město Žatec
Královské město

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy, jak a proč hradit poplatek za odpady? Nejčastější otázky a odpovědi

Poplatky za odpad se od loňského roku platí v Žatci novým způsobem, a to roční paušální částkou 900 Kč za každého občana. V průběhu roku 2022 řešili pracovníci Městského úřadu Žatec řadu dotazů občanů, které s novým způsobem platby souvisely.

Nejčastější nejasností bývá domněnka, že vznik poplatku je rozhodnutím města, respektive městské samosprávy. Není to pravda: Odpady v Žatci platili občané vždy. Od loňského roku se jen změnil způsob platby, což bylo nutné vzhledem k novele příslušného zákona o odpadech, tedy rozhodnutím státu.

Přehled nejčastějších dotazů a dalších souvislostí chceme nyní představit, abychom vysvětlili a připomněli, jak a proč se poplatky za odpad v Žatci hradí právě tímto způsobem.

Proč musíme poplatek za odpad hradit?

Jde o povinnost, kterou stanoví Obecně závazná vyhláška, jež je v souladu se zákonem o místních poplatcích. Tímto zákonem také stát pověřil obce vybíráním poplatku. Na obcích pak nechal jen způsob, jakým budou poplatky vybírat, a v jaké výši (lze vybírat až 1200 Kč za osobu). V Žatci je výše poplatku a způsob jeho výběru stanoven Obecně závaznou vyhláškou 3/2022.

Proč musí platit každý stejně, a to včetně kojenců?

Vyplývá to z Obecně závazné vyhlášky: Pokud město zvolilo paušální systém, musí stejnou částku platit všichni, Druhou možností je, že některé skupiny obyvatel nemusí platit vůbec nic na základě výjimky. Paušální platba vychází z myšlenky, že všichni produkují nějaký odpad, každý by se tak měl podílet stejnou částkou na nákladech na likvidaci a svoz odpadu. Je nutné zdůraznit, že částka 900 Kč za osobu a rok není jen platbou za směsný komunální odpad, ale příspěvkem každého občana na komplexní nakládání s odpady – tedy i na náklady spojené s tříděním odpadu.

Jaký je roční poplatek, kdy a jak se platí?

Hradí se částka 900 korun ročně za každou osobu, která je v Žatci nebo jeho místních částech přihlášena k trvalému pobytu. Platí se také 900 Kč za každý rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není nikdo trvale přihlášen. Zaplatit na každý rok je nutné v období od 1. ledna do 30. června.

Poplatek za komunální odpad lze uhradit:

1) v hotovosti na pokladnách Městského úřadu v Žatci (náměstí Svobody 1 nebo Obránců míru 295)

2) převodem na účet Městského úřadu Žatec č. 3183490287/0100, s příslušným variabilním symbolem (každý poplatník má svůj vlastní variabilní symbol, což je rodné číslo poplatníka, v případě nemovitosti a spoluvlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není žádná osoba hlášena k pobytu, určuje variabilní symbol správce daně).

3) prostřednictvím QR kódu pro mobilní bankovnictví.

Podrobnosti jsou na webu www.mesto-zatec.cz pod záložkou Odpady.

Proč město nerozesílá složenky na poplatek za odpady?

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti je určená Obecně závaznou vyhláškou, tedy vždy do 30. června příslušného roku.

Jsou s poplatkem za odpad spojené ještě nějaké další povinnosti?

Ano, každý občan se musí nejprve k poplatku přihlásit. To se provádí vyplněním a odevzdáním příslušného formuláře (je možné jej získat a odevzdat v kanceláři s názvem „Místní poplatek za komunální odpad“ v přízemí v radnice nebo stáhnout na www.mesto-zatec.cz pod záložkou Odpady/Formulář). Přihlášení se k poplatku je jednorázová záležitost, není třeba jej provádět znovu. Nově se přihlášení k poplatku týká jen těch, kdo se do Žatce přihlašují k trvalému pobytu, nebo novorozenců, jež přihlašují rodiče.

Existují nějaké výjimky? Je někdo osvobozen od placení poplatku?

Je několik důvodů pro osvobození od placení poplatku v Žatci. Poplatek nemusí hradit například osoby v ústavní péči, osoby umístěné v domově pro seniory nebo v chráněném bydlení či osoby s omezenou svobodou pohybu (tj. osoby ve vězení). Osvobozeni od platby poplatku v Žatci mohou být i ti, kdo poplatek hradí v jiné obcikterá však vybírá poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (např. Plzeň, Praha, Louny, Jesenice), což ale musí doložit. Výjimka je možná i pro ty, kdo prokazatelně žijí déle než 12 měsíců mimo Českou republiku.

Proč se město rozhodlo pro platbu paušálním poplatkem?

Pro Žatec byl při rozhodování, který ze dvou systémů zvolit, vhodnější. Jde o způsob administrativě jednodušší, a to hlavně kvůli tomu, že prakticky polovina bytové zástavby je tvořena bytovými domy. Podobný systém se osvědčil v mnoha městech už dříve. Dalším důvodem je skutečnost, že to je systém, díky kterému lze poplatek vybírat v daný rok, město tak nepřijde o příjmy od občanů, jež jsou za rok zhruba 14 milionů korun. Změna systému v placení poplatku za odpady ale není v budoucnu vyloučena.

Jaké byly důvody proti druhému systému platby, tedy za skutečně produkovaný odpad?

Důvodů bylo několik. První je finanční: platby by bylo možné od občanů vybírat až po skončení účetního období. Druhý důvod je administrativní: je velmi složitý pro město s velkým podílem bytů v bytových a panelových domech. U velkých paneláků se navíc těžko určuje, kolik v nich skutečně žije obyvatel a jak velkou tady určit nádobu na směsný odpad. Třetí důvod je personální: kvůli složitější evidenci by bylo potřeba ještě víc úředníků, což pak souvisí i s dalšími mzdovými výdaji.

Proč se musí platit částka 900 Kč najednou?

Není povinnost hradit poplatek najednou – ani za celou domácnost, ani za osobu. Obecně závazná vyhláška stanoví, že poplatek na příslušný rok je nutné zaplatit od 1. ledna do 30. června. Pokud si tedy pětičlenná domácnost rozloží platby v daném období od 1. 1. do 30. 6. do pěti měsíců po 900 korunách, místo jednorázové platby 4500 Kč, je to v pořádku. Jestliže si někdo rozloží platbu za osobu do šesti měsíců, což je 150 Kč za měsíc, pak ani to neodporuje vyhlášce. Vždy je ale nutné specifikovat platbu správným variabilním symbolem, tedy rodným číslem. V případě nemovitosti bez osob hlášených k pobytu variabilním symbolem přiděleným správcem daně.

Pokud občan chce zažádat o rozložení úhrady na splátky i po lhůtě splatnosti, je potřeba podat žádost, kdy současně se žádostí je však třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. (Postup určuje § 156 daňového řádu, výši správního poplatku určuje Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).). K povolení splátek musí vést závažné důvody, které jsou vyjmenovány daňovým řádem a které musí žadatel prokázat.

Co se stane, když poplatek za odpad nezaplatím?

Obecně platí, že tím porušujete zákon a obecně závaznou vyhlášku. Musíte počítat s následky. Včas nezaplacené poplatky může správce daně zvýšit až na trojnásobek, které následně vyměří platebním výměrem se splatností do 15 dnů. Poté předá pohledávku exekutorovi.

Co mám dělat, když jsem poplatek nezaplatil nedopatřením a chci chybu napravit?

Pokud si své opomenutí sám uvědomíte, je třeba co nejdříve kontaktovat pracovnice finančního odboru městského úřadu, které mají správu poplatku za odpad na starosti. S nimi se domluvíte na dalším postupu. Nejdůležitější je komunikovat.

Proč bych měl třídit odpad, když je poplatek stejný a dopředu daný?

Především proto, aby se zbytečně nezvyšovaly náklady města na likvidaci odpadů. Čím více směsného odpadu se vozí na skládku, tím více rostou náklady města. Pokud by dál stoupaly kvůli tomu, že se třídí málo, musel by se zvýšit poplatek pro občany. Navíc je to ve společném zájmu, chráníme tím životní prostředí. Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme, což je hlavní motivací před motivací finanční úlevy.

Je šance, že se poplatek za odpady sníží?

Šance samozřejmě je, zejména když budou všichni občané odpad třídit. Čím méně směsného odpadu se bude vyvážet na skládky, tím méně bude město za svoz a likvidaci platit. A naopak, čím více odpadu se v Žatci vytřídí, tím větší budou příjmy města za recyklaci odpadů. Růst či pokles celkových nákladů na odpadové hospodářství ovlivní i výši poplatku pro jednotlivé občany. V současnosti by bylo vhodné minimálně stabilizovat celý odpadový systém města a dosáhnout tak alespoň toho, aby se poplatek za odpady pro občany nezvyšoval.

Kolik hradí město za odpady, kolik z toho zaplatíme my jako občané?

Poplatky za odpad od občanů měly být v roce 2022 zhruba 14 milionů korun. Celkové náklady města Žatec na odpadové hospodářství přitom činily 33 milionů korun. V této sumě je zahrnuta celá řada jednotlivých výdajů: svoz směsného komunálního odpadu, svoz tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, likvidace odpadu ze sběrného dvora, pořádání sběrových sobot a úklid kolem kontejnerů.

Jak je možné, že v některých městech se odpady platit nemusí, ale v Žatci ano?

Náklady za odpady se platí ve všech městech, ale rozdíl je v tom, že některá města nevybírají poplatky za odpad od občanů. Je to rozhodnutí zastupitelů v konkrétním městě či obci, které může mít různé důvody. Zatímco některá sídla si takové rozhodnutí mohou dovolit třeba proto, že mají dost příjmů (třeba příspěvky z dolů, elektráren a podobně), Žatci by mohl výpadek zhruba 14 milionů korun ročně zkomplikovat hospodaření s městskými penězi – například by se nemohla udělat některá investice. V některých městech se sice zdánlivě poplatek za odpady nevybírá, ale ve skutečnosti je skrytý ve zvýšené dani z nemovitosti.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz