Oznámení o omezení a přesunu 

 

Ve dnech 23. - 27. 12. 2019 úřad zcela uzavřen.

Dne 31. 12. 2019 otevřeno do 13 hod.

Děkujeme za pochopení!

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Kanceláře Odboru místního hospodářství a majetku od 9. 12. 2019 sídlí v podkroví radnice

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

změna č. 3 Územního plánu Žatec

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 22.11.2012

Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 3 ÚP Žatec, která nabyla účinnosti dne 22.11.2012.

základní členění

hlavní výkres

hlavní výkres - výřez

VPS 1

VPS 2

etapizace

dopravní řešení

vodovod

kanalizace

energie

plyn

ÚSES

koordinační výkres

koordinační výkres - výřez

širší vztahy

ZPF

textová část


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 09:59
Autor: Bc. Martina Oppelová