město Žatec
Královské město

Osvobození

O osvobození od poplatkové povinnosti může zažádat osoba z důvodu přihlášení pobytu v obci (nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti), která je:(Tuto skutečnost je potřeba doložit)

1) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, nebo

2) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

3) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo

4) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení, nebo

5) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této obci bydliště (nikoli trvalý pobyt) na základě např. nájemní smlouvy, nebo

6) déle jak 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území České republiky1.
 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, tzn. do 15 dnů od jeho vzniku, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.


1(Nutno doložit aktuálním potvrzením ze zahraničí např. - nájemní smlouva, pracovní smlouva, účast na zdravotním pojištění, sociální dávky, potvrzení o úhradě poplatku za komunální odpad či jiné pravidelné poplatky městu, aj. – není potřeba úředně ověřený překlad.)

Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad - docx.

Žádost o osvobození od místního poplatku za komunální odpad - pdf

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Panorama Žatec

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz