město Žatec
Královské město

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

· úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
· úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
· úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR


· zák. č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
· zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
· zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
· zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
· zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
· zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
· zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
· zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
· zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
· zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
· zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
· zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
· zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
· zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
· zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
· zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
· zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
· zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
· zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád
· zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
· zák. č. 266/1994 Sb., o drahách
· zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška
· zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
· zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
· zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
· zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
· zák. č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR
· zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
· zák.č.269/2021 Sb. o občanských průkazech
· zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
· zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
· zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském
· zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
· zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
· zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
· zák. č. 320/2015 Sb. o hasičském záchranném sboru
· zák. č. 239/2000 Sb. o IZS
· zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)
· zák. č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
· zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním · samosprávným celkům a některým státním fondům
· zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
· zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
· zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
· zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
· zák. č. 56/2001Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
· zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
· zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
· zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech
· zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
· zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
· zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
· zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
· zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
· zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
· zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
· zák. č. 500/2004 Sb., správní řád od 1.1.2006
· zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném · vzdělávání (školský zákon)
· zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím · školského zákona
· zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
· zák. č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
· zák. č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
· zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
· zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
· zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
· zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· zák. č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
· zák. č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
· zák. č. 111/2009 Sb. o základních registrech
· zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
· zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
· zák. č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem


· nařízení vlády č. 262/1995 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
· nařízení vlády č.341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
· nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání
· nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
· nařízení vlády č. 74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytnutí podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
· nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě


· vyhl. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
· vyhl. č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o státní památkové péči
· vyhl. č. 395/1992 Sb. provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
· vyhl. č. 271/2019 Sb. o stanovení postupu k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
· vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
· vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
· vyhl. č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru vozidel
· vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
· vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
· vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
· vyhl. č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
· vyhl. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivní péči ve školských zařízeních
· vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
· vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
· vyhl. č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách na poz. komunikacích
· vyhl. č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
· vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
· vyhl. č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
· vyhl. č. 281/2021 Sb. k provedení zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a o základních registrech
· vyhl. č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
· vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
· vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
· vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
· vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
· vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
· vyhl. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
· vyhl. č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
· vyhl. č. 47/2005 Sb., o ukončení vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončení vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
· vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění školní docházky
· vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
· vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
· vyhl. č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
· vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
· vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
· vyhl. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
· vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
· vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
· vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování
· vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
· vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
· vyhl. č. 418/2008 Sb. provádí zákon o obecní policii
· vyhl. Č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
· vyhl. č. 359/2011 Sb. o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Seznam platných právních předpisů týkajících se činností orgánů krajů a obcích lze najít i na www.mvcr.cz/vestnik.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chrám chmele a piva

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz