Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  • Kontakt: Právník Městského úřadu Žatec
  • Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

   úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
   úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
   úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

    


    

   zák. č. 94/1963 Sb., o rodině
   zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
   zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
   zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
   zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
   zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
   zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
   zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
   zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
   zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
   zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
   zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
   zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
   zák. č. 266/1994 Sb., o drahách
   zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška
   zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
   zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
   zák. č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR
   zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
   zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
   zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
   zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském
   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
   zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
   zák. č. 238/2000 Sb. o HZS ČR
   zák. č. 239/2000 Sb. o IZS
   zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)
   zák. č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
   zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
   zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
   zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
   zák. č. 56/2001Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
   zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
   zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
   zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
   zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
   zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
   zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
   zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
   zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
   zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
   zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád od 1.1.2006
   zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
   zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
   zák. č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
   zák. č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
   zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
   zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
   zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    


    

   nařízení vlády č. 262/1995 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
   nařízení vlády č. 447/2000 Sb. o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
   nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání
   nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
   nařízení vlády č. 128/2005 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
   nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

    


    

   vyhl. č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví
   vyhl. č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o státní památkové péči
   vyhl. č. 395/1992 Sb. provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
   vyhl. č. 13/1994 Sb. upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
   vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
   vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
   vyhl. č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru vozidel
   vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
   vyhl. č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
   vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
   vyhl. č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
   vyhl. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivní péči ve školských zařízeních
   vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
   vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
   vyhl. č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách na poz. komunikacích
   vyhl. č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
   vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   vyhl. č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
   vyhl. č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
   vyhl. č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
   vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
   vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
   vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
   vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
   vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
   vyhl. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
   vyhl. č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
   vyhl. č. 47/2005 Sb., o ukončení vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončení vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
   vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění školní docházky
   vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
   vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
   vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
   vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
   vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
   vyhl. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
   vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
   vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
   vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování
   vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
   vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
   vyhl. č. 418/2008 Sb. provádí zákon o obecní policii