město Žatec
Královské město

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ (Aktualizované ke dni 1.4.2020)

Ilustrační foto

Cílem Programu je podpora malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ (dále jen „Program“) a zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

Podpora musí být určená pro OSVČ, která je skutečně postižená negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat a pečovala o dítě1 či osobu (osoby) zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost).

Poskytnutí

Podpora je poskytována ve formě dotace ex post. Dotace je poskytována ve výši 424 Kč/den. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Příjemce podpory:

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,

  • musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,

  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením,

  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím2 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením.

Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti:

  • Dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na její majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

  • Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jejím úpadku.

  • Soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jeho majetku.

  • Je v likvidaci.

  • Podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.

  • Je podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích3.

 

Podání žádosti

Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí podpory v Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 – „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ zveřejněný na internetových stránkách www.mpo.cz včetně požadovaných příloh a verze žádosti a příloh ve formátech MS Word (.doc, nebo .docx) nebo Adobe Reader (.pdf). Podání žádosti včetně příloh směřuje žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20), nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu fpmpo20@mpo.cz, (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20), nebo zasláním originálu žádosti tedy vytištěného vyplněného formuláře, podepsaného žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“). Žádosti jsou k dispozici zde https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ od 1.4.2020 od 09:00 hodin.

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, případně při návštěvě živnostenského úřadu, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy.

Součástí formuláře ŽÁDOST O DOTACI je i počet dní, za které OSVČ ošetřovné žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Způsob výběru žádostí

Hodnocení provede MPO na základě žádosti OSVČ. MPO si může vyžádat další podklady. MPO v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí, jehož součástí budou Podmínky.

Případné dotazy zodpoví Obecní živnostenský úřad Žatec;

bednarova@mesto-zatec.cz; tel. 415736320.

1 Péčí o dítě se rozumí péče o dítě nebo více dětí ze stejné domácnosti, přičemž není možné, aby v případě více dětí v domácnosti čerpal podporu na jedno dítě jeden rodič a na jiné dítě (jiné děti) druhý rodič.

2 Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

3 Úř. věst. ES C 244, 1.10.2004, s. 2

 

Ilustrační foto

Datum vložení: 27. 3. 2020 9:52
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2020 12:48
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz