město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení jednání

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Informace firmy HP-Pelzer

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení

obcan-ZM-1-Bod-7-Kosilka-kontrola-usneseni

obcan-ZM-1-Bod-7-Priloha-1-Report_vybranych_ukolu

08. Zpráva o činnosti Žatecká teplárenská, a.s.

obcan-ZM-1-Bod-8-Kosilka-zprava-o-cinnosti-zatecka-teplarenska-a-s

obcan-ZM-1-Bod-8-Priloha-1-prilohy_ZT_a.s._anonym_zprava_o_cinnosti_2023

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

obcan-ZM-1-Bod-9-Kosilka-zprava-o-cinnosti-technicke-spravy-mesta-zatec-s-r

obcan-ZM-1-Bod-9-Priloha-1-Zprava_za_4Q_2023_anonym

10. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

obcan-ZM-1-Bod-10-Kosilka-zprava-o-cinnosti-nemocnice-zatec-o-p-s

obcan-ZM-1-Bod-10-Priloha-1-Zprava_do_ZM_08_02_2024_anonym

11. Smlouva o využití obecního systému zavedeného městem Žatec pro nakládání s komunálním odpadem

obcan-ZM-1-Bod-11-Kosilka-smlouva-o-vyuziti-obecniho-systemu-zavedeneho-mest

obcan-ZM-1-Bod-11-Priloha-1-Smlouva_o_odpadech_2024

12. Ceny svozů komunálních odpadů pro rok 2024

obcan-ZM-1-Bod-12-Kosilka-ceny-svozu-komunalnich-odpadu-pro-rok-2024

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-1-Dodatek_c._57

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-2-Smlouva_o_provozovani_separovaneho_sberu_KO_a

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-3-SKO_navrh_cen_na_2024

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-4-Smlouva_o_zajisteni_SKO_a

obcan-ZM-1-Bod-12-Priloha-5-Vypocet_ceny_SKO

13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování sběrného dvora města Žatec uzavřené dne   7.3.2019

obcan-ZM-1-Bod-13-Kosilka-dodatek-c-3-ke-smlouve-o-provozovani-sberneho-dvor

obcan-ZM-1-Bod-13-Priloha-1-SD_dodatky_a_smlouva

14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního odpadu mezi Městem Žatec a TSMŽ s.r.o.

obcan-ZM-1-Bod-14-Kosilka-dodatek-c-5-ke-smlouve-o-provozovani-separovaneho-

obcan-ZM-1-Bod-14-Priloha-1-Separovany_odpad_TSMZ

15. Nabídka společnosti ES Reality s. r. o. bezúplatného převodu staveb autobusových zastávek a pozemků p.p.č. 3810/127 a p.p.č. 3805/4 v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-1-Bod-15-Kosilka-nabidka-spolecnosti-es-reality-s-r-o-bezuplatneho-

obcan-ZM-1-Bod-15-Priloha-1-Nabidka_ES_Reality_s._r._o._anonymizovana

obcan-ZM-1-Bod-15-Priloha-2-Snimek_z_KN_

obcan-ZM-1-Bod-15-Priloha-3-Autobusova_zastavka_puvodni

16. Prodej pozemku p.p.č. 6290/14 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-1-Bod-16-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-6290-14-v-k-u-zatec

obcan-ZM-1-Bod-16-Priloha-1-prodej_pozemku_6290_14_Zatec

17. Prodej pozemku p.p.č. 1535/13 v k.ú. Žatec

obcan-ZM-1-Bod-17-Kosilka-prodej-pozemku-p-p-c-1535-13-v-k-u-zatec

obcan-ZM-1-Bod-17-Priloha-1-prodej_pozemku_1535_13_Zatec

18. Nabytí pozemku p.p.č. 4515/46 v k.ú. Žatec do majetku města

obcan-ZM-1-Bod-18-Kosilka-nabyti-pozemku-p-p-c-4515-46-v-k-u-zatec-do-majetk

obcan-ZM-1-Bod-18-Priloha-1-Situace_v_KN_p.p.c._451546

obcan-ZM-1-Bod-18-Priloha-2-p.p.c._451546_pasport_komunikaci

obcan-ZM-1-Bod-18-Priloha-3-vyjadreni_Odstavna_plocha_pro_stavebni_techniku

obcan-ZM-1-Bod-18-Priloha-4-nove_vyjadreni_Odstavna_plocha_pro_stavebni_techniku

19. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 15 – část p.p.č. 4004/1 a 4010/2 k.ú. Žatec

obcan-ZM-1-Bod-19-Kosilka-navrh-na-zmenu-up-zatec-uplne-zneni-po-zmene-c-15-

obcan-ZM-1-Bod-19-Priloha-1-zmena_UP_p.p.c._4004_1_4010_2

20. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.1.2024

obcan-ZM-1-Bod-20-Kosilka-zapis-z-jednani-financniho-vyboru-ze-dne-24-1-2024

obcan-ZM-1-Bod-20-Priloha-1-Zapis_z_jednani_FV_per_rollam

21. OZV místní poplatek ze vstupného

obcan-ZM-1-Bod-21-Kosilka-ozv-mistni-poplatek-ze-vstupneho

obcan-ZM-1-Bod-21-Priloha-1-Priloha_c._1_OZV_zrusenia_mistniho_poplatku_ze_vstupneho

22. Navýšení provozního příspěvku na rok 2024 - Městské divadlo Žatec

obcan-ZM-1-Bod-22-Kosilka-navyseni-provozniho-prispevku-na-rok-2024-mestske-

obcan-ZM-1-Bod-22-Priloha-1-Divadlo_zadost

23. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt "Modernizace školní družiny" - Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

obcan-ZM-1-Bod-23-Kosilka-podani-zadosti-do-vyzvy-v-ramci-irop-projekt-moder

obcan-ZM-1-Bod-23-Priloha-1-Zadost_ZS_P._Bezruce_IROP_Modernizace_skolni_druziny

24. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt "Modernizace polytechnické učebny" –Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

obcan-ZM-1-Bod-24-Kosilka-podani-zadosti-do-vyzvy-v-ramci-irop-projekt-moder

obcan-ZM-1-Bod-24-Priloha-1-Zadost_ZS_P._Bezruce_IROP_Modernizace_polytechnicke_ucebny

25. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt "Cvičná žákovská kuchyně" a projekt "Ateliér a umělecká dílna" - Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

obcan-ZM-1-Bod-25-Kosilka-podani-zadosti-do-vyzvy-v-ramci-irop-projekt-cvicn

obcan-ZM-1-Bod-25-Priloha-1-Zadost_ZS_Jizni_IROP_Atelier_kuchynka

obcan-ZM-1-Bod-25-Priloha-2-Zadost_ZS_Jizni_IROP_Atelier_kuchynka_doplneni

26. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt "Modernizace vybavení učeben" a projekt "Obnova IT techniky" - Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

obcan-ZM-1-Bod-26-Kosilka-podani-zadosti-do-vyzvy-v-ramci-irop-projekt-moder

obcan-ZM-1-Bod-26-Priloha-1-Zadost_ZS_nam._28._rijna_IROP_Modernizace_vybaveni_uceben_Obnova_IT_techniky

27. Podání žádosti do výzvy v rámci IROP – projekt "Čtenářská dílna" - Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

obcan-ZM-1-Bod-27-Kosilka-podani-zadosti-do-vyzvy-v-ramci-irop-projekt-ctena

obcan-ZM-1-Bod-27-Priloha-1-Zadost_ZS_Komenskeho_alej_IROP_Ctenarska_dilna

obcan-ZM-1-Bod-27-Priloha-2-Zadost_ZS_Komenskeho_alej_IROP_Ctenarska_dilna_doplneni

28. Rozpočtová opatření od 1.10. do 31.12.2023

obcan-ZM-1-Bod-28-Kosilka-rozpoctova-opatreni-od-1-10-do-31-12-2023

obcan-ZM-1-Bod-28-Priloha-1-ROZPOCTOVA_OPATRENI_KE_DNI_31.12.2023_VLASTNI_jednani_RM_1_

obcan-ZM-1-Bod-28-Priloha-2-ROZPOCTOVA_OPATRENI_KE_DNI_31.12.2023_OSTATNI_jednani_RM_

29. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2023 do rozpočtu r. 2024 a převod nedočerpaného úvěru z r. 2023 do r. 2024

obcan-ZM-1-Bod-29-Kosilka-navrh-na-zapojeni-financnich-prostredku-nevycerpan

obcan-ZM-1-Bod-29-Priloha-1-Navrh_na_zapojeni_financnich_purostredku_nevycerpanych_v_minulych_letech_do_rozpoctu_roku_2024

obcan-ZM-1-Bod-29-Priloha-2-Rozpis_upraveneho_rozpoctu_dle_platne_rozpoctove_skladby

30. Dotace na provoz bazénu a uzavření Smlouvy o vzájemném finančním vypořádání provozu bazénu pro veřejnost

obcan-ZM-1-Bod-30-Kosilka-dotace-na-provoz-bazenu-a-uzavreni-smlouvy-o-vzaje

obcan-ZM-1-Bod-30-Priloha-1-Navrh_smlouvy_mezi_mestem_a_OA

31. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

obcan-ZM-1-Bod-31-Kosilka-informace-o-stavu-projektu-spolufinancovanych-z-do

obcan-ZM-1-Bod-31-Priloha-1-Aktivni_dotacni_projekty_10.1.2024

32. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 21/SML2166/02SoPD/ZD – prodloužení termínu realizace do 31.12.2025

obcan-ZM-1-Bod-32-Kosilka-dodatek-c-2-ke-smlouve-o-poskytnuti-inv-dotace-z-f

obcan-ZM-1-Bod-32-Priloha-1-parafa_Dodatek_2_prodlouzeni_do_31.12.2025_c._21_SML2166_SoPD_ZD

33. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 22/SML2784/01/SoPD/ZD – prodloužení termínu realizace do 31.12.2025

obcan-ZM-1-Bod-33-Kosilka-dodatek-c-1-ke-smlouve-o-poskytnuti-inv-dotace-z-f

obcan-ZM-1-Bod-33-Priloha-1-parafa_dodatek_c._1_prodlouzeni_do_31.12.2025_c._22SML2784SoPDZD

34. Podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

obcan-ZM-1-Bod-34-Kosilka-podani-zadosti-o-financni-prispevek-z-fondu-usteck

35. Rozpočtové opatření - "Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec – úsek A-B"

obcan-ZM-1-Bod-35-Kosilka-rozpoctove-opatreni-stavebni-upravy-ul-studentska-

obcan-ZM-1-Bod-35-Priloha-1-situace

36. Optimalizace sociálních služeb příspěvkové organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

obcan-ZM-1-Bod-36-Kosilka-optimalizace-socialnich-sluzeb-prispevkove-organiz

obcan-ZM-1-Bod-36-Priloha-1-pozemek_p.p.c._56271_k.u._Zatec

37. Názvy ulic

obcan-ZM-1-Bod-37-Kosilka-nazvy-ulic

obcan-ZM-1-Bod-37-Priloha-1-Mapka

38. Osadní výbor Milčeves

obcan-ZM-1-Bod-38-Kosilka-osadni-vybor-milceves

39. Osadní výbor Radíčeves

obcan-ZM-1-Bod-39-Kosilka-osadni-vybor-radiceves

obcan-ZM-1-Bod-39-Priloha-1-Odstoupeni_z_funkce_predsedkyne_anonymizovane

40. Zápis z jednání kontrolní výboru

obcan-ZM-1-Bod-40-Kosilka-zapis-z-jednani-kontrolni-vyboru

obcan-ZM-1-Bod-40-Priloha-1-Zapis_11.12.23

obcan-ZM-1-Bod-40-Priloha-2-Zapis_z_kontroly_Dreher

obcan-ZM-1-Bod-40-Priloha-3-Zapis_KV_29.01.2024

obcan-ZM-1-Bod-40-Priloha-4-Zapis_o_kontrole_evidence_vyrazovani_majetku_1_

41. Dotační program pro podporu dostupnosti primární péče na území města Žatec a jeho místních částí

obcan-ZM-1-Bod-41-Kosilka-dotacni-program-pro-podporu-dostupnosti-primarni-p

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-1-Dotacni_program_pro_podporu_dostupnosti_primarni_pece_na_uzemi_mesta_Zatec_a_jeho_mistnich_casti

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-2-Cestne_prohlaseni_DPH_neupouzije_dotaci

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-3-Cestne_prohlaseni_DPH_neuplatni_narok

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-4-Cestne_prohlaseni_DPH_neni_platcem_DPH

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-5-Cestne_prohlaseni_DPH

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-6-Cestne_prohlaseni

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-7-Priloha_c._1_Zadost_o_poskytnuti_dotace_z_rozpoctu_mesta_Znojma_v_programu_Podpora_vzniku_ordinaci_v_roce_2022_4_

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-8-Priloha_c._2_Rozpocet_projektu

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-9-Priloha_c._3_Vyuctovani_dotace_z_rozpoctu_mesta_Zatec_v_programu_Podpora_vzniku_ordinaci_v_roce_2022

obcan-ZM-1-Bod-41-Priloha-10-Verejnopravni_smlouva_

42. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

obcan-ZM-1-Bod-42-Kosilka-zprava-o-cinnosti-rady-mesta-zatce

obcan-ZM-1-Bod-42-Priloha-1-SRadnice_VE24022111410

43. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

44. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz