město Žatec
Královské město

Městské lesy

Projekt ekologicky orientovaného hospodaření

MLŽ

V roce 2005 byl v lesích města Žatce zahájen program ekologicky orientovaného hospodaření. Unikátnost tohoto projektu spočívá v tom, že bylo dosažení značné míry shody mezi lesáky a ekology při jeho vytváření a že se jedná o praktickou realizaci řady pilotních postupů v podmínkách oblastí postižených imisemi. Podkladem pro jeho realizaci se staly dva základní materiály, které spolu souvisejí, vzájemně se prolínají a na sebe navazují.
Jedná se o:

1.) Projekt ekologicky orientovaného hospodaření v lesích města Žatce, ing. P Hautke, ing. V. Svorník, ing. K. Povolný, P. Janda., září 2005 - zde

2.) Místní územní systém ekologické stability, e p r o - ekologické projekty, RNDr. J. Tesařová, CSc, listopad 2005 - zde

První materiál představuje spíše souhrn metodologických, systémových, technologických a praktických postupů souvisejících s ekologicky orientovaným lesním hospodařením. Druhý konkretizuje umístění kostry ekologické stability - biocenter, biokoridorů a interakčních prvků a předkládá závaznou a směrnou část územního systému ekologické stability.

Cílem tohoto projektu je vytvořit předpoklady pro transformaci hospodaření v lesích města a výhledově tak dosáhnout produkce zdravých a kvalitních dřevin na přirozených stanovištích a zlepšit kvalitu životního prostředí a stav krajiny. Program předpokládá provedení technických a organizačních změn v rámci kterých bude zabezpečeno nahrazení jednostranně ekonomického využívání lesa postupným polyfunkčním využitím jeho ekologických funkcí. V rámci programu ekologizace budou rovněž vytvořeny předpoklady pro aktivní ochranu významných přírodních a krajinných prvků a ekologicky cenných stanovišť i praktickou péči o genofond lesních dřevin. V současné době se bohužel do hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Žatec promítají negativní důsledky hospodaření z minulosti, zvláště kalamitního výskytu jmelí a tím související potřeba obnovy mimořádné rozlohy porostů, stále ještě se zhoršující stav monokultury lesa postiženého imisemi i loňská kůrovcová kalamita.

Celospolečenský přínos projektu podtrhuje mino jiné skutečnost, že téměř polovina zájmové oblasti se nachází v 2. pásmu vodního zdroje Holedeč, který představuje významný příspěvek pitné vody pro zásobování občanů v celém regionu i jeho napojení na Podkrušnohorský přivaděč. Složitosti a omezení lesního hospodaření v pásmech ochrany vodních zdrojů jsou zřejmá a o zvýšených nárocích na manuální péči a omezení použití chemických přípravků není třeba podrobně informovat.

Cílem těchto stránek je nabídnout široké veřejnosti možnost nahlédnouti do úvodních stránek obou materiálů, seznámit se s konkrétním postupem realizace projektu v jednom vybraném biocentru (LC č10, Černá hora) a to v podobě fotografií pořizovaných v delším časovém úseku s krátkými jednoduchým komentářem - zde. Tím chceme zájemcům umožnit nejen dlouhodobě sledovat realizaci celkem zajímavého a unikátního projektu v praxi, ale i laickou kontrolu využívání finančních prostředků z veřejných zdrojů a generálnímu sponzorovi projektu společnosti ČEZ, a.s. poděkovat touto formou za poskytnutou finanční pomoc.

Zájemci o podrobnější informace zde mou samozřejmě nalézt podnět pro osobní kontakt.

Vaše názory, připomínky a podněty můžete uplatnit zde. Děkujeme.

Kontakt: Lubomír Segeš , Městské lesy Žatec, Holedeč 50, 43801 Žatec
tel, 777 767 745, E-mail: mestskelesy@seznam.cz
 


Skupina ČEZ
partner ekologických projektů
Městských lesů Žatec

Prezentace výsledků
Projekt

USES
a) Text
b) Tabulky
c) Mapová dokumentace USES

 

Městské lesy Žatec

Holedeč 50, 43801 Žatec
tel, 415 714 172, 777 767 745
E-mail: mestskelesy@seznam.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz