Oznámení o omezení a přesunu 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

Ochrana ovzduší

ISPOP

 

Kotlíkové dotace

 

V Ústeckém kraji bude probíhat 4. výzva kotlíkových dotací na pořízení ekologičtějších kotlů jako např. tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná či ruční dodávka paliva), plynový kondenzační kotel. Již od 16. 09. 2019 lze podat elektronické přihlášky.

Podmínky dotačního programu budou během července vyhlášeny na úřední desce a zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Bližší informace najdete průběžně zde.

 

Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat „technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisního technika najdete snadno i na internetu

Informace ke kontrole technického stavu kotle a jeho provozu, která je nutná provést do 31. 12. 2016 a pak jedenkrát za 3 roky, naleznete zde.

Informační leták

 

Kotlíková kalkulačka

Odkaz na kotlíkovou kalkulačku, vč. popisu, naleznete zde.

 

Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu kotlů

Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů na provozovatel stacionárního zdroje povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít  uvedený seznam OZO , kde je možno nalézt i sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

 

Vybrané povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů

(povinnost kontroly a plnění emisních limitů)

 

Provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou mimo jiné povinni:

1. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. h)

- provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím tzv. odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje,

- zároveň také předkládat doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší), a to v případě jeho vyžádání ze strany tohoto orgánu ochrany ovzduší.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 20 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.

2. Podle ust. § 17 odst. 1 písm. g)

- provozovat tento zdroj s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 (alespoň 3 emisní třída)

Podle § 41 odst. 16 je splnění této povinnosti odloženo nejpozději do 01. 09. 2022.

Za porušení této povinnosti lze fyzické osobě uložit pokutu za přestupek ve výši do 50 000 Kč, právnické osobě a fyzické osobě podnikající lze za tento správní delikt uložit pokutu ve stejné výši.

V dlouhodobějším časovém horizontu může tato povinnost významně přispět k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.

Bližší informace o kotlíkových dotacích můžete získat zde popř. zde.  

  

Předled důležitých termínů

 
Termín Popis
Září 2012 Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 2018 Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisní třídy.
Září 2022 Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, které  nesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí  pokuta až 50 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

Závazná stanoviska

Závazná stanoviska- dle zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší (.xls)

Vzorová žádost o vydání závazného stanoviska. 

Podle § 16 odst. (7) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je každá právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Podrobný popis způsobu vyhodnocení ekonomické přijatelnosti uvádí příloha č. 5 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění.

Metodický pokyn MŽP nalezente zde: 

Stav ovzduší

Informace o stávajícím stavu ovzduší nalezente zde.

 

Evidence pálení

Určeno především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu. Pokud tuto aplikaci využije právnická či podnikající fyzická osoba nesmí opomenout na skutečnost, že jí tato aplikace nezbavuje zákonných povinností (stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru apod.)

 

Odkaz na evidenci naleznete zde.

Zajímavosti

Jak správně topit?

Byl u nás SMOKEMAN

Komiks vytvoření v rámci spolupráce SFŽP a Smokemana, který je  dílem zkušebny Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava naleznete zde:

  • Komiks Smokeman s obrázkama.
  • Komiks Smokeman s odborným textem.

Prezentace


Zemědělství na Žatecku a jeho vliv na životní prostředí v podmínkách EU
- Ochrana biodiverzity v podmínkách zemědělské intenzifikace“
(Konference ve slovinském Žalci 2006) (k dispozici i anglická verze)