město Žatec
Královské město

Realizace

Politických vězňů - II. etapa rekonstrukce

Politických vězňůJedná se o stavební úpravy stávajících povrchů komunikací a chodníků, výměnu veřejného osvětlení a obnova a renovace odvodnění. Využití dotčeného území bude po dokončení stavebních prací stejné jako doposud. Současný stav povrchů a konstrukcí je již v nevyhovujícím stavu na hranici životnosti. Stávající povrch komunikace je asfaltový. Komunikace bude po rekonstrukci opět asfaltová, parkovací pásy budou provedeny ze zámkové dlažby.

 

Husitské náměstí

Současný stav je velice špatný a náměstí neplní funkci, pro kterou bylo historicky určeno. Celá rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy. První část je centrální náměstí a přilehlé chodníky. Součástí budou i podzemní kontejnery na tříděný odpad. Druhá část bude komunikace spojující železný most a výjezd na kruhový objezd Plzeňské ulice - zde dojde pouze k předláždění.

Situace:  Situace Husitské náměstí.pdf (211.4 kB)

 

Odpočinková zóna pro seniory Písečná

DPS PísečnáOdpočinková zóna pro seniory je situována ve východní části volné travnaté plochy u ulice Malínská a navazuje na Dům s pečovatelskou službou v ulici Písečná. Cílem je vytvořit atraktivní prostor vybízející k posezení, vytvořit příjemné místo pro klienty DPS. Jedná se především o různá posezení ve stínu i na slunci. Dominantními prvky jsou zahradní altán a pergola, které spolus lavičkami a květníky vytváří prostor pro setkávání. V návaznosti na altán je zpevněná plocha pro konání společenských akcí. Prostor je vybaven pítkem, fitnes prvky pro seniory, mlžítkem a dalším mobiliářem. Povrchy chodníku (šířky 2m) jsou navrhovány z velkoformátové dlažby. Celý prostor je doplněn o výsadbu nových stromů zajišťujících do budoucna zastínění v letních měsících. Keřové výsadby jsou situované především v okrajových částech podél oplocení. V pohledově exoponovaných místech podél pergoly a v okolí altánu jsou navrženy výsadby trvalek.
 

 

Kamarád LORM, Zeyerova 927, Žatec – rekonstrukce sociálních zařízení

LormJedná se o realizaci bezbariérových úprav hygienického zázemí objektu Kamarád LORM, včetně vytvoření podmínek v 1.NP umožňující bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav v týdenním a denním stacionáři. V 1. NP se nachází hygienické zázemí, kuchyňka, společenská místnost a většina pokojů klientů. Součástí projektu je také vytvoření kluboven v části suterénu. Jelikož se ale jedná o historický dům, není možné v objektu zajistit kompletní bezbariérovost. Úpravami dojde k zajištění vyššího standardu pro klienty daných sociálních služeb, a to v náležité kvalitě. Zajištění bezbariérového prostředí je velmi důležitým kritériem pro kvalitu života jednotlivých klientů a může být i jedním faktorem, který ovlivní i jejich budoucí začleňování do společnosti. Stavební práce budou probíhat od května do září 2021 a finanční náklady na stavební úpravy se předpokládají ve výši 3 miliony Kč. V rámci tohoto projektu je na část úprav odstraňující bariéry podaná žádost o dotaci na MPSV.

 

Přístavba bazénu pro děti ve věku 5-8 let na koupališti v Žatci

Probíhá výstavba nového bazénu pro neplavce se skluzavkou a minitobogánem. Součástí je i zpevněná plocha, na  kterou bude možno umístit lehátka pro odpočinek. 

bazen 1bazen 2

 
Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci
klášterStavba zahrnuje rekonstrukci multifunkčního objektu a vybavení vybraných místností. Tyto prostory budou následně využívány pro teoretické i praktické zájmové a neformální vzdělávání dětí a mládeže. Rekonstrukce zahrnuje zejména demolici některých objektů, zhotovení nové přípojky ZTI, el. rozvodů a únikového schodiště z 2. NP a přístavbu vstupní haly k jihovýchodní části jižního křídla. Dále bude provedena úprava rajského dvora, venkovní a sadové úpravy včetně pergoly a přístřešku a konečné provedení fasád, včetně slunečních hodin. V objektu budou probíhat i práce, týkající se obnovy uměleckořemeslných součástí (původní výmalby stěn a stropů, štukatérské prvky atd.).
Zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci  dotačního programu IROP, Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci - CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006752, 74. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY POLYFUNKČNÍCH KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1 a dále Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008393, Integrovaný regionální operační program - 3. výzva MAS Vladař - IROP - pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5).
Předpokládané náklady stavby celkem dle PD jsou 78 mil Kč vč. DPH. (dotace 5,6 mil Kč MAS a 20 mil Kč IROP)
Předpokládané zahájení červen 2021, realizace 2 roky.
 
 

Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci

PurkyněhoJedná se o rekonstrukci a rozšíření místní obslužné komunikace, dále o opravu stávajících přilehlých chodníků a úpravu odstavných ploch u nádraží. Součástí je i doplnění a modernizace přilehlé trasy veřejného osvětlení. V rámci výstavby bude provedena výsadba stromových dřevin, jako náhrada za vzrostlé stromy. Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s veřejnou komunikací II/250 (ul.Lounská), konec úseku navrhované úpravy je u budovy železniční stanice v místě odbočky na ul. Rooseveltova.

Situace:   Situace Purkyněho (976.55 kB)

 

Rekonstrukce střechy – ZŠ Komenského alej č.p. 749, Žatec
Dokončuje se rekonstrukce střechy, předpoklad ukončení akce je konec července 2021. Nová střecha je opatřena záchytným systémem a sněhovými zábranami. Nefunkční komíny byly ubourány pod střechu a průduchy systémově vyvedeny na střechu pro zajištění odvětrávání budovy.
střecha 1střecha 2      

 

Oprava střechy pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, Žatec

Střecha na pavilonu dílen a tělocvičny je nyní v havarijním stavu. Proto Město Žatec rozhodlo o její opravě. Krytina bude stejná jako na hlavní budově školy. Práce budou prováděny především o prázdninách a předpoklad ukončení je na konci září tohoto roku.

 

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci: Stavební úpravy osmi pokojů v 1. NP (č.p. 642, 845 a 852) Šafaříkova 845, Žatec

Probíhá poslední, čtvrtá etapa rekonstrukce pokojů. Do rekonstrukce byla zahrnuta i chodba, která má novou moderní podobu. Práce probíhají za provozu, a tudíž je kladen velký důraz na plánování a dodržení harmonogramu prací. Dokončit by se akce měla do konce července 2021.

 

Tribuna Slavoj

SituaceVybudování nové trinuny pro diváky pro FK Slavoj Žatec.

Vlastní stavební pozemek s tribunou je situován na  jižním svahu u meandru řeky Ohře. Převýšení svahu od travnaté plochy hřiště k jižní hranici resp. k oplocení areálu na hranici parcel č. 6619/7 a 6619/3 je cca 10 m.  Nová tribuna je postavena na již zastavěné ploše původní tribuny (p.p.č. 5360) a částečně zasahuje na vedlejší parcelu p.č. 6619/2, k.ú. Žatec. K této úpravě došlo kvůli sjednocení osy tribuny a osy hřiště. K tribuně bude nově vybudovana rampa pro bezbariérový přístup. V rámci akce dojde také k opravě oplocení areálu a vybudování nové travnaté plochy  hřiště.

Foto z průběhu výstavby:

foto 1foto 2foto 3

 

Evakuační výtah poliklinika Žatec

V budově polikliniky byl modernizován evakuační výtah. Práce probíhaly  za provozu a za přísných bezpečnostních opatření.

 

Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem 3.etapa 
 
Rozvojová plocha pro 18 rodinných domů – dokončeny jsou komunikace, vodovod, kanalizace dešťová i splašková, horkovod, veřejné osvětlení. Lokalita byla v návaznosti na stavbu města doplněna o napojení na veřejnou elektrickou síť. Realizace byla dokončena v roce 2019. Cenové náklady na zasíťování této 3. etapy byly ve výši cca 21,5 mil. Kč vč. DPH. Pozemky byly již rozprodány.
KV1        KV2
 

 

Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci  - II. etapa

Jedná se o rekonstrukci přístavby čp. 127, kde budou umístěny technické prostory městské policie (umývárna a sušárna výstroje, úklidová místnost), archiv, vyšetřovací místnost a bezbariérové WC. Dvůr, který tvoří propojení mezi náměstími Hošťálkovo a 5.května bude nově předlážděn.

Foto z průběhu stavby

služebna        dvůr I        dvůr II

 

Rekonstrukce prostor Městské policie v domě čp. 127 na náměstí 5. května v Žatci - I. etapa

chodbaSoučástí I. etapy byla rekonstrukce služebny v přízemí (v průjezdu vpravo) a přilehlých prostor, dále schodiště do 1. patra a všechny místnosti v 1. patře (kanceláře, šatny, sociální zařízení, zázemí, technické místnosti a společenská místnost).

Součástí je kromě stavební části také vybavení místností technickým zařízením jako je ústřední vytápění vč. plynového kotle a ohřívače teplé vody, zařízení koupelen vč. doplňků, 2 kuchyňské linky, skříňky v šatnách, klimatizace v servrovně a ve služebně, vzduchotechnické zařízení v koupelnách, datové rozvody a zařízení pro napojení stávajícího zařízení MP se dvěma racky, EPS, kamerový a přístupový systém objektu. Nedílnou součástí je také vybavení nábytkem.

průjezd      průjezd

šatny

 

Obnova budovy radnice čp. 1  -   I. etapa

RadnicePrvní etapa obsahovala rekonstrukci sociálních zařízení, doplnění vzduchotechniky v podkroví, výměnu výtahu s doplněním o 1 stanici v podkroví, výměnu světlíku v atriu, výměnu střešní krytiny, doplnění tepelné izolace v podkroví, výměnu hromosvodu, opravu vnější omítky objektu, elektroosmózu po obvodu radnice, výměnu oken a vnějších dveří s doplněním vitráží a restaurování věžních hodin a vstupních dveří do věže.

 

 

atrium      vstup      wc      výtah

 

Obnova Nerudova náměstí v Žatci (1. etapa)

pohled1      pohled3

Záměrem bylo zajistit opravu dnes zcela nevyhovujícího povrchu historického náměstí včetně komunikací a chodníku, vybudování parkovacích stání, instalace nového veřejného osvětlení, osazení mobiliáře a zeleně.

Nákladní ulice - rekonstrukce povrchů

Nákladní ulRekostrukce řeší opravu povrchu ulice Nákladní v Žatci. Součástí rekonstrukce jsou také odstavné plochy, rozšíření komunikace, nové chodníky a úprava stávajícíh přechodů pro chodce. Rekonstruovaný úsek má délku 793,66 m. Jeho začátek leží 52 m od kružní křižovatky na ulici Plzeňská a je ukončen u odbočky do ulice Karla IV.

 

Svatováclavská - úpravy povrchů

SvatováclavskáPůvodní asfaltový povrch komunikace byl odfrézován a nahrazen novým. Součástí oprav je částečná výměna betonových obrubníků, které byly počkozené, nebo opotřebené.

 

 

Ke stažení: Situace Svatováclavská

 

Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

mapapředstavuje dodávku několika druhů mobilních kontejnerů na plast, sklo a bioodpad, které budou rozvezeny po území katastru města Žatce a místních částech. Dále tato akce zahrnuje osazení chytrých košů Bigbelly umístěných v památkové rezervaci a zóně, polopodzemních kontejnerů (Družstevní ulice, Volyňských Čechů, Jižní) a podzemních kontejnerů (Lučanská, Chmelařské nám., U Jezu, Hošťálkovo nám., Poděbradova, Dlouhá, Svatováclavská).

Realizace akce ve výši 9,4 mil. Kč vč. DPH je plánována od září 2018 do května 2019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

  bigbell  Podzemní  popopodzemní

  Bigbell                                             Podzemní kontejnery                Polopodzemní kontejnery

 

Památník obětem 2. světové války z Českého Malína v Žatci - Úprava ceremoniálních ploch a okolí

MalínPředmětem projektu je úprava ceremoniální plochy a okolí válečného hrobu – pietního místa pro důstojné provádění pietních akcí. 569 obětí německého fašismu v Českém Malíně na Volyni z 13.7.1943. Symbolizuje jej pískovcová socha ženy v nadživotní velikosti s pamětní deskou na podstavci s datem události, počtem obětí a datem kdy bylo pietní místo při 15 výročí události odhaleno – 13.7.1958.  V místě stavby se nachází starý živičný povrch, který je popraskaný a na několika místech zcela chybí. Další část zpevněné plochy je nevhodný pískovoantukový povrch, který je měkký a místy propadlý.

Hošťálkovo náměstí

Hošťálkovo náměstí    Hošťálkovo náměstí

Cílem je vnést život na Hošťálkovo náměstí. Jsou zde tři terasy pro posezení, které budou odděleny do parkovacích míst stromy v květináčích.

 

3. ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku

Byl proveden přízemní spojovací krček s plochou střechou vedoucí mezi budovou školy a zázemím tělocvičny s bezbariérovým přístupem do tělocvičny. Na stávající přístavbě zázemí tělocvičny byl demontován celý dřevěný krov kvůli dřevomorce a byl nahrazen novým vazníkovým krovem. V zázemí byla vytvořena nová dispozice sociálního zařízení a šaten. Celý objekt byl kompletně zrekonstruován - byla vyměněna okna, dveře, střešní krytina, hromosvod, okapy, podlahové krytiny, omítky vnitřní i vnější. Provedeno bylo zateplení krovů a podlah. Vytvořen byl nový podhled v zázemí a apsidách, v tělocvičně byl naopak podhled zrušen a prostor ponechán otevřený až k hambalku, ke stávajícímu podbití krovu. Osazen byl nový hydrant, vytvořeno bylo nové vytápění s napojením na rozvod ve škole, nové vodovodní a kanalizační potrubí s napojením na kanalizaci, nové rozvody elektriky. Okolo budovy tělocvičny byla vytvořena síť drenáží.

VNĚJSÍ         VNITŘNÍ

Pohled ze dvora                                             Tělocvična                 

                                             

Technická infrasruktura Pod kamenným vrškem

Touto 3. etapou a vytvořením 18 stavebních parcel bude dokončena plánovaná akce Technická infrastruktura v Žatci v lokalitě Pod kamenným vrškem. Předmětem projektu je výstavba komunikací a inženýrských sítí včetně přípojek jednotlivých parcel. Jedná se o splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody teplovodu. Rozvody elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. Komunikace navazují na stávající místní komunikaci ulice Politických vězňů, Elišky Krásnohorské a Dukelská, jejich jsou prodloužením. Stavba je v souladu s územním plánem města. Realizace akce v ceně 21,2 mil Kč vč. DPH byla zahájena na podzim roku 2018 a dokončena by měla být v létě 2019. Prodej pozemků byl již zahájen.

Situace Pod kamenným vrškem

 

Městská knihovna v Žatci - kulturní památka čp. 52

knihovnaZ dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) byla opravena památka čp. 52 na náměstí Svobody v Žatci, zařazená na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele), ležící v Městské památkové rezervaci Žatec, prohlášená kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP43695/5-1559, IdReg. 156019).

Stavební práce na knihovně stály 12,7 mil Kč (včetně DPH)

Stavební úpravy byly zahájeny v prosinci 2017, kolaudace proběhla v září 2018.  V rámci těchto prací bylo provedeno: oprava dřevomorkou napadených konstrukcí krovu a stropu, zesílení stropní konstrukce, výměna střešní krytiny, výměna oken, oprava fasády, nové okapní žlaby a svody, výměna světel a PVC v půjčovně, propojení oddělení pro dospělé a dětského oddělení, nové krytiny v kancelářích a přednáškovém sále, oprava vnitřních omítek, zpřístupnění hradeb a oprava prostoru na hradbách, oprava místností s klenbou přiléhajících k hradbám, oprava vnitřního dvorku.

Dále bylo v rámci rekonstrukce objektu pořízeno vnitřní vybavení - celkem za 1 987 tis. Kč:
(termín navazoval na dokončené stavební práce září 2018 - listopad 2018)

  • částečná výměna regálů, sběrný box na odevzdávání knih mimo provozní dobu v podloubí, vybavení skladů kompaktními (posuvnými) regály
  • nové počítače a tiskárna
  • elektronická ochrana knih a brány proti krádeži

 

Vstupní parter smuteční síně

V rámci rekonsPrůběh stavbytrukce bylo opraveno vstupní schodiště, sjednocen původní nesourodý povrch parteru osazením kamenné dlažby, vybudován nový bezbariérový přístup - rampa, nové záhony s okrasnou zelení a vyměněny vstupní dveře. Do dveří byla osazena vitráž firmy SkloArt z Lubence, která tvoří významný prvek v interiéru a exteiéru. 

Průběh stavby     Průběh stavby

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz