Stroupečské ulice v Žatci - zařazení do Investičního plánu města Žatce na rok 2018

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

25. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

26. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Žádost o prodloužení termínu čerpání účelové investiční dotace - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

Doplněné přílohy ke zprávě o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

Informace - Centrum Šafaříkova v Žatci - IROP, výzva č. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II

Stížnost ČVUT - forenzní audit - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017

Vyjádření Ernst & Young Audit, s.r.o. - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017