město Žatec
Královské město

Dokončené realizace

Projekt participativního rozpočtu - Na zimoviště bezpečně

Vjezd na ZimovištěSpočívající ve zhotovení bezpečnostního zábradlí po obou stranách příjezdové cesty na zimoviště. na p.p.č. 6681/2, 6681/7,7032/31 v Žatci. Zábradlí splňuje bezbarierový standard, tj. madlo ve výšce 900 mm, 750 mm a 300 mm, průměr profilů alespoň 50 mm, kotvení ke sloupkům z ocelových profilů, prvky tvaru L ( tzn. madlo bude průběžné ) – v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. Zábradlí je umístěno vně existující asfaltové komunikace, tzn. kotevní sloupky včetně madla neomezuje stávající průjezdný profil. Realizace byla dokončena v lednu 2023.


Sanace zdi v ul. Pod Známkovnou

Sanace zdiZhotovitel zakázky: FREIBAU s.r.o.

Jednalo se o sanační opravy kamenné zdi v ul. Pod Známkovnou v Žatci, která byla dle statického posouzení v havarijním stavu . Práce spočívaly v odstranění původní kamenné zdi,výstavby nové opěrné zdi a následné vyzdění z původního materiálu z demolované konstrukce. Lícová stěna provedena z přírodní opuky, spárořez a skladba líce dle původní zdi. Oprava byla dokončena  v létě 2023.


Husitské náměstí

Současný stav je velice špatný a náměstí neplní funkci, pro kterou bylo historicky určeno. Celá rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. První část je centrální náměstí a přilehlé chodníky. Součástí budou i podzemní kontejnery na tříděný odpad. Druhá část bude komunikace spojující železný most a výjezd na kruhový objezd Plzeňské ulice - zde dojde pouze k předláždění.

Husitské náměstí_1Husitské náměstí_2

Situace: 


Kamarád LORM, Zeyerova 927, Žatec – rekonstrukce sociálních zařízení

LormJedná se o realizaci bezbariérových úprav hygienického zázemí objektu Kamarád LORM, včetně vytvoření podmínek v 1.NP umožňující bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav v týdenním a denním stacionáři. V 1. NP se nachází hygienické zázemí, kuchyňka, společenská místnost a většina pokojů klientů. Součástí projektu je také vytvoření kluboven v části suterénu. Jelikož se ale jedná o historický dům, není možné v objektu zajistit kompletní bezbariérovost. Úpravami dojde k zajištění vyššího standardu pro klienty daných sociálních služeb, a to v náležité kvalitě. Zajištění bezbariérového prostředí je velmi důležitým kritériem pro kvalitu života jednotlivých klientů a může být i jedním faktorem, který ovlivní i jejich budoucí začleňování do společnosti. Stavební práce proběhly v roce 2021 od května do září. Finanční náklady na stavební úpravy byly předpokládány ve výši 3 miliony Kč. V rámci tohoto projektu je na část úprav odstraňující bariéry podaná žádost o dotaci na MPSV.


Přístavba bazénu pro děti ve věku 5-8 let na koupališti v Žatci

Probíhá výstavba nového bazénu pro neplavce se skluzavkou a minitobogánem. Součástí je i zpevněná plocha, na  kterou bude možno umístit lehátka pro odpočinek. Realizace byla dokončena na podzim v roce 2021.

bazen 1bazen 2


Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci

PurkyněhoJedná se o rekonstrukci a rozšíření místní obslužné komunikace, dále o opravu stávajících přilehlých chodníků a úpravu odstavných ploch u nádraží. Součástí je i doplnění a modernizace přilehlé trasy veřejného osvětlení. V rámci výstavby bude provedena výsadba stromových dřevin, jako náhrada za vzrostlé stromy. Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s veřejnou komunikací II/250 (ul.Lounská), konec úseku navrhované úpravy je u budovy železniční stanice v místě odbočky na ul. Rooseveltova.

Situace:   


Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec

Dokončuje se rekonstrukce střechy, předpoklad ukončení akce je konec července 2021. Nová střecha je opatřena záchytným systémem a sněhovými zábranami. Nefunkční komíny byly ubourány pod střechu a průduchy systémově vyvedeny na střechu pro zajištění odvětrávání budovy. Realizace rekonstrukce střechy proběhla v letech 2020 - 2021.

střecha 1střecha 2 


Oprava střechy pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, Žatec

Střecha na pavilonu dílen a tělocvičny je nyní v havarijním stavu. Proto Město Žatec rozhodlo o její opravě. Krytina bude stejná jako na hlavní budově školy. Práce byly prováděny především o prázdninách a předpoklad ukončení oprav byl na konci září roku 2021.


Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci: Stavební úpravy osmi pokojů v 1. NP (č.p. 642, 845 a 852) Šafaříkova 845, Žatec

Probíhá poslední, čtvrtá etapa rekonstrukce pokojů. Do rekonstrukce byla zahrnuta i chodba, která má novou moderní podobu. Práce probíhají za provozu, a tudíž je kladen velký důraz na plánování a dodržení harmonogramu prací. Dokončení akce proběhlo na konci července 2021.


Tribuna Slavoj

SituaceVybudování nové trinuny pro diváky pro FK Slavoj Žatec.

Vlastní stavební pozemek s tribunou je situován na  jižním svahu u meandru řeky Ohře. Převýšení svahu od travnaté plochy hřiště k jižní hranici resp. k oplocení areálu na hranici parcel č. 6619/7 a 6619/3 je cca 10 m.  Nová tribuna je postavena na již zastavěné ploše původní tribuny (p.p.č. 5360) a částečně zasahuje na vedlejší parcelu p.č. 6619/2, k.ú. Žatec. K této úpravě došlo kvůli sjednocení osy tribuny a osy hřiště. K tribuně bude nově vybudovana rampa pro bezbariérový přístup. V rámci akce dojde také k opravě oplocení areálu a vybudování nové travnaté plochy  hřiště.

Foto z průběhu výstavby:

foto 1foto 2foto 3

Situace:

 


Evakuační výtah poliklinika Žatec

V budově polikliniky byl modernizován evakuační výtah. Práce probíhaly  za provozu a za přísných bezpečnostních opatření.


Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem 3.etapa

Rozvojová plocha pro 18 rodinných domů – dokončeny jsou komunikace, vodovod, kanalizace dešťová i splašková, horkovod, veřejné osvětlení. Lokalita byla v návaznosti na stavbu města doplněna o napojení na veřejnou elektrickou síť. Realizace byla dokončena v roce 2019. Cenové náklady na zasíťování této 3. etapy byly ve výši cca 21,5 mil. Kč vč. DPH. Pozemky byly již rozprodány.

KV1        KV2


Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci  - II. etapa

Jedná se o rekonstrukci přístavby čp. 127, kde budou umístěny technické prostory městské policie (umývárna a sušárna výstroje, úklidová místnost), archiv, vyšetřovací místnost a bezbariérové WC. Dvůr, který tvoří propojení mezi náměstími Hošťálkovo a 5.května bude nově předlážděn.

Foto z průběhu stavby

služebna        dvůr I        dvůr II


Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci - I. etapa

chodbaSoučástí I. etapy byla rekonstrukce služebny v přízemí (v průjezdu vpravo) a přilehlých prostor, dále schodiště do 1. patra a všechny místnosti v 1. patře (kanceláře, šatny, sociální zařízení, zázemí, technické místnosti a společenská místnost).

Součástí je kromě stavební části také vybavení místností technickým zařízením jako je ústřední vytápění vč. plynového kotle a ohřívače teplé vody, zařízení koupelen vč. doplňků, 2 kuchyňské linky, skříňky v šatnách, klimatizace v servrovně a ve služebně, vzduchotechnické zařízení v koupelnách, datové rozvody a zařízení pro napojení stávajícího zařízení MP se dvěma racky, EPS, kamerový a přístupový systém objektu. Nedílnou součástí je také vybavení nábytkem.

průjezd      průjezd

šatny


Obnova budovy radnice čp. 1  -   I. etapa

RadnicePrvní etapa obsahovala rekonstrukci sociálních zařízení, doplnění vzduchotechniky v podkroví, výměnu výtahu s doplněním o 1 stanici v podkroví, výměnu světlíku v atriu, výměnu střešní krytiny, doplnění tepelné izolace v podkroví, výměnu hromosvodu, opravu vnější omítky objektu, elektroosmózu po obvodu radnice, výměnu oken a vnějších dveří s doplněním vitráží a restaurování věžních hodin a vstupních dveří do věže. Fotodokumentace obnovy Radnice

 

 

atrium      vstup      wc      výtah

historie1 historie 2 historie 3historie Vítání německé vlády (cca1938)  historie 4 před rekonstrukcírekonstrukce 2019 2

rekonstrukce 2019 1    rekonstrukce 2019 3 

rekonstrukce 2019rekonstrukce 2019 4


Obnova Nerudova náměstí v Žatci (1. etapa)

pohled1      pohled3

Záměrem bylo zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu historického náměstí včetně komunikací a chodníku, vybudování parkovacích stání, instalace nového veřejného osvětlení, osazení mobiliáře a zeleně.

Situace:


Nákladní ulice - rekonstrukce povrchů

Nákladní ulRekostrukce řeší opravu povrchu ulice Nákladní v Žatci. Součástí rekonstrukce jsou také odstavné plochy, rozšíření komunikace, nové chodníky a úprava stávajícíh přechodů pro chodce. Rekonstruovaný úsek má délku 793,66 m. Jeho začátek leží 52 m od kružní křižovatky na ulici Plzeňská a je ukončen u odbočky do ulice Karla IV.

Situace


Svatováclavská - úpravy povrchů

PSvatováclavskáůvodní asfaltový povrch komunikace byl odfrézován a nahrazen novým. Součástí oprav je částečná výměna betonových obrubníků, které byly počkozené, nebo opotřebené.

 

 

Ke stažení: 


Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

mapaPředstavuje dodávku několika druhů mobilních kontejnerů na plast, sklo a bioodpad, které budou rozvezeny po území katastru města Žatce a místních částech. Dále tato akce zahrnuje osazení chytrých košů Bigbelly umístěných v památkové rezervaci a zóně, polopodzemních kontejnerů (Družstevní ulice, Volyňských Čechů, Jižní) a podzemních kontejnerů (Lučanská, Chmelařské nám., U Jezu, Hošťálkovo nám., Poděbradova, Dlouhá, Svatováclavská).

Realizace akce ve výši 9,4 mil. Kč vč. DPH byla naplánována od září 2018 do května 2019. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

  bigbell  Podzemní  popopodzemní

  Bigbell                                             Podzemní kontejnery                Polopodzemní kontejnery


Památník obětem 2. světové války z Českého Malína v Žatci - Úprava ceremoniálních ploch a okolí

MalínPředmětem projektu je úprava ceremoniální plochy a okolí válečného hrobu – pietního místa pro důstojné provádění pietních akcí. 569 obětí německého fašismu v Českém Malíně na Volyni z 13.7.1943. Symbolizuje jej pískovcová socha ženy v nadživotní velikosti s pamětní deskou na podstavci s datem události, počtem obětí a datem kdy bylo pietní místo při 15 výročí události odhaleno – 13.7.1958.  V místě stavby se nachází starý živičný povrch, který je popraskaný a na několika místech zcela chybí. Další část zpevněné plochy je nevhodný pískovoantukový povrch, který je měkký a místy propadlý. Realizace úprav byla dokončena 15. 4. 2020.

Situace 


Hošťálkovo náměstí

Hošťálkovo náměstí    Hošťálkovo náměstí

Cílem je vnést život na Hošťálkovo náměstí. Jsou zde tři terasy pro posezení, které budou odděleny do parkovacích míst stromy v květináčích.


3. ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku

Byl proveden přízemní spojovací krček s plochou střechou vedoucí mezi budovou školy a zázemím tělocvičny s bezbariérovým přístupem do tělocvičny. Na stávající přístavbě zázemí tělocvičny byl demontován celý dřevěný krov kvůli dřevomorce a byl nahrazen novým vazníkovým krovem. V zázemí byla vytvořena nová dispozice sociálního zařízení a šaten. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován - byla vyměněna okna, dveře, střešní krytina, hromosvod, okapy, podlahové krytiny, omítky vnitřní i vnější. Provedeno bylo zateplení krovů a podlah. Vytvořen byl nový podhled v zázemí a apsidách, v tělocvičně byl naopak podhled zrušen a prostor ponechán otevřený až k hambalku, ke stávajícímu podbití krovu. Osazen byl nový hydrant, vytvořeno bylo nové vytápění s napojením na rozvod ve škole, nové vodovodní a kanalizační potrubí s napojením na kanalizaci, nové rozvody elektriky. Okolo budovy tělocvičny byla vytvořena síť drenáží.

VNĚJSÍ         VNITŘNÍ

Pohled ze dvora                                             Tělocvična             


Technická infrasruktura Pod kamenným vrškem

Touto 3. etapou a vytvořením 18 stavebních parcel bude dokončena plánovaná akce Technická infrastruktura v Žatci v lokalitě Pod kamenným vrškem. Předmětem projektu je výstavba komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek jednotlivých parcel. Jedná se o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody teplovodu. Rozvody elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Komunikace navazují na stávající místní komunikaci ulice Politických vězňů, Elišky Krásnohorské a Dukelská, jejich jsou prodloužením. Stavba je v souladu s územním plánem města. Realizace akce v ceně 21,2 mil Kč vč. DPH byla zahájena na podzim roku 2018 a dokončena byla v létě 2019. Prodej pozemků byl již zahájen.

Situace 


Městská knihovna v Žatci - kulturní památka čp. 52

knihovnaZ dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) byla opravena památka čp. 52 na náměstí Svobody v Žatci, zařazená na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), ležící v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášená kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg. 156019).

Stavební práce na knihovně stály 12,7 mil Kč (včetně DPH)

Stavební úpravy byly zahájeny v prosinci 2017, kolaudace proběhla v září 2018.  V rámci těchto prací bylo provedeno: oprava dřevomorkou napadených konstrukcí krovu a stropu, zesílení stropní konstrukce, výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava fasády, nové okapní žlaby a svody, výměna světel a PVC v půjčovně, propojení oddělení pro dospělé a dětského oddělení, nové krytiny v kancelářích a přednáškovém sále, oprava vnitřních omítek, zpřístupnění hradeb a oprava prostoru na hradbách, oprava místností s klenbou přiléhajících k hradbám, oprava vnitřního dvorku.

Dále bylo v rámci rekonstrukce objektu pořízeno vnitřní vybavení - celkem za 1 987 tis. Kč:
(termín navazoval na dokončené stavební práce září 2018 - listopad 2018)

  • částečná výměna regálů, sběrný box na odevzdávání knih mimo provozní dobu v podloubí, vybavení skladů kompaktními (posuvnými) regály
  • nové počítače a tiskárna
  • elektronická ochrana knih a brány proti krádeži

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz