město Žatec
Královské město

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání 

Městský úřad Žatec

V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie (dále jen „směrnice“) vzniká každému zaměstnavateli povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje dále specifikované porušení povinností zaměstnavatele. Systém je anonymní a zaručuje výraznou ochranu zaměstnance před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele. Směrnice je účinná od 17. prosince 2021.

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat každý zaměstnanec  (dále jen „zaměstnanec“) v pracovním poměru. Oznámení může podat též i zaměstnanec jiné společnosti nebo osoba samostatně výdělečně činná, pokud pro zaměstnavatele koná práci nebo veřejnou zakázku na jiném než pracovněprávním základu.

Čeho se oznámení musí týkat?

Oznámení se musí týkat případů popsaných ve směrnici, kterými jsou případy porušení práv a povinností v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 4. bezpečnost dopravy,
 5. ochrana životního prostředí,
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 8. veřejné zdraví,
 9. ochrana spotřebitele,
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 11. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
 12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Komu se oznámení podává?

Oznámení se podává zaměstnavatelem  určené příslušné osobě.  Příslušnou osobou u  Městského úřadu Žatec pro všechny zaměstnance je pan Josef Ryšavý.

Spojení:

Pověřená osoba: pan Josef Ryšavý.

Sídlo:
MAS Vladař o.p.s.
Masarykovo náměstí 22
441 01, Podbořany
Telefonní číslo: +420 608 025 123
Email: oznameni@vladar.cz

Jak lze oznámení učinit?

Oznámení lze učinit osobně, písemně nebo elektronicky. K elektronicky činěnému podání je určena emailová adresa oznameni@vladar.cz

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba.

Ústně činěné oznámení je podáváno příslušné osobě do protokolu. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Je možné podání učinit anonymně, a pokud ho učiním osobně nebo písemně, bude moje soukromí chráněno?

Ano, podání je možné učinit anonymně. K tomu slouží i uvedená emailová adresa. Podání, které není činěno anonymně, se zpracovává v režimu, který zajišťuje úplné skrytí totožnosti podatele. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost osoby nikomu, ani zaměstnavateli. Veškeré informace o učiněných podáních vede příslušná osoba samostatně a nikomu je nepředkládá.

Jak bude s mým podáním naloženo?

Přijetí Vašeho podání Vám bude potvrzeno do sedmi dnů od doručení. O výsledcích posouzení oznámení a výsledcích šetření příslušnou osobou bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Může se mi zaměstnavatel mstít za to, že jsem na něj učinil oznámení?

Směrnice zakazuje zaměstnavateli činit jakákoliv odvetná opatření.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz