Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

  • Kontakt: Právník Městského úřadu Žatec
  • Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů

   Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

   úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
   úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
   úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

    


    

   zák. č. 94/1963 Sb., o rodině
   zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
   zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
   zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
   zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
   zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
   zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
   zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
   zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
   zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
   zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
   zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
   zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
   zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
   zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
   zák. č. 266/1994 Sb., o drahách
   zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška
   zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
   zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
   zák. č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR
   zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR
   zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
   zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
   zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském
   zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
   zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
   zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
   zák. č. 238/2000 Sb. o HZS ČR
   zák. č. 239/2000 Sb. o IZS
   zák. č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)
   zák. č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
   zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
   zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
   zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
   zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
   zák. č. 56/2001Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
   zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
   zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
   zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
   zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
   zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
   zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
   zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
   zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
   zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
   zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád od 1.1.2006
   zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
   zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
   zák. č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
   zák. č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
   zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
   zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
   zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    


    

   nařízení vlády č. 262/1995 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
   nařízení vlády č. 447/2000 Sb. o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
   nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání
   nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
   nařízení vlády č. 128/2005 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
   nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

    


    

   vyhl. č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví
   vyhl. č. 66/1988 Sb. , kterou se provádí zákon o státní památkové péči
   vyhl. č. 395/1992 Sb. provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
   vyhl. č. 13/1994 Sb. upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
   vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
   vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
   vyhl. č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru vozidel
   vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
   vyhl. č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
   vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
   vyhl. č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
   vyhl. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivní péči ve školských zařízeních
   vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
   vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
   vyhl. č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách na poz. komunikacích
   vyhl. č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
   vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
   vyhl. č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
   vyhl. č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
   vyhl. č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
   vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
   vyhl. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
   vyhl. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
   vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
   vyhl. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
   vyhl. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
   vyhl. č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
   vyhl. č. 47/2005 Sb., o ukončení vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončení vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
   vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění školní docházky
   vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
   vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
   vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
   vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
   vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
   vyhl. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
   vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
   vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
   vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování
   vyhl. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
   vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
   vyhl. č. 418/2008 Sb. provádí zákon o obecní policii