Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Výtah v budově radnice od 10. 6. 2019 mimo provoz

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Obsah

změna č. 3 Územního plánu Žatec

Typ: ostatní
nabytí účinnosti dne 22.11.2012

Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (dále jen stavební zákon), za použití § 47 až 54 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo formou opatření obecné povahy změnu č. 3 ÚP Žatec, která nabyla účinnosti dne 22.11.2012.

základní členění

hlavní výkres

hlavní výkres - výřez

VPS 1

VPS 2

etapizace

dopravní řešení

vodovod

kanalizace

energie

plyn

ÚSES

koordinační výkres

koordinační výkres - výřez

širší vztahy

ZPF

textová část


Vytvořeno: 8. 1. 2018
Poslední aktualizace: 22. 10. 2018 09:59
Autor: Bc. Martina Oppelová