město Žatec
Královské město

Volby

Volba prezidenta republiky 2023
 

Závazná přihláška k členství v okrskové volební komisi (dále jen "OVK") pro volbu prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023; příp. druhé kolo 27. a 28. ledna 2023: 

Prohlašuji, že jsem se seznámil s níže uvedenými podmínkami: 

Členem OVK může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na prvním zasedání OVK 20. 12. 2022), u něhož nenastala překážka v právu volit a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Povinností člena OVK je zúčastnit se:

  • všech jednání OVK, včetně prvního zasedání, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu OVK. Předseda a místopředseda OVK mají povinnost zúčastnit se rovněž školení ČSÚ. 

První zasedání OVK se uskuteční v úterý 20. 12. 2022 (přesný čas bude sdělen) ve velké zasedací místnosti budovy radnice Městského úřadu v Žatci, nám. Svobody 1.

Školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování proběhne dne 6. 1. 2023 od 13 hodin v Městském divadle v Žatci.

V případě nedostavení se bez omluvy může být zájemce vyřazen.

Oznámení o svolání prvního zasedání a školení OVK (pozvánka) s upřesněním času jednání, včetně uvedení čísla OVK, bude zařazeným členům odesláno v termínu od 15. 12. 2022.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů:

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů OVK o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně. 

Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda a místopředseda OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu než ostatní členové OVK. Nárok na vyšší zvláštní odměnu nemá člen OVK, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl předseda nebo místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

Odměna činí (hrubého): předseda 2 200 Kč, místopředseda 2 100 Kč, ostatní členové 1 800 Kč; v případě konání druhého kola volby prezidenta odměna celkem za obě kola: předseda 3 200 Kč, místopředseda 3 100 Kč, ostatní členové 2 500 Kč.

Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK městský úřad. V případě, že se člen OVK všech jednání komise nezúčastňuje (bez ohledu na omluvu), městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních OVK.

 

Beru na vědomí níže uvedené informace:

  • poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem zpracování přihlášky k členství v OVK,
  • vyplněním a odesláním přihlášky prozatím nevzniká nárok na členství v OVK, do OVK musí být v souladu s volebním zákonem přednostně zařazeni členové delegovaní volebními stranami; členství v OVK vzniká složením slibu,
  • pokud neobdržím pozvánku na první zasedání OVK, nebyl jsem prozatím pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a jsem veden nadále jako náhradník,
  • v případě zařazení do OVK budu neprodleně kontaktován (může nastat i ve dnech voleb),
  • další informace k volbám a oznámení o svolání prvního zasedání a školení OVK bude uveřejněno taktéž na úřední desce Městského úřadu Žatec (radnice/uredni-deska-1/).

Volby

Osobní údaje
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa (je-li odlišná)
Ostatní údaje
Upřednostňuji zařazení do OVK (preference není závazná)

označuje povinné pole.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz