město Žatec
Královské město

Volby

Volby do zastupitelstev obcí
 

Závazná přihláška k členství v okrskové volební komisi  (dále jen "OVK") pro volby do Zastupitelstva města Žatce 23. a 24. září 2022: 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými podmínkami: 

Členem OVK může být  (§ 17 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, dále jen „zákon“) být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Povinností člena OVK je zúčastnit se:

  • všech jednání OVK, včetně prvního zasedání, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. Předseda a místopředseda OVK mají povinnost zúčastnit se rovněž školení ČSÚ. 

První zasedání OVK se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 (přesný čas bude sdělen) ve velké zasedací místnosti budovy radnice Městského úřadu v Žatci, nám. Svobody 1.

Školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování proběhne dne 09.09.2022 od 13h v Městském divadle v Žatci.

V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

 

Oznámení o svolání prvního zasedání a školení OVK (pozvánka) s upřesněním času jednání, včetně uvedení čísla OVK, bude zařazeným členům odesláno v termínu od 25. 8. 2022.

Podle § 15 odst. 2 zákona:

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu, jde-li o cizince, a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů OVK o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.

 

Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (dále jen „odměna“) § 62 zákona. Předseda a místopředseda OVK mají nárok na vyšší odměnu než ostatní členové OVK. Nárok na vyšší odměnu nemá člen OVK, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl předseda nebo místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit. 

Odměna činí (hrubého) (59/2002 Sb. prováděcí vyhláška zákona o volbách do zastupitelstev obcí):

  • předseda 2.200Kč,
  • místopředseda 2.100Kč,
  • ostatní členové 1.800Kč.

Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK městský úřad. V případě, že se člen OVK všech jednání komise nezúčastňuje (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.

Beru na vědomí níže uvedené informace:

  • poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem zpracování přihlášky k členství v OVK,
  • vyplněním a odesláním přihlášky prozatím nevzniká nárok na členství v OVK, do OVK musí být v souladu s volebním zákonem přednostně zařazeni členové delegovaní volebními stranami; členství v OVK vzniká složením slibu,
  • pokud neobdržím pozvánku na první zasedání OVK, nebyl jsem prozatím pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a jsem veden nadále jako náhradník,
  • v případě zařazení do OVK budu neprodleně kontaktován (může nastat i ve dnech voleb),
  • další informace k volbám a oznámení o svolání prvního zasedání a školení OVK bude uveřejněno taktéž na úřední desce Městského úřadu Žatec (radnice/uredni-deska-1/) dne 25. 8. 2022.

* povinná položka

Volby

Osobní údaje
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa (je-li odlišná)
Ostatní údaje
Upřednostňuji zařazení do OVK (preference není závazná)

označuje povinné pole.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz