Žatec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Žádosti a formuláře

Dotační tituly Ústeckého kraje

WWW ústeckého kraje - odkaz
(seznam titulů uveden v dolní části stránky pod novými dokumenty)
 

 Finanční odbor

Dotační řízení 2023

Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2023, přijímá Žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok 2023, a to sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v rámci žateckého regionu. Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo na stáhnout na webových stránkách Města Žatce. Nově bude komise pro kulturu a cestovní ruch přijímat žádosti o finanční podporu ne-městských expozic a galerii.  Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu do  28. 2. 2023 v podatelně MěÚ Žatec.  

Stipendijní program - Lékaři

Město Žatec vyhlašuje  Stipendijní program "Stabilizace lékařů, zubních lékařů na území města Žatec". Stipendijní program umožňuje pro studenty magisterského prezenčního studia lékařských fakult, kteří mají zájem v budoucnu vykonávat pracovní činnost pro poskytovatele zdravotních služeb na území města Žatec. Stipendium se poskytuje nejdříve po ukončení 1. ročníku magisterského prezenčního studia lékařských fakult.  Je možné získat stipendium ve výši 50.000,00 Kč na školní/akademický rok. 

Vyplněná žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu stipendia pro první rok výplaty, včetně povinných příloh, musí být podána do 30.4. kalendářního roku elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, na adresu epodatelna@mesto-zatec.cz  nebo datovou schránkou DS: q7ebuu4 nebo na adresu: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec. Každý žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost. 

Stipendijní program - Nelékaři

Město Žatec vyhlašuje  Stipendijní program  "Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků na území města Žatec".  Stipendijní program umožňuje získání stipendia pro studenty na středních školách, vysokých školách nebo vyšších odborných školách oborů určených k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka, akreditované MŠMT. Stipendium se poskytuje od 4. ročníku střední  školy s tím, že po ukončení střední školy bude pokračovat  v získání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče, tj. pokračováním ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Ve 4. ročníku střední školy je možné získat stipendium ve výši 20.000,00 Kč na školní rok a v navazujícím studiu 30.000,00 Kč na školní /akademický rok.

Vyplněná žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu stipendia pro první rok výplaty, včetně povinných příloh, musí být podána do 30.4. kalendářního roku elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, na adresu epodatelna@mesto-zatec.cz  nebo datovou schránkou DS: q7ebuu4 nebo na adresu: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec. Každý žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost.  

 Odbor dopravně správních agend

 

 Odbor místního hospodářství a majetku

 

 Odbor sociálních věcí

 

Dotační řízení - Komunitní plánování

 

Dotační řízení 2020:

 

Domov pro seniory a pečovatelská služba

 Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí

Doporučujeme využít vzorový formulář žádosti o koordinované závazné stanovisko, kde obdržíte souhrn dotčených orgánů státní správy (úřadu územního plánování, odboru dopravně správních agend, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, vodoprávního úřadu a památkové péče ). Bližší informace o rozdílu mezi koordinovaným a koordinovaným závazným stanoviskem naleznete zde

 

Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče

 

Ochrana přírody a krajiny

 

Památková péče

 

Úřad územního plánování

 

Vodní hospodářství
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší

 

Rybářství, myslivost, lesní hospodářství a veterinární správa

 Kancelář úřadu

 

 Odbor správních činností, živnostenský úřad
 

Odbor správních činností

 

Živnostenský úřad

 Odbor rozvoje města

Program regenerace a Fond regenerace pro rok 2024

Město Žatec přijímá Dotazníky k žádosti o finanční příspěvky pro rok 2024, a to z: 

·         Programu regenerace MPR a MPZ - na obnovu kulturních památek

·         Fondu regenerace Města Žatec - na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec

Podání dotazníků pro čerpání dotace na rok 2024:

·         v termínu od 25.9 do 27. 10. 2023

·         podání dotazníku se všemi přílohami nutno uskutečnit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datové schránky: q7ebuu4, e-podatelny: epodatelna@mesto-zatec.cz nebo na podatelně města Žatec

Podání žádostí:

·      v termínu do 31. 1. 2024

·      předpokladem podání žádosti o poskytnutí dotace je podání dotazníku do 25. 10. 2023

·      podání žádosti se všemi přílohami nutno uskutečnit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datové schránky: q7ebuu4, e-podatelny: epodatelna@mesto-zatec.cz nebo na podatelně města Žatec

Bližší informace k Programu regenerace a Fondu regenerace:

·         Městský úřad Žatec, Odbor rozvoje města – dotace (3.patro), Jarmila Habrová, kancelář K24, tel. 415 736 127, email: habrova@mesto-zatec.cz

·         webové stránky města Žatce, sekce Žádosti a formuláře, Odbor rozvoje města (spodní část stránky) radnice/zadosti-a-formulare/

Program regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek
Fond regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové rezervaci Žatec nebo Městské památkové zóně Žatec

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí "Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva"