město Žatec
Královské město

Historie KP

Tvorba Komunitního plánu v datech a událostech

2007

2.4.2007 – Záměr zpracovat Komunitní plán doporučila Rada města usnesením č. 313/07
3.5.2007 – Návazně na usnesení Rady města tento záměr schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 121/07

4.10.2007Zahajovací setkání k tvorbě Koumunitního plánu.
30.10.2007Pracovní setkání členů všech pracovních skupin
13.-22.11.2007 – Úvodní Setkání pracovních skupin
3.-4.12.2007 – Setkání pracovních skupin
(podrobnosti najdete pod jednotlivými pracovními skupinami)
10.12.2007 – Schválení Organizačního řádu Radou města
(výňatek z usnesení RM)

2008

17./24.1.2008 – Setkání pracovních skupin - (SWOT analýza)
12./14.2.2008 – Setkání pracovních skupin - (zpracování cílů)
12.-13.3.2008 – Setkání pracovních skupin - (schválení cílů)

Od 1.4. 2008 do 15.4.2008 Připomínkovací řízení Návrhu Komunitního plánu.
15.5.2008 – Komunitní plán sociálních služeb Města Žatce na roky 2008 -2013 schválen zastupitelstvem usnesením č. 112/08.
29.5.2008 – Slavnostní představení platného Komunitního plánu
Prezentace z představení KP
30.9.2008 – Slavnostní zahájení implementace Komunitního plánu
Prezentace ze slavnostního zahájení; fotografie - realizace KP

14.-30.10.2008 – Setkání pracovních skupin
11.12. 2008 – Udělena cena Ministerstva vnitra "Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby" za zavedení metody komunitního plánování sociálních služeb

2009

15.-20.1.2009 – Setkání pracovních skupin
10.3.2009 – Setkání pracovních skupin
12.5.2009 – Společné setkání pracovních skupin - prezentace (.ppt)
3.6.2009 - prohlídka nových prostor ergoterapie, sociálních lůžek a fyzioterapie v Nemocnici Žatec, o.p.s
2.-10.11.2009 - Setkání pracovních skupin
10.12.2009 - Společné setkání všech členů pracovních skupin v Křížově vile
(informace, fotografie)

2010

11.3.2010 - prezentace a hodnocení projektů v rámci KP na rok 2010 členy pracovních skupin.
16.3.2010 - jednání řídící skupiny.
24.3.2010 - návrhy projednány v sociálně zdravotní komisi města
23.-25.11.2010 - setkání pracovních skupin
7.12.2010 - Výroční setkání všech členů pracovních skupin, Nízkoprahový klub Pohoda
(informace, fotografie)

2011

14. a 17.2.2011 - jednání pracovních skupin
8.3.2011 - Společné setkání všech pracovních skupin (hodnocení projektů)
2. a 9.3. 2011 - jednání řídící skupiny
březen / duben 2011 - dotazníkové šetření MŠ
8. a 15.6.2011 - jednání pracovních skupin
10. a 12.10.2011 - jednání pracovních skupin
21. a 23.11.2011 - jednání pracovních skupin
8.12.2011 - Výroční setkání všech účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb v Nízkoprahovém zařízení pro mládež "Pohoda" - fotografie ZDE

2012

13.2.2012 - pracovní setkání skupiny pro oblast Seniorů a Zdravotně postižených
15.2.2012 - pracovní setkání skupiny pro Rodinu, dítě a mládež a Občanů v krizi
7.3.2012 - společné setkání všech členů pracovních skupin Komunitního plánování - hodnocení projektů na rok 2012 
2.4.2012 - od 14.00 hod. - kulatý stůl všech účastníků KP, v prostorách Renesanční sladovny, téma - spolupráce, poptávka/nabídka mezi organizacemi
11.4.2012 - od 14.00 hodin v budově Městského úřadu 2, Obránců Míru 295, v malé zasedací místnosti - jednání skupiny pro Rodinu a návazně od 15.30 - Občané v krizi
16.4.2012 od 14.00 hodin v budově Městského úřadu 2, Obránců Míru 295, v malé zasedací místnosti - jednání skupiny pro Seniory a Zdravotně postižené

11.12.2012 - od 2. do 10.1.2013 je vyhlášeno připomínkovací období revidovaného komunitního plánu. Podoba revidovaného KP je finální verzí změn a úprav nevrhovaných pracovními skupinami v průběhu roku 2012. Text KP po zapracování připomínek bude předložen ke schválení Radě města dne 22.1.2013 a následně Zastupitelstvu města dne 7.2.2013.

2013

od 1.2.2013 do 28.2.2013 je možné podávat žádosti o dotaci na podporu cílů a opatření Komunitního plánu.

Cíle a opatření podporované na rok vycházejí z Revidované podoby Komunitního plánu na roky 2013 a 2014.

Žádost, rozpočtová pravidla, prohlášení De minimis a Dotační pravidla najdete na: mestsky-urad/zadosti-a-formulare/

od 26.6. až 10.7.2013 je vyhlášeno příjímání projektů do druhého kola dotací KP na rok 2013

podmínky projektů:

  • se bude jednat o inovativní projekty na druhé pololetí roku 2013
  • že se nebude jednat o žádosti na dofinancování projektů z prvního kola
  • že se bude jednat o příspěvky na akce menšího rozsahu
  • že nebudou podpořeny žádosti směřující pouze na "provozní výdaje" organizací

Od 11.7. do 16.7.2013 (do 24.00 hod.) je možné projekty hodnotit dle Dotačních pravidel-hodnocení probíhá elektronicky (projekty zasílají tajemníci pracovních skupin)

2014

Od 21.1. do 28.2. bylo možné podávat projekty na dotační řízení na podporu cílů a opatření KP na rok 2014.

Dne  12.3.2014 proběhla společná prezentace a hodnocení projektů v rámci dotačního řízení na podporu cílů a opatření KP pro rok 2014.
Celkem bylo podáno 22 projektů.

V prvním dubnovém týdnu 2014 proběhly schůzky všech tří pracovních skupin KP. Byla tak odstartována tvorba nového komunitního plánu na další období.

V průběhu měsíce května 2014 proběhl v Žatci výzkum v oblasti sociálních služeb, který bude podkladem pro zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce.
Další podrobnosti včetně formulářů najdete zde

V květnu a červnu 2014 proběhl proběhl mezi veřejností kvalitativní výzkum formou dotazníkového šetření jako podklad pro formulování cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2015 -2019. Výpovědi respondentů nám pomohly získat přehled o tom, jak je jednotlivci a sociálními skupinami vnímána a interpretována realita v oblasti sociálních služeb. Výstup z dotazníkového šetření k nahlédnutí zde.

7.10.2014 – Rada města na svém jednání projednala a schválila poskytnutí finančních příspěvků ve II. kole dotačního řízení na podporu cílů a opatření  Komunitního plánu  na rok 2014 - výsledky najdete zde

4.12.2014 - se konalo výroční setkání  účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb. - fotografie zde

V termínu 19.-31.12.2014 probíhá připomínkovací řízení  navržených  cílů a opatření II. komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit. Cíle a opatření vycházejí  z  jednání pracovních  skupin, z poznatků poskytovatelů, uživatelů  i dotazníkového šetření mezi veřejností - zde  
Cíle a opatření jsou rozděleny do tří skupin:
1. služby sociální péče - zde  
2. služby sociální prevence a odborné sociální poradenství - zde  
3. společné - zde
Pracovní skupiny do roku 2014 - písemné materiály a zápisy z jednání zde

Archivní dokumenty související s KP 2008-2014

2015

5.2.2015 Zastupitelstvo  Města Žatce schválilo svým usnesením 40/15 Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce na období 2015–2018
 
15.1.2015 Rada Města Žatce projednala a schválila svým usnesením 23/15 Dotační pravidla pro realizaci cílů a opatření  2.KP 2015-2018
Současně  uložila  odboru sociálních věcí přijímat žádosti o poskytnutí  finančních příspěvků na základě  těchto pravidel  pro rok 2015 v  termínu do 27.02.2015 -  formulář žádosti včetně rozpočtové tabulky zde

Od 5.2. do 27.2. bylo možné podávat projekty na dotační řízení na podporu cílů a opatření KP na rok 2015. Seznam projektů ZDE

Dne  11.3.2015 proběhla společná prezentace a hodnocení projektů v rámci dotačního řízení na podporu cílů a opatření KP pro rok 2015.Celkem bylo podáno 27 projektů. Hodnoceno bylo 25 projektů. Společného jednání se zúčastnilo celkem 32 osob. Jednotlivé projekty byly, v souladu s pravidly pro toto dotační řízení, koordinátorkou KP prezentovány členům pracovních skupin. Poté proběhlo samotné hodnocení. Výsledné pořadí projektů ZDE 

Dne 26.11.2015 se v zrekonstruovaných prostorách žateckých papíren konalo výroční setkání účastníků komunitního plánování a poskytovatelů sociálních služeb. Cílem bylo shrnutí práce v uplynulém roce, podání aktuálních informací týkajících se sociálních služeb i prorodinných aktivit ve městě a nastínění nových úkolů a očekávání roku následujícího. O kulturní program se postaral divadelní soubor Kamarád–LORM s pohádkou „O červené Karkulce“. Fotoreportáž z akce.

2016

Město Žatec vyhlásilo 19.1.2016 Dotační program  na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit  města Žatce. Celkový objem finančních prostředků určených k rozdělení pro tyto účely byl  1 000 000,-Kč. 
Od 18.2.2016 do 29.2.2016  bylo možné podávat žádosti o poskytnutí finančních příspěvků v rámci dotačního programu komunitního plánování pro rok 2016.
V souvislosti s vyhlášeným Dotačním programem KP pořádal odbor sociálních věcí zdejšího úřadu dne 15.2.2016 ve 15:00 hod. seminář, jehož cílem bylo seznámení žadatelů popř. zájemců o informace s novinkami v oblasti komunitního plánování, zejména se změnami v dotačním programu a s důvody těchto změn.    

Město Žatec vyhlásilo 2. kolo Dotačního programu na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce. Celkový objem finančních prostředků určených k rozdělení ve druhém kole činil 135 000,-Kč. 
Od 02.05.2016 do 15.05.2016 přijímal odbor sociálních věcí žádosti poskytovatelů sociálních služeb a prorodinných aktivit o poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2016.

Seznam projektů (pro obě kola) ZDE.
Vyhodnocení 1. kola Dotačního programu ZDE 
Vyhodnocení 2. kola Dotačního programu ZDE 

Dne 21. 9. 2016 se od 14:30 hod. v prostorách Základní školy při DD v Žatci, Svatopluka Čecha 2773, Žatec konalo společné setkání pracovních skupin Komunitního plánování v Žatci.

2017

Na základě usnesení Rady města Žatce č. 22/17 vyhlásilo Město Žatec, odbor sociálních věcí, v rámci platného Komunitního plánu 2015 – 2018 dotační řízení na rok 2017. Celkový objem finančních prostředků určených k rozdělení činí 1 100 000,-Kč.

 

2018

Dotační řízení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ na rok 2018

Harmonogram DŘ2018:

Zveřejnění Dotačního programu - 23.1.2018-20.2.2018
Lhůta pro podání Žádostí - 21.2.2018-28.2.2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - do 6.6.2018
Realizace projektů - 1.1.2018-31.12.2018
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem - do 15.1.2019

Související dokumenty DŘ2018:

2019

Dne 13.9.2018 bylo na základě usnesení Zastupitelstva Města Žatce č. 107/18 schváleno prodloužení platnosti Komunitního plánu. Jeho platnost byla prodloužena do roku 2019Verze KP na období 2015 až 2019

Vyhlášení dotačního řízení pro naplňování cílů a opatření platného Komunitního plánu pro rok 2019

Dne 22.10.2018 byla na základě usnesení 666/2018 schválena dotační pravidla a harmonogram dotačního řízení na rok 2019.

Ve výzvě pro rok 2019 byly bonifikovány projekty a aktivity naplňující Cíl PR/1 Aktivity v rámci prevence sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, Opatření PR/1.1 Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Vzhledem k aktuálním potřebám města byly prioritně podporovány a bonifikovány projekty s aktivitami poskytujícími ambulantní, popřípadě terénní služby dětem od 6 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy suplující nízkoprahové centrum.

Podrobnosti naleznete v Dotačních pravidlech

Zveřejnění projektů dotačního řízení 2019

Seznam podaných projektů na rok 2019 naleznete zde

Hodnocení projektů se uskutečnilo dne 21.1.2019 v 15:00 ve velké zasedací místnosti radnice.

Harmonogram DŘ 2019

Zveřejnění Dotačního programu  -  23.10.2018-23.11.2018
Lhůta pro podání Žádostí  -  26.11.2018-10.12.2018
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - do  31.3.2019
Realizace projektů - 1.1.2019-31.12.2019
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem - do 15.1.2020

Dokumenty DŘ 2019

2020

Dne 28.11.2019 byl na základě usnesení Zastupitelstva města č. 209/19 schválen III.Komunitní plán na období 2020-2023

Na základě usnesení Rady města Žatce č. 836/19 ze dne 18.11.2019 vyhlásilo Město Žatec, odbor sociálních věcí Dotační program na podporu aktivit III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2020. V rámci tohoto dotačního titulu bylo možno žádat účelovou dotaci na takové činnosti a projekty, které vedou k naplňování cílů a opatření platného KP.

Harmonogram DŘ 2020:

Vyhlášení Dotačního programu - 29.11.2019-31.12.2019
Lhůta pro podání Žádostí - 2.1.2020-10.1.2020
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - do 31.3.2020
Realizace projektů - 1.1.2020-31.12.2020
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem - do15.1.2021

Dokumenty DŘ 2020:

2021

Harmonogram DŘ 2021:

Vyhlášení Dotačního programu - 23.11.2020-31.12.2020
Lhůta pro podání Žádostí - 4.1.2021-10.1.2021
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – do 31.3.2021
Realizace projektů - 1.1.2021-31.12.2021
Vyúčtování dotace a zhodnocení projektu příjemcem – do17.1.2022

Dokumenty DŘ 2021:

Projekty - II. kolo dotačního řízení na rok 2022

1. Sedmikráska – společně to zvládneme

2. EDA – Raná péče

3. NRUK – Podpora žadatelů o NRP

4. NRUK – Lásku dáš, lásku dostaneš

5. NRUK - Víkendový pobyt

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz