město Žatec
Královské město

Archiv

Zveřejnění poskytnutých informací dle §5 odstavec 3, zákona č. 106/1999 Sb.

2008


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 • MUZA 82/2017       - Zápis ze ZM
 • MUZA 494/2017     - Investiční plán města
 • MUZA 575/2017     - Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 1582/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - stacionární spalovací zdroj čp. 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 1591/2017   - Obnova budovy radnice - stavební povolení
 • MUZA 1983/2017   - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2002/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - Ustanovení mysliveckých hospodářů v ORP Žatec
 • MUZA 2016/2017   - VPN audit
 • MUZA 2233/2017   - Přečistěná voda z ČOV z budovy čp 1488 ulice Chomutovská
 • MUZA 3097/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - záznam audit ŽT, a.s.
 • MUZA 2016/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí inf VPN, z.s.
 • MUZA 3166/2017   - ORP vyjmutí ze ZPF
 • MUZA 3907/2017   - Prezenční listina a záznam z jednání ze dne 07.09.2015
 • MUZA 3850/2017   - Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva města Žatce
 • MUZA 4951/2017   - Znalecký posudek
 • MUZA 5704/2017   - HP Pelzer s.r.o. - konkrétní nápravná opatření
 • MUZA 4898/2017   - Imise HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 4837/2017   - Kemp u Ohře Žatec
 • MUZA 5182/2017   - Investiční plán města
 • MUZA 6284/2017   - Účast zastupitelů
 • MUZA 8126/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - délka řízení Renoenergie, a.s.
 • MUZA 8234/2017   - Změna využití území v areálu firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7041/2017   - Investorské příspěvky
 • MUZA 9484/2017   - Kopie Žádosti o dotaci z IROP
 • MUZA 9679/2017   - Kopie Protokolu z otevírání obálek s nabídkami na zpracování forenzního auditu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 8127/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - zda nedochází k porušení právních předpisů v areálu spol. ŽT, a.s.
 • MUZA 9196/2017   - Rozhodnutí o odmítnutí - informace k provozům firmy HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec
 • MUZA 10333/2017 - Kopie Zápisů z jednaní Rady města Žatce ze dne 09.01.2017 a ze dne 20.03.2017
 • MST-inf./2017          - Žatecký zpravodaj - zveřejnění informací týkající se firmy HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 10093/2017 - Kopie protokolu z místního šetření stavebního úřadu dne 31.03.2016 ve věci Ekologizace CZT, a.s.
 • MUZA 10094/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informaci o sankčním řízení ve věci nepovoleného provozu
 • MUZA 10828/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - HP Pelzer s.r.o. - odštěpný závod Žatec, správné a věrohodné informace
 • MUZA 11865/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zaslání dokladů ke stavbě Skladové hospodářství motorové nafty
 • MUZA 13819/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - kopie Rozhodnutí o přestupku ze dne 10.05.2017, číslo případu 070-2017
 • MUZA 14652/2017 - Firma HP Pelzer s.r.o. - neoprávněné užívání pozemku
 • MUZA 14685/2017 - Kopie protokolu z místního šetření v Žatecké teplárenské, a.s., které se konalo dne 02.05.2017
 • MUZA 16178/2017 - Seznam právnických osob zřízených či založených městem Žatec
 • MUZA 16405/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 19719/2017 - Daňové nedoplatky
 • MUZA 19786/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - zajišťování zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů
 • MUZA 20167/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 20239/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec
 • MUZA 20473/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 20471/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - poskytnutí kopie uvedeného spisu
 • MUZA 16990/2017 - Kdy a na jakou stavbu bylo vydáno rozhodnutí nebo jiné opatření
 • MUZA 17587/2017 - Kopie všech rozhodnutí, sdělení, výzev atd., které město Žatec zaslalo společnosti HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 18100/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - jaké firmy (podnikatelské subjekty) podnikají v okolí rodinného domu
 • MUZA 18198/2017 - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 18446/2017 - Honební společenstvo Žiželice - oprava poskytnuté informace
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 19748/2017 - Vyjádření Odboru rozvoje a majetku města
 • MUZA 20064/2017 - Informace o výtvarném díle umístěném na náměstí Poperinge v Žatci
 • MUZA 21720/2017 - Kopie materiálu, který byl projednáván Radou města 03.08.2017 a stanovisko ORMM
 • MUZA 22967/2017 - Poskytnutí informací o správním řízení vedeném pod spisovou značkou MUZAS 18556/2017 DOP
 • MUZA 21515/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - honitba Žiželice
 • MUZA 24902/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - výsledek forenzního auditu spol. Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 23351/2017 - Informace týkající se Opatření obecné povahy 1/2016
 • MUZA 22062/2017 - Výsledek hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za ro 2016 (Usnesení 482/17)
 • MUZA 26242/2017 - Objekt na území bývalého areálu Šroubárna, ul. Purkyněho 1161, 438 01 Žatec
 • MUZA 24492/2017 - Čerpání závlahových vod ze soustavy vodních nádrží v Libočanech (závlaha budoucích chmelnic)
 • MUZA 22372/2017 - Problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky
 • MUZA 22344/2017 - Umístění náhradního zdroje vytápění na p.p.č. 5172/8, k.ú. Žatec společnosti ŽT, a.s.
 • MUZA 22229/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, rozhodnutí, sdělení, výzvy, které jste zaslali spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 20603/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - odkaliště Vysočany
 • MUZA 21689/2017 - Přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
 • MUZA 21520/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - stavba Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 21500/2017 - Honitba Žiželice
 • MUZA                        - Zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.​​​​​
 • MUZA 31719/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - sdělení závazného termínu zjednání nápravy zajištěním nočního klidu ...
 • MUZA 31719/2017 - Dokumenty týkající se dopravní situace v dotčených lokalitách
 • MUZA 27144/2017 - Platné stavební povolení pro firmu Nexen Tire
 • MUZA 30562/2017 - Stanovy všech honebních společenstev v působnosti vašeho obecního úřadu ORP
 • MUZA 27829/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - rekonstrukce kotů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 30569/2017 - Informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec, U Oharky 624
 • MUZA 34466/2017 - Poskytnutí kopií všech dopisů, tzn. rozhodnutí, sdělení, výzvy atd. zaslané spol. HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 34965/2017 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 34964/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo též GDPR
 • MUZA 35159/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - čj. MUZA 27944/2017
 • MUZA 19707/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - nepravdy a polopravdy o činnosti společnosti Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 34046/2017 - Rozhodnutí o odmítnutí - informace ke společnosti AGRO Teplice, a.s., středisko Žatec

2018

 • MUZA 1387/2018    Poskytnutí kopie stavebního povolení na rekonstrukci budov čp. 945 a čp. 383 v k. ú. Žatec
 • MUZA 2326/2018    Porušení zákona o veřejných zakázkách
 • MUZA 2428/2018    Projednání forenzního auditu - písemná reklamace
 • MUZA 0092/2018    Žatecký zpravodaj
 • MUZA 1846/2018    Informace k forenznímu auditu Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 3540/2018    Dokumentace k Závěrečné zprávě o kontrolní činnosti provedené v ŽT, a.s.; přílohy
 • MUZA 3023/2018    Kopie požadovaného stavebního povolení ze dne 14.03.2012, čj. MUZASSU412502011Bi; přílohy
 • MUZA 3991/2018    Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti - Žatecký zpravodaj
 • MUZA 4006/2018    Částečné poskytnutí informace - Žatecký zpravodaj
 • MUZA 5643/2018    Bytový fond města
 • MUZA 5610/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - redakční rada Žateckého zpravodaje
 • MUZA 5611/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR
 • MUZA 6101/2018    Zhoršené životní prostředí obyvatel; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 6019/2018    Kopie korespondence mezi městem Žatec a auditorskou společností; přílohy
 • MUZA 8341/2018    Kopie korespondence mezi městem Žatec a společností HP Pelzer s.r.o.; přílohy
 • MUZA 8778/2018    Poskytnutí správních rozhodnutí týkající se stavby ordinace; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 8121/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - právní předpis, určující postup při ohrožení energetickým zařízením
 • MUZA 7043/2018    Částečné poskytnutí informace - kontrolní prohlídka na p.p.č. 1190/5 v k.ú. Žatec
 • MUZA 9075/2018    Rozhodnutí o odmítnutí - kopie spisového materiálu
 • MUZA 8796/2018    Částečné poskytnutí informace - řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 7800/2018    Informace k forenznímu auditu Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 9981/2018    Složení Rady města Žatce a bytové komise ke dni 06.05.2003
 • MUZA 4286/2018    Informace k nákupu horkovodu
 • MUZAX00ER98S      Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZAX00ERA9G     Žádost o odstranění staré hlukové zátěže v ul. Rooseveltova v Žatci
 • MUZAX00DWBXL    Rekonstrukce komunikace v ul. Hájkova
 • MUZA 5337/2018    Záměr města Žatce prodat ze svého majetku nemovitosti - st.p.č. 938/2 a st.p.č. 901/2
 • MUZA 1481/2018    Investiční plán města Žatce
 • MUZA 7797/2018    Kopie úředních záznamů strážníků Městské policie Žatec v období od 01.03.2017 do 01.03.2018
 • MUZA 9166/2018    Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 11203/2018  Řešení problematiky se společností HP Pelzer s.r.o.
 • MUZA 12689/2018  Poskytnutí rozhodnutí o odstranění nepovolených staveb; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 13235/2018  Kontrola provozoven v Žatci; příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 13288/2018  Ekologizace kotlů K1 a K2 v Žatecké teplárenské, a.s.
 • MUZA 15216/2018  Bod č. 43 z jednání Rady města Žatce dne 09.04.2018
 • MUZA 16279/2018  Poskytnutí rozhodnutí vydané na zjednání nápravy na objekt HP Pelzer s.r.o.; příloha č. 1
 • MUZA 15309/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - oprávněnosti fakturace poplatku za distribuci el. energie
 • MUZA 16248/2018  HP Pelzer s.r.o. - plnění nařízení SÚ  
 • MUZA 17832/2018  Vybudování autobusových zastávek v PZ Triangle - ÚR
 • MUZA 20274/2018  Poskytnutí zápisů z jednání kontrolního výboru za rok 2018
 • MUZA 19311/2018  Poskytnutí kopie rozhodnutí stavebního úřadu čj. MUZA 18328/2017; příloha č. 1
 • MUZA 19566/2018  Veškerá stavební povolení na parcelu č. 1211(stavba č.3969); příloha č. 1příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 19565/2018  Námitky spolku Středohorské volání, z.s.; ÚR, projektová dokumentace NEXEN TIRE ČR
 • MUZA 19564/2018  Kopie Územního rozhodnutí pro čistírnu odpadních vod v PZ Triangle
 • MUZA 19563/2018  Kopie Územního rozhodnutí PZ Triangle
 • MUZA 9732/2018    Poskytnutí informace - užívání části pozemku p.č. 1993/2 v k.ú. Žatec, včetně příloh
 • MUZA/2018 RMM    Poskytnutí informace - kácení stromu na pozemkové parcele č. 7032/31 v Žatci, včetně příloh
 • MUZAP00FR0WA     Poskytnutí informace - HP Pelzer, účast ORMM na řízeních svolaných SÚ, ŽP Žatec od roku 2015
 • MUZA                         Poskytnutí informace - most v Roosveltově ulici
 • MUZA 19198/2018  Poskytnutí informace - výměna páteřního horkovodu pro lokalitu Podměstí - Známkovna
 • MUZA 23360/2018  Poskytnutí informace - přestupky zjištěné a šetřené na území SV části města Žatce
 • MUZA 26242/2018  Poskytnutí informace - počet bytů ve vlastnictví města Žatce
 • MUZA 28081/2018  Poskytnutí informace - závazná stanoviska pro stacionární zdroje
 • MUZA 29060/2018  Poskytnutí informace - kandidátní listiny pro komunální volby; příloha č. 1příloha č. 2
 • MUZA 31711/2018  Poskytnutí informace - přístupové cesty k RD č. 31 a k zahradnímu domku č. 5 ve Stroupči; příloha
 • MUZAX00FO674      Poskytnutí informace - změna povrchu mostu na mostě Belojanise
 • MUZA 35019/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli předešlé žádosti
 • MUZA 35026/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 11.2.2018
 • MUZA 35039/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 8.6.2018
 • MUZA 35037/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 8.6.2018
 • MUZA 35040/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne11.5.2018
 • MUZA 37281/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - plán konkrétních činností na ochranu obyvatel (havarijní plán)
 • MUZA 37305/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 31.3.2018
 • MUZA 35704/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - položkový seznam všech projekčních prací od 01.01.2008 do 15.10.2018
 • MUZA 39096/2018  Částečné poskytnutí informace - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 39511/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - Honební společenstvo Žiželice
 • MUZA 40149/2018  Poskytnutí informace - Žatecká teplárenská, a.s. akce ekologizaci kotlů K1 a K2
 • MUZA 40018/2018  Poskytnutí informace - nepovolená stavba v ul. Studentská čp. 1850 v Žatci
 • MUZA 40591/2018  Poskytnutí informace - stavební povolení pro objekt čp. 359 v ul. Nákladní v Žatci; příloha
 • MUZA 40538/2018  Poskytnutí informace - stanoviska Stavebního úřadu
 • MUZA 38075/2018  Poskytnutí informace - řízení dle SZ, v kterém je stavebníkem Žatecká teplárenská, a.s.
 • MUZA 37986/2018  Poskytnutí informace - účastníci ústního jednání v rámci projednávání ÚR na stavbu Nexen Tire ČR
 • MUZA 34116/2018  Poskytnutí informace - účastníci ústního jednání v rámci projednávání ÚR na stavbu Nexen Tire ČR
 • MUZA 13305/2018  Poskytnutí informace - stavby bez souhlasu SÚ
 • MUZA 40609/2018  Poskytnutí informace - smlouvy s TS města Žatce s.r.o.; příloha č. 2příloha č. 3
 • MUZA 42839/2018  Poskytnutí informace - vyjádření k plánované stavbě čtyř řadových rodinných domků; příloha
 • MUZA 43326/2018  Poskytnutí informace - kastrační program (dotazník); příloha
 • MUZA 44635/2018  Poskytnutí informace - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 31.03.2018
 • MUZA 22477/2018  Poskytnutí informace - o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • MUZA 2474/2018    Poskytnutí informace - o odmítnutí stížnosti Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem
 • MUZA 44746/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli předešlé žádosti
 • MUZA 44706/2018  Rozhodnutí o odmítnutí - jak bylo vyřízeno a s jakým závěrem jste uzavřeli podnět ze dne 11.2.2018

2019

2020

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz